30 mei 2018

Administratie neemt een steeds groter deel in van de kostbare werktijd van tandartsen en hun teams. Tijd die zij liever aan patiënten willen besteden. De KNMT werkt samen met haar achterban aan het terugbrengen van de administratieve lastendruk in de mondzorg. De vereniging doet dat via de aansluiting bij het door de VvAA geïnitieerde project (Ont)regel de Zorg.

25 mei 2016

Het digitaliseren van formulieren in de WLZ, het verbeteren van het machtigingenportaal VECOZO en duidelijker omschrijvingen van prestaties in de tariefbeschikking van de NZa. Dat is de top 3 van administratieve rompslomp die de mondzorg en zorgverzekeraars samen met het ministerie van VWS en de NZa gaan aanpakken onder het motto 'Minder lasten, meer zorg'.

03 februari 2016

Na een succesvolle exercitie in de huisartsenzorg vorig jaar werkt een werkgroep van zorgverzekeraars en zorgverleners nu aan het verminderen van de administratieve lastendruk in de mondzorg.