Filters

BBL-student in dienst nemen

Wat zijn de aandachtspunten bij het in dienst nemen van een BBL-student?

Voor studenten zijn er verschillende mogelijkheden om het mbo-diploma Tandartsassistent te behalen. Een van de mogelijkheden is het volgen van een BBL-opleiding. Een BBL-opleiding is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de student in dienst treedt bij een tandartspraktijk en tegelijkertijd een opleiding volgt.

1. Tandartspraktijk moet een erkend leerbedrijf zijn

Als u een BBL-student in dienst neemt dient u erkend te zijn als leerbedrijf. Deze erkenning kunt u aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). U vult een korte online vragenlijst in en kunt vervolgens de gehele aanvraag doorlopen. Een adviseur van het SBB neemt vervolgens binnen tien werkdagen contact met u op.

Erkenning als leerbedrijf is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor vergoedingen uit de Subsidieregeling praktijkleren en het Stagefonds Zorg (zie onder 6).

2. Beroepspraktijkvormingsovereenkomst met onderwijsinstelling

U sluit als tandarts-praktijkhouder met de BBL-student en de onderwijsinstelling een beroepspraktijkvormingsovereenkomst waarin onder meer de duur van de opleiding, de wederzijdse verplichtingen en het beëindigen van de overeenkomst wordt geregeld. Hecht deze overeenkomst desgewenst aan de arbeidsovereenkomst die u met de BBL-student aangaat. Neem de beroepspraktijkvormingsovereenkomst ook op in uw administratie.

3. Arbeidsovereenkomst

Bij een BBL-opleiding treedt de student bij u in dienst en biedt u hem of haar een arbeidsovereenkomst aan. Het is belangrijk dat u als tandarts-praktijkhouder in de arbeidsovereenkomst opneemt dat deze is aangegaan in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg, zodat u een beroep kunt doen op de gunstige uitzonderingen in de wet (zie onder 4, 5 en 7). Maak gebruik van de digitale tool KNMT-Arbeidsovereenkomst Direct  en voorkom een onjuiste omschrijving van het BBL-traject in de arbeidsovereenkomst.

4. Ontbindende voorwaarde

In de arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met de BBL-student kunt u als tandarts-praktijkhouder opnemen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BBL-opleiding) eindigt. Dit wordt een ontbindende voorwaarde genoemd. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch, indien de beroepspraktijkvormingsovereenkomst door de BBL-student of de onderwijsinstelling (vroegtijdig) wordt beëindigd. U kunt als tandarts-praktijkhouder uitsluitend een beroep doen op deze ontbindende voorwaarde als u zelf geen invloed heeft op het beëindigen van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst. Daarnaast kunnen andere omstandigheden met zich meebrengen dat u als tandarts-praktijkhouder geen beroep kunt doen op de ontbindende voorwaarde.

Een ontbindende voorwaarde opnemen in de arbeidsovereenkomst? Maak gebruik van de digitale tool KNMT Arbeidsovereenkomst Direct

Neem gelet op de complexiteit contact op met Ledenservice voordat u een beroep doet op de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst.

5. Ketenregeling niet van toepassing

De ketenregeling regelt hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd u als tandarts-praktijkhouder met een werknemer kunt aangaan voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Indien u meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbiedt of de arbeidsovereenkomsten tezamen een periode van 24 maanden overschrijden, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg zijn aangegaan, waardoor er gedurende de BBL-opleiding geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit brengt ook met zich mee dat u als tandarts-praktijkhouder in sommige gevallen aan de BBL-student (na het afronden van de BBL-opleiding) nogmaals een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden.

Neem gelet op de complexiteit contact op met Ledenservice als u de BBL-student na het afronden van de opleiding een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt aanbieden.

6. Subsidie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om een BBL-student in dienst te nemen, heeft de overheid enkele fondsen en subsidies ingesteld. Als u een BBL-student in dienst neemt of heeft kunt u daarom mogelijk profiteren van enkele financiële voordelen. Bekijk het overzicht van mogelijkheden en voorwaarden 

7. Opleiding betalen?

U kunt er als tandarts-praktijkhouder voor kiezen om de studiekosten met betrekking tot de BBL-opleiding voor uw rekening te nemen. Indien u de studiekosten betaalt, heeft u verschillende mogelijkheden om deze kosten bij een (vroegtijdig) vertrek van de BBL-student te verrekenen of terug te vorderen.

Opleidingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding
De BBL-student is, gelet op de duur van opleiding, doorgaans langer dan 24 maanden bij u in dienst. Dit betekent dat u een transitievergoeding bent verschuldigd, indien u besluit de arbeidsovereenkomst met de BBL-student te beëindigen. In de wet is geregeld dat u de kosten van de opleiding (bijvoorbeeld collegegeld, kosten van de begeleiding en kosten voor kleding en materialen) op de verschuldigde transitievergoeding in mindering mag brengen. U mag deze kosten uitsluitend in mindering brengen als de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding of door voortijdige beëindiging van de opleiding niet wordt voortgezet. Loonkosten mag u niet in mindering brengen op de verschuldigde transitievergoeding. De studiekosten bedragen doorgaans meer dan de verschuldigde transitievergoeding, waardoor u geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Biedt u de BBL-student na het behalen van de BBL-opleiding een arbeidsovereenkomst aan? In dat geval mag u bij het einde van die arbeidsovereenkomst de opleidingskosten niet meer in mindering brengen op de verschuldigde transitievergoeding.

Terugbetalingsregeling
U kunt als tandarts-praktijkhouder met een BBL-student een studieovereenkomst overeenkomen waar u een terugbetalingsregeling in opneemt. Dit houdt in dat u de studiekosten geheel of gedeeltelijk bij de BBL-student kunt terugvorderen, indien de arbeidsovereenkomst kort na het starten/voltooien van de opleiding door toedoen van de BBL-student eindigt. Het is belangrijk dat u de inhoud van de studieovereenkomst en de terugbetalingsregeling uitgebreid en zorgvuldig met de BBL-student bespreekt.

LET OP: neem voor het afwijken van de terugbetalingsregeling in de modelstudieovereenkomst van de KNMT contact op met Ledenservice.  

 
Total votes: 104