facebook

Afspraken zzp'er en opdrachtgever

Ga je als zzp'er in de praktijk van een collega werken? Gebruik het stappenplan om goede afspraken te maken.

1. Kies de juiste samenwerkingsvorm

Is de overeenkomst van opdracht de meest passende vorm? Lees de brochure Werken met een collega in de praktijk, zodat je alle mogelijkheden en risico’s kent. 

Werken met een collega in de praktijk (pdf)​

Wil je meer weten over de alternatieven voor het zzp'er-schap? Lees meer over werken met een arbeidsovereenkomst of werken in een maatschap.

2. Leg de afspraken vast

Leg afspraken vast, bijvoorbeeld via een van de twee handige model-overeenkomsten van opdracht die de KNMT heeft ontwikkeld.

3. Bepaal een passende honorering

De honoreringstool geeft inzicht in factoren die van invloed zijn op het honorarium.

Met het Praktijkkostenmodel wordt de ruimte voor het honorering zichtbaar voor de specifieke situatie van de bewuste praktijk.  

4. Weet wat je tekent of vraag informatie

Een overeenkomst aangeboden gekregen of opgesteld, maar niet helemaal zeker over de inhoud? Stel je vraag aan team Ledenservice.

5. Werk conform de gemaakte afspraken

Bij de overeenkomst van opdracht is het belangrijk dat je daadwerkelijk werkt conform de afspraken. Zo voorkom je financiële risico’s voor één van beide partijen.

Overzicht met afspraken voor praktijkhouder en zzp'er (pdf)

Bij de overeenkomst van opdracht is het belangrijk dat je daadwerkelijk werkt conform de afspraken om financiële risico’s voor één van beide te voorkomen. Bekijk het overzicht met afspraken:

Aandachtspunten praktijkmedewerker/waarnemer

A. Lever de praktijkhouder de benodigde administratieve zaken:

  1. Afschrift bevestiging inschrijving BIG-register, inclusief BIG-registratienummer;*
  2. Kopie legitimatiebewijs;*
  3. Afschrift bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  4. BTW-nummer of een schrijven waaruit blijkt dat opdrachtnemer van BTW vrijgestelde prestaties verricht;
  5. Honoreringsstaffel als daarvoor in artikel 5.1 is gekozen.

B. Werk mee aan de aan de praktijk gestelde kwaliteitseisen. Bij praktijken die onder de definitie instelling vallen, liggen deze eisen over het algemeen hoger.

C. Zorg dat de facturatie klopt en dat het debiteurenrisico daadwerkelijk bij jou als opdrachtnemer ligt of verdisconteer dit in het tarief.

D. Zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van minimaal € 1.000.000,00.

E. Je draagt zelf het risico van arbeidsongeschiktheid. Met een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering kun je dit risico beperken.

F. Regel deelname aan een klachten- en geschillenregeling. Die is inbegrepen bij het KNMT-lidmaatschap.

G. Laat door automatisch verlengen van de overeenkomst geen duurzame overeenkomst ontstaan. Voor duurzame samenwerkingen zijn wellicht andere samenwerkingsvormen passender.

H. Overleg met de opdrachtgever of bij een langere planbare afwezigheid vervanging wenselijk is.

overeenkomst van opdracht