facebook

STAP-budget

De fiscale aftrek van scholingskosten is per 1 januari 2022 afgeschaft, maar vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Hoe werkt het STAP-budget en waar kun je het budget voor inzetten? We zetten het voor je op een rij.

In het artikel over het STAP-budget in de NT/Dentz van februari 2022 is op basis van de informatie van uitvoerende instanties DUO/UWV aangegeven dat het combineren van het STAP-budget met een werkgeversbijdrage in de scholingskosten niet mogelijk is. Uit overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is echter gebleken dat dit onder voorwaarden wel mogelijk is.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan worden gebruikt om een training, cursus of opleiding te volgen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Het budget kan worden ingezet voor een training, cursus of opleiding gericht op het werk in de praktijk (eigen of toekomstige functie) of daarbuiten.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek van scholingskosten

Tot 1 januari 2022 was het mogelijk om scholingskosten af te trekken  bij de aangifte inkomstenbelasting, waardoor minder belasting werd afgedragen. Op deze wijze werd de scholing deels gefinancierd. Het kabinet heeft deze regeling per 1 januari 2022 afgeschaft. Het STAP-budget komt daar per 1 maart 2022 voor in de plaats.

Tandarts-praktijkhouders en zzp’ers

Voor tandarts-praktijkhouders en zzp’ers verandert er met de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingskosten niets. Voor ondernemers geldt immers dat de kosten voor scholing ten behoeve van de onderneming of het vrije beroep volledig als bedrijfskosten van de winst kunnen worden afgetrokken. Voorwaarde is dat het gaat om het kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen en/of het op peil houden van bestaande kennis.

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen ook deze groepen een beroep doen op de STAP-regeling.

Wie kan het STAP-budget aanvragen?

Een ieder die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan het STAP-budget aanvragen voor het financieren van scholing. In de regeling is opgenomen dat er sprake is van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

 • Je bent ten minste 18 jaar oud en hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • Je bent EU-burger of partner van een EU-burger;
 • Je bent in de periode van 2 jaar en drie maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd geweest voor de volksverzekeringen.

Ben je onder de 30 jaar? Dan is het niet mogelijk om het STAP-budget aan te vragen voor onderwijs waarvoor recht op studiefinanciering kan bestaan (veelal OCW bekostigd onderwijs). Je kunt het STAP-budget wel aanvragen voor scholing van een opleider die beschikt over één van de andere benodigde erkenningen (zie verderop).

Hoe kan je het STAP-budget aanvragen?

Vanaf 1 maart 2022 kun je het STAP-budget van maximaal € 1.000,-  eenmaal per jaar aanvragen. Dit moet bij het UWV via het STAP-portaal. Voor het indienen van de aanvraag moet je je al bij de opleider hebben ingeschreven voor de scholing. Je krijgt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs dat je moet uploaden bij het indienen van de aanvraag voor het STAP-budget.

De scholing mag niet eerder starten dan 4 weken nadat de aanvraag is ingediend. De scholing moet binnen drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd beginnen. Na toekenning van het STAP-budget wordt het bedrag direct aan de opleider betaald.

Stappenplan aanvragen STAP-budget

Aanmelden voor stap-budget uitgelegd in 5 stappen

In 2022 zijn er vijf tijdvakken waarbinnen het STAP-budget aangevraagd kan worden:

 • 1e tijdvak: maart/april
 • 2e tijdvak: mei/juni
 • 3e tijdvak: juli/augustus
 • 4e tijdvak: september/oktober
 • 5e tijdvak: november/december

Het STAP-budget kan worden aangevraagd in één van de tijdvakken.

LET OP: er is per jaar slechts 218 miljoen beschikbaar, waardoor het mogelijk is dat er geen subsidie meer beschikbaar  is. Het is om die reden raadzaam om in het begin van het tijdvak een aanvraag in te dienen.

Welke scholing komt in aanmerking?

Het STAP-budget kan alleen worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het scholingsregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO).

Staat de cursus, training of opleiding niet in het scholingsregister? Dan is het niet mogelijk om voor die scholing het STAP-budget aan te vragen.

Voorlopig worden uitsluitend opleiders (en daarmee ook scholing) met de volgende erkenningen tot het scholingsregister toegelaten:

 • De opleider is erkend door het ministerie van OCW;
 • De opleider beschikt over het NTRO-keurmerk;
 • De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NLQF ingeschaalde kwalificatie;
 • De opleider is erkend door een erkennende sector- of brancheorganisatie;
 • De opleider is erkend door CEDEO (medio mei);
 • De opleiding biedt opleidingen met CPION-erkenning (nader te bepalen).

Kun je het STAP-budget aanvragen als de werkgever ook meebetaalt aan de scholing?

In het artikel over het STAP-budget in de NT/Dentz van februari 2022 is op basis van de informatie van uitvoerende instanties DUO/UWV aangegeven dat het combineren van het STAP-budget met een werkgeversbijdrage in de scholingskosten niet mogelijk is. Uit overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is echter gebleken dat dit onder voorwaarden wel mogelijk is.

Met het STAP-budget kunnen de volledige scholingskosten worden gefinancierd tot een bedrag van € 1.000,-. Een aanvulling van de werkgever is mogelijk, maar voorlopig alleen voor scholing die duurder is dan € 1.000,-. 

Voorbeeld
Een tandartsassistente (A) wil de opleiding tot preventie-assistent (branche erkende B opleiding) volgen en deze opleiding kost € 2.800,-. Er kan door de tandartsassistente voor € 1.000 STAP-budget worden aangevraagd en voor het resterende bedrag van € 1.800,- is een werkgeversbijdrage mogelijk of anders een eigen bijdrage.

Voor het gedeelte van de scholing dat door de werkgever wordt bekostigd, is het raadzaam gebruik te maken van de model-studieovereenkomst (met terugbetalingsverplichting).

Download de model-studieovereenkomst met terugbetalingsverplichting (docx)

Vraag en antwoord

Het STAP-budget kan worden ingezet voor branche- en sectoropleidingen. Betekent dit dat door de KNMT of het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) erkende scholing met het STAP-budget kan worden gevolgd?

In de regeling is niet opgenomen onder welke voorwaarden een organisatie als erkennende sector- en brancheorganisatie kan worden aangemerkt. Of en op welke termijn  de KNMT en/of het KRT als erkennende sector- of brancheorganisaties kunnen worden aangemerkt, volgt niet uit de regeling. De KNMT is hierover in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot die tijd valt uitsluitend scholing die wordt gevolgd bij een opleider met één van bovenstaande erkenningen onder het STAP-budget.

Kan het STAP-budget worden ingezet voor scholing in de KNMT-Academy?

Op dit moment onderzoekt de KNMT of het voor tandartsen mogelijk is om het STAP-budget in te zetten voor het volgen van scholing in de KNMT-Academy. Dit is helaas nog niet bekend.

Ik wil de opleiding tot tandartsassistent (MBO4-opleiding of branche erkende A-opleiding) volgen. Kan ik het STAP-budget gebruiken?

Het STAP-budget kan onder voorwaarden worden gebruikt voor het volgen van de MBO4-opleiding of branche erkende A-opleiding tot tandartsassistent. Hieronder wordt per onderwijsvorm aangegeven wat de mogelijkheden zijn.

BOL-opleiding (MBO4-opleiding)

Ben je jonger dan 30 jaar? In dat geval kun je het STAP-budget niet gebruiken voor de MBO-4 opleiding BOL  die door een OCW erkende opleider wordt aangeboden. Ben je ouder dan 30 jaar, dan is dat wel mogelijk.

BBL-opleiding (MBO4-opleiding)

Je kunt het STAP-budget aanvragen voor het volgen van de BBL-opleiding tot tandartsassistent (MBO4-opleiding), mits de opleider beschikt over één van bovenstaande erkenningen en de opleiding is opgenomen in het scholingsregister. Dit kun je navragen bij de opleider bij wie je de opleiding wil volgen.

Derde leerweg

Je kunt het STAP-budget aanvragen voor de opleiding tot tandartsassistent in de derde leerweg, mits de opleider beschikt over één van bovenstaande erkenningen en de opleiding is opgenomen in het scholingsregister. Dit kun je navragen bij de opleider bij wie je de opleiding wil volgen.

Branche erkende A-opleiding

Je kunt het STAP-budget aanvragen voor het volgen van de branche erkende A-opleiding, mits de opleider beschikt over een van bovenstaande erkenningen (dat is veelal het NTRO-keurmerk) en de opleiding is opgenomen in het scholingsregister bij DUO. Dit kun je navragen bij de opleider bij wie je de opleiding wil volgen.

Deze opleidingen kosten veelal meer dan € 1.000,-, waardoor het combineren van het STAP-budget en een werkgeversbijdrage in de scholingskosten tot de mogelijkheden behoort.

Overzicht opleidingen tot tandartsassistent in het STAP-scholingsregister

Ik wil de opleiding tot preventieassistent (branche erkende B-opleiding) of paro-assistent (branche erkende C-opleiding) volgen. Kan ik het STAP-budget gebruiken?

Ja. Je kunt het STAP-budget aanvragen voor het volgen van de opleiding tot preventieassistente (branche erkende B-opleiding) of paro-assistent (branche erkende C- opleiding), mits de opleider beschikt over één van bovenstaande erkenningen (zie hierboven, vaak is dat het NTRO-keurmerk) en de opleiding is opgenomen in het scholingsregister bij DUO. Dit kun je navragen bij de opleider bij wie je de opleiding wil volgen.

Overzicht opleidingen tot preventieassistente (B) in het STAP-scholingsregister

Overzicht opleidingen tot paro-assistent in het STAP-scholingsregister

Deze opleidingen kosten veelal meer dan € 1.000,-, waardoor het combineren van het STAP-budget en een werkgeversbijdrage in de scholingskosten tot de mogelijkheden behoort.

Kan het STAP-budget per 1 maart 2022 worden gecombineerd met andere overheidssubsidies met betrekking tot de begeleiding van een MBO-student?

Het is nog niet duidelijk of andere overheidssubsidies, zoals de Subsidie Praktijkleren, Stagefonds Zorg, SLIM-regeling en de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg met het STAP-budget kunnen worden gecombineerd. De KNMT heeft deze vragen ter beantwoording voorgelegd aan het ministerie van SZW.

Download voor meer informatie de FAQ-brochure van het ministerie SZW