Asielzoekers en mondzorg

Asielzoekers maken aanspraak op tandheelkundige zorg op basis van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Voor volwassen asielzoekers gaat het hierbij om noodhulp. Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed volgens de basisverzekering. Tandartspraktijken kunnen zich aanmelden om mondzorg aan een asielzoeker te verlenen. Alleen tandartsen met een overeenkomst met RMA Healthcare krijgen zorg die valt onder de RMA vergoed.

1. Aanmelden

Maak uw praktijk kenbaar bij RMA Healthcare

Bent u bereid en in staat om af en toe een asielzoeker te behandelen in uw praktijk? Meld u dan bij overeenkomsten@administratierma.nl en sluit een overeenkomst af. U kunt ook bellen met tel. 010 - 2422620.

Afspraken met asielzoekers worden gemaakt via de Tandartslijn

 • Een asielzoeker met ernstige pijn- of kauwklachten neemt contact op met de Tandartslijn van GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). De Tandartslijn is onderdeel van de Praktijklijn GZA, een landelijk georganiseerd medisch callcenter waar onder andere gediplomeerde praktijkassistenten en een huisarts werken. De Tandartslijn is bereikbaar via telefoonnummer 088-112 2 132.
 • De Tandartslijn belt met uw praktijk voor een afspraak.
 • U ontvangt daarna een afspraakbevestiging per mail met daarbij de persoonsgegevens van de asielzoeker: naam, geboortedatum, adres, geslacht, taal en zorgpasnummer.
   

2. Behandelen

Wie vallen er onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)?

 • vreemdelingen, die een uitkering ontvangen van het COA op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva)-2005;
 • vreemdelingen, die een uitkering ontvangen van het COA op grond van de Regeling Opvang Asielzoekers, dan wel die worden aangemerkt als 'ex-VVTV’er' (Voorwaardelijke vergunning tot verblijf);
 • vreemdelingen, die een uitkering ontvangen van het COA op grond van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb);
 • overige vreemdelingen waarvan de staatssecretaris van Justitie heeft bepaald (of nog zal bepalen) dat die groep vreemdelingen voor vergoeding van medische kosten door het COA in aanmerking komt.

De mondzorg voor personen met een vergunning tot verblijf (wonend buiten een asielzoekerscentrum) wordt in principe net als de mondzorg voor 'reguliere’ Nederlanders vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

Waaraan is een RMA-verzekerde herkenbaar?

Iedere RMA-verzekerde is in het bezit van een eigen zorgpas. Op basis van het COA-zorgpasnummer kunt u de gegevens controleren in Vecozo.

Welke zorg kunt u leveren?

 • Kinderen tot 18 jaar: alle mondzorg wordt vergoed volgens de basisverzekering, behalve kroon- en brugwerk en orthodontie.
 • Volwassen asielzoekers: noodhulp, dat wil zeggen verrichtingen opgenomen in de Verrichtingenlijst Noodhulp Tandheelkunde 2018 (pdf).
   

‘Noodhulp’: wat verstaan we daaronder ?

Onder noodhulp wordt in dit verband verstaan: het verhelpen van acute ernstige pijnklachten en/of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie, waarbij uitgangspunt voor de hulp is het met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk behouden van de actuele functie van het gebit, inclusief het behoud van de aanwezige functionele elementen. Nadrukkelijk wordt hieronder niet gebitsregulering verstaan. De behandeling dient veelal in één zitting te zijn afgerond.

Machtiging aanvragen

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om voorafgaand aan de behandeling een machtiging aan te vragen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als de kosten van noodhulp het bedrag van 250 euro per kalenderjaar gaat overschrijden (vraag dit zonodig na bij de Tandartslijn)
 • Behandelingen die vallen onder bijzondere tandheelkunde. Bijvoorbeeld: een machtiging voor een nieuw te vervaardigen prothetische voorziening wordt verstrekt indien deze tot doel heeft het minimaal noodzakelijke kauwvermogen te herstellen of te behouden.
 • Behandeling onder narcose

Vragen over machtigingen? machtigingen@administratierma.nl

Tolkendienst

In het kader van de Regeling Medische zorg Asielzoekers is het mogelijk gebruik te maken van de diensten van een tolk. De tolkendienst kunt u aanvragen bij Livewords Tolken: helpdesk@livewords.com of tel.  020 - 820 28 92

Ad hoc telefonische tolkdienst
Dit betreft een telefonische tolkdienst die direct bij aanvraag wordt verwezenlijkt. De tolkdienst wordt gematcht en de verbinding wordt binnen 3 minuten tot stand gebracht. Voor deze dienst is Concorde 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Deze optie geniet de voorkeur.

Gereserveerde telefonische tolkdienst, videoconferencing, conference call
Dit betreft een tolkdienst die niet op het moment van aanvraag, maar op afspraak wordt gerealiseerd. De afnemer (COA-medewerker en zorgverlener) heeft de mogelijkheid een videoconference aan te vragen waarbij de tolk en de afnemer en de asielzoeker via een videoverbinding met elkaar in contact worden gebracht waardoor er oogcontact is. Een conference call is een telefoongesprek waaraan minimaal 2 personen en een tolk deelnemen. Reserveren kan op werkdagen tussen 08:00 en 22:00 uur.

Gereserveerde persoonlijke tolkdienst
Dit betreft een tolkdienst waarbij de tolk in persoon aanwezig is op de locatie waar het te tolken gesprek plaatsvindt. Reserveren kan op werkdagen tussen 08:00 en 22:00 uur. Een live tolk wordt in geen geval vergoed. De enige uitzondering hierop vormt de doventolk voor doven, slechthorenden of doofblinden.

Handige documenten 


3. Declareren

Declaraties kunt u via Vecozo indienen met het Uzovi nummer 3355 en zorgpasnummer van de verzekerde; een BSN is niet noodzakelijk.

Vragen over declaraties: declaraties@administratierma.nl

Eigen bijdrage asielzoekers

Voor de asielzoekers die in de centrale opvang, zoals een asielzoekerscentrum (AZC), zijn ondergebracht zijn eigen bijdragen niet van toepassing. Dit betekent dat de totale kosten bij de RMA-uitvoeringsinstantie in rekening kunnen worden gebracht.


4. Wie, wat, waar

Tandheelkundige zorg voor asielzoekers wordt georganiseerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en RMA Healthcare (een samenwerking tussen Arts & Zorg en DSW zorgverzekeraar).

Alles over mondzorg in de Regeling Medische zorg voor Asielzoekers

RMA Healthcare
Herculesplein 201a
3584 AA Utrecht
info@rmasielzoekers.nl 

Deel uw 'best practice'!

Wilt u uw ervaringen, materialen of project delen om andere tandartsen te inspireren? 

Geef uw initiatief voor asielzoekers door

Total votes: 29