Model bhv-plan en ontruimingsplan

De KNMT biedt in samenwerking met Crisicom, gespecialiseerd in bedrijfshulpverlening, diverse modellen voor een bvh-plan/ontruimingsplan voor de tandartspraktijk aan. Met het plan kunnen de praktijkhouder en het personeel zich voorbereiden op noodsituaties in de praktijk. In het model is ook een ontruimingsplan opgenomen dat, afhankelijk van de praktijksituatie, verplicht is.

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan beschrijft uitsluitend hoe de praktijk moet worden geëvacueerd bij calamiteiten en kan, afhankelijk van de praktijksituatie, op grond van het Bouwbesluit verplicht zijn. Een ontruimingsplan is verplicht als er in de praktijk een brandmeldinstallatie is. Dat is doorgaans het geval, indien de gebruiksoppervlakte groter dan 500 m2 is en/of er meer dan 1 bouwlaag is.

Wat is een bhv-plan?

Een bhv-plan is formeel niet verplicht maar beschrijft systematisch op welke wijze er moet worden gehandeld als er in de praktijk sprake is van een noodsituatie, zoals een (ernstig) ongeval of brand. Kortom, een beschrijving van de maatregelen en voorzieningen die in de praktijk zijn getroffen om adequaat te reageren op noodsituaties. Het plan maakt inzichtelijk wie in de praktijk welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en hoe de afstemming met hulpdiensten en/ of andere organisaties is geregeld.

Met een bhv-plan kan invulling  worden gegeven aan de algemene verplichtingen, inhoudende het waarborgen van een veilige werkomgeving van medewerkers en het beschrijven van ontruimingsprocedures in de praktijk, die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet.

Stappenplan maken bhv-plan/ontruimingsplan

Om een BHV-plan/ontruimingsplan op maat te maken, zijn er vier formats beschikbaar:

  • Gebouw met één gebruiker zonder brandmeldinstallatie
  • Gebouw met meerdere gebruikers zonder brandmeldinstallatie
  • Gebouw met één gebruiker met brandmeldinstallatie
  • Gebouw met meerdere gebruikers met brandmeldinstallatie

De modellen voldoen aan de NEN 8112:2017 (Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening) norm.

Doorloop de volgende stappen om een BHV-plan/ontruimingsplan op maat te maken:

1. Vul de vragenlijst in

Vul deze vragenlijst (docx) in.

2. Bepaal welk format het meest geschikt is voor de praktijk

3. Vul het format in

Bij de gele @ arceringen in het format gaat het om informatie die moet worden ingevuld of moet worden aangepast. Door in het document te zoeken op “@” kunnen alle onderdelen, waar iets moet worden gemuteerd, worden opgezocht.

Voor de situatietekening kan gebruik worden gemaakt van Google Maps. Door een satelliet foto met de print screen functie te kopiëren, kan deze via het programma Paint in het document worden geplaatst.

4. Voeg de bijlagen toe

Bijlagen A:

Brandmeldingsformulier (doc) en ongevalmeldingsformulier (docx) zijn voor alle formats gelijk.

Bijlagen B:

Voor locaties met meerdere gebruikers worden de bijlagen B1 en B2 gebruikt, voor de locaties met één gebruiker kan worden volstaan met bijlage B.

  • Bijlage B1 (docx)
  • Bijlage B2 (docx)
  • Bijlage B (docx)
  • Bijlage C: Voor locaties met een brandmeldcentrale is het aan te bevelen daar een beknopte instructie over de werking van de brandmeldcentrale op te nemen.

5. Het bhv-plan/ontruimingsplan is gereed

Na het toevoegen van de bijlagen is het bhv-plan/ontruimingsplan gereed en kan het met de medewerkers in de praktijk besproken worden. Leg het plan ter inzage bij de balie of de personeelsruimte, zodat het inzichtelijk is voor medewerkers.

Is er in de praktijk een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad? Dat betekent dat je als praktijkhouder instemming moet vragen over de organisatie van de bedrijfshulpverlening en het aanwijzen van bhv’ers.

Webinar bhv-plan voor praktijken met brandmeldinstallatie

Webinar bhv-plan voor praktijken zonder brandmeldinstallatie