Werken met zzp'ers

Ga je samenwerken met een zzp-tandarts of -mondhygiënist? Hier zetten we belangrijke aandachtspunten op een rijtje.

1. Leg de afspraken vast

Leg afspraken vast, gebruik een van de drie handige modelovereenkomsten van opdracht die de KNMT heeft ontwikkeld. 

2. Bepaal een passende honorering

Met het praktijkkostenmodel wordt de ruimte voor het honorering zichtbaar voor de specifieke situatie van de bewuste praktijk.  

3. Weet wat je tekent of vraag informatie

 • Je gaat de overeenkomst van opdracht aan vanaf een bepaalde datum. Hij kan door elke partij worden opgezegd, met een opzegtermijn of bij bijzondere omstandigheden onmiddellijk. De duur van de overeenkomst is onbepaald.
 • De opdrachtnemer behandelt patiënten autonoom en onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid;
 • De opdrachtnemer gaat zelfstandig een behandelovereenkomst aan en draagt het (financiële) risico van aanbetaling en correcties op declaraties. Iedere patiënt is een afzonderlijke opdrachtgever;
 • De opdrachtnemer is niet verplicht om de opdracht persoonlijk uit te voeren en kan zich vrij laten vervangen. Bij normale vrijwillige afwezigheid kunnen partijen afspreken of vervanging noodzakelijk is en wie in de vervanging zal voorzien.
 • De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn klachtenregeling, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
 • Een non-concurrentiebeding past niet bij een samenwerking tussen twee ondernemers. Een relatiebeding is toegestaan, maar alleen wanneer dit niet leidt tot een afhankelijkheidsrelatie.

Een overeenkomst aangeboden gekregen of opgesteld, maar niet helemaal zeker over de inhoud? Stel je vraag aan KNMT-Ledenservice.

4. Werk conform de gemaakte afspraken

Bij de overeenkomst van opdracht is het belangrijk dat je daadwerkelijk werkt conform de afspraken om financiële risico’s voor een van beide te voorkomen. Bekijk wat je moet regelen:

A. Zorg voor de volgende zaken in je administratie:

 1. Afschrift bevestiging inschrijving BIG-register, inclusief BIG-registratienummer;*
 2. Kopie legitimatiebewijs;*
 3. Afschrift bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 4. BTW-nummer of een schrijven waaruit blijkt dat opdrachtnemer van BTW vrijgestelde prestaties verricht;
 5. Eventueel Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

* Alsmede voor de vervanger van de opdrachtnemer

B. Werk mee aan voor herregistratie benodigde activiteiten. Bijvoorbeeld het toegang verlenen voor een visitatie.

C. Zorg dat de facturatie klopt en dat het debiteurenrisico daadwerkelijk bij de opdrachtnemer ligt. Tenzij je kiest voor de optie om het risico te verdisconteren in de honoreringsafspraak (artikel 5.2.2)

D. Onthoud je van het geven van enige aanwijzing of instructie. Intercollegiaal overleg is natuurlijk wel toegestaan alsmede het maken van afspraken over het hanteren van specifieke prestatiecodes en het al dan niet toerekenen van specifiek prestatiecodes aan het bruto honorarium.

D. Draag zorg voor aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van minimaal € 2.500.000.

E. Bied de opdrachtnemer ook na afloop van de overeenkomst toegang tot het patiëntendossier met betrekking tot de door hem/haar uitgevoerde behandelingen.

F. Laat door automatisch verlengen van de overeenkomst geen duurzame overeenkomst ontstaan. Voor duurzame samenwerkingen zijn wellicht andere samenwerkingsvormen passender. Alternatieve samenwerkingsvormen zijn werken volgens een arbeidsovereenkomst of werken in een maatschap.