Filters

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg en patiënten. Sommige richtlijnen zijn opgesteld door de KNMT, sommige door andere organisaties van zorgprofessionals en sommige door de KNMT in samenwerking met andere organisaties van zorgprofessionals.

Een richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming. Hij is gericht op het expliciteren van doeltreffend en doelmatig medisch handelen.

Praktijkrichtlijn

Een praktijkrichtlijn is een leidraad voor de tandheelkundige praktijkvoering, zoveel mogelijk aangevuld met voorbeelden van formulieren, reglementen en informatie voor de patiënt. Een tandarts kan een praktijkrichtlijn naar eigen inzicht aanpassen voor de eigen praktijk. De praktijkrichtlijnen zijn opgesteld door de KNMT.

Protocol

Een protocol is een lokale handelingsinstructie of werkinstructie waarin staat hoe precies in de dagelijkse praktijk dient te worden gehandeld. Een protocol is van een vakinhoudelijke richtlijn afgeleid. Protocollen worden veelal lokaal geformuleerd, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de dagelijkse praktijk.

Praktijkwijzer

Een praktijkwijzer is een leidraad die beschrijft hoe richtlijnen, protocollen en beleidsstandpunten en dergelijke in de dagelijkse praktijk kunnen worden geïmplementeerd. Praktijkwijzers hebben een andere status dan richtlijnen en zijn uitsluitend als handreiking bedoeld.

Gedragsregels

Gedragsregels zijn regels en normen die in brede kring binnen de beroepsgroep als moreel bindend worden beschouwd. Ze kunnen worden gezien als een uitwerking van ethische en praktische normen en beginselen. Gedragsregels geven concreet aan welke gedragingen van een beroepsbeoefenaar worden verwacht. Ze zijn zo geformuleerd dat zij een leidraad bieden die op meerdere wijzen gevolgd kan worden.

Total votes: 83