facebook

Indexatie personeelskosten

Ieder jaar worden de tarieven die door de NZa worden vastgesteld geïndexeerd. De post personeelskosten in die tarieven wordt geïndexeerd met de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) die wordt samengesteld op basis van ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) en door de minister van VWS wordt vastgesteld. Deze OVA bestaat uit drie componenten, te weten: het contactloon (dat zijn de betaalde salarissen), incidenteel loon (bonussen, periodieken en andere beloningen) en werkgeverslasten (denk aan sociale premies en pensioen).

Voor de indexatie wordt in het lopende jaar gekeken naar de ramingen voor het komende jaar en de nieuwe cijfers voor dat lopende jaar. Dit is de zogenaamde voor- en nacalculatie die samen het indexatiepercentage bepalen. Het gaat bij indexeren over de relatieve stijging van de drie componenten ten opzichte van de eerdere periode.

Indien we uitgaan van het huidige tarief, dan ziet de indexatie voor het tarief 2023 er als volgt uit, rekening houdend met de nacalculatie over 2022 en de onlangs herziene voorcalculatie voor 2023:

 
Indexatie personeelskosten nacalculatie 2022 voorcalculatie 2023 % stijging in tarief 2023
Totaal personeelskosten (OVA) waarvan: 0,53% 4,74% 5,29%

 Contractlonen

0,49% 3,70% 4,21%

 > Incidenteel loon

-0,10% 0,80% 0,70%

 > Werkgeverslasten

0,15% 0,24% 0,39%

Bron: NZa en CPB

De post personeelskosten in het tarief 2023 is dus ten opzichte van die post in het tarief 2022 met 5,29% gestegen. De belangrijkste post contractloon, de salarissen, stijgt met 4,21%.

Tariefsverhoging op de site van de NZa