Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de leeftijd van 18 jaar vanaf de eerste dag van een dienstverband recht op de transitievergoeding bij beëindiging of niet voortzetten van het dienstverband op initiatief van de werkgever. De transitievergoeding dient te worden berekend over de feitelijke duur van het dienstverband, dus op de dag af, dus bijvoorbeeld ook tijdens ontslag in de proeftijd.

De hoogte van de transitievergoeding bereken je online op de website magontslag.nl

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?

De transitievergoeding is 1/3e bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De hoogte is dus afhankelijk van de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris. Vaste toeslagen zoals vakantiebijslag en een eventuele 13e maand maken onderdeel uit van het brutoloon. (Het brutoloon van voorgaande jaren laat je buiten beschouwing)

Hier vind je een rekenhulp die een indicatie geeft van de hoogte.

Voorbeeld berekening

De werknemer krijgt 1/3e bruto maandsalaris per heel gewerkt dienstjaar (vanaf de eerste werkdag). Eindigt het contract ergens in het jaar? Dan bereken je dat naar rato. 

Bijvoorbeeld: de arbeidsovereenkomst duurde 5 jaar en 20 dagen.

Het bruto maandsalaris was €2500. Het bruto uurloon was €15,24 en de werknemer werkte 8 uur per dag.

Eerst bereken je de volledige jaren:

5 jaar x (1/3e van €2500) = €4166,67

Vervolgens bereken je de laatste 20 dagen:

20x8 (gewerkte uren) x €15,24 (bruto uurloon) = €2438,40

Dit bedrag deel je door het volledig maandsalaris, maal 1/3e bruto maandsalaris gedeeld door 12 maanden:

(€2438,40 / €2500) x (€833,33/12) = €67,73

Dat tel je bij elkaar op: €2438,40 + €67,73 = €2506,13

 

Voorbeeld 2, ontslag in de proeftijd

Als de werknemer wordt ontslagen in zijn proeftijd, bereken je dit ook naar rato.

Bijvoorbeeld: de arbeidsovereenkomst heeft slechts 20 dagen geduurd.

Het brutosalaris over deze 20 dagen is €2438,40. Dit wordt beschouwd als het loon per maand(!)

Dan is de berekening als volgt:

(€2438,40 / €2438,40) x (1/3 x €2438,40 / 12) =

€1 x (€203,20 / 12)  = €16,93

Dus na 20 dagen gewerkt te hebben en vervolgens ontslag te hebben gekregen tijdens de proeftijd, krijgt werknemer in dit voorbeeld €16,93 aan transitievergoeding.

Ziekte en transitievergoeding

Is de werknemer (langdurig) ziek geweest tijdens het dienstverband en heeft hij daardoor bijvoorbeeld 70% ontvangen van het loon, dan is dat niet van invloed op de hoogte van de transitievergoeding. Er moet namelijk uitgegaan worden van het basis brutoloon, dus wat werknemer ontvangen zou hebben wanneer die niet ziek zou zijn geweest, plus 8% vakantietoeslag en bijvoorbeeld eventuele 13de maand.

Verruiming regeling in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Praktijkhouders en werknemers kunnen afspreken dat bepaalde studiekosten die de praktijkhouder tijdens het dienstverband heeft gemaakt in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Om welke studiekosten gaat het en wat zijn de voorwaarden?

Een tandarts-praktijkhouder is doorgaans een transitievergoeding verschuldigd, als het dienstverband wordt beëindigd op zijn initiatief. Studiekosten kunnen uitsluitend in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, als de activiteiten de inzetbaarheid van de werknemer buiten de praktijk vergroten. 

Door de wetswijziging kunnen ook studiekosten die de inzetbaarheid binnen de praktijk, bijvoorbeeld met het oog op een toekomstige functie, in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. De overheid wil met deze wijziging bewerkstelligen dat werkgevers meer investeren in de scholing van werknemers. 

Bij het bepalen of de studiekosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding moet worden nagegaan of de studie noodzakelijk is voor de uitoefening van de huidige functie van de werknemer. 

1. Noodzakelijk? Mag niet in mindering gebracht

Is de studie noodzakelijk voor de uitoefening van de functie (bijvoorbeeld bij- en nascholing)? In dat geval mogen de kosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Denk bijvoorbeeld aan een tandarts in loondienst die verplichte nascholing volgt voor toezichthoudend medewerker stalingsbescherming (TMS). 

2. Niet-noodzakelijk? Mag mogelijk in mindering gebracht

Is de studie niet noodzakelijk voor de uitoefening van de functie? In dat geval mogen de kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, mits aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een baliemedewerker die geen taken van een praktijkmanager vervult en start met de opleiding tot praktijkmanager. Studiekosten die verband houden met re-integratie of herplaatsing mogen niet in mindering worden gebracht. 

3. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 

De wet verbindt strenge voorwaarden aan het in mindering brengen van studiekosten op de transitievergoeding: 

  • De werkgever moet de kosten die hij in mindering wil brengen vooraf gespecificeerd en schriftelijk voorleggen aan de werknemer; 
  • De werknemer voor aanvang van de studie schriftelijk instemt met het in mindering brengen van de gespecificeerde kosten; 
  • De kosten moeten gemaakt zijn door de werkgever die de transitievergoeding verschuldigd is, ten behoeve van de werknemer aan wie de vergoeding verschuldigd is;
  • De kosten mogen niet het loon van de werknemer betreffen; 
  • De kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt;
  • De kosten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend; 
  • De kosten kunnen niet op een derde of de werknemer worden verhaald; 
  • De kosten moet zien op activiteiten ter bevordering van de brede inzetbaarheid van de werknemer, en mogen niet als doel hebben het functioneren van de werknemer in de eigen functie te verbeteren;
  • De kosten moeten zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Model-studieovereenkomsten KNMT

De KNMT heeft haar model-studieovereenkomst aangepast. In artikel 5 van deze studieovereenkomst is geregeld dat, met inachtneming van bovenstaande voorwaarden, studiekosten gericht op bredere inzetbaarheid van werknemers binnen of buiten de eigen praktijk bij het einde van het dienstverband in mindering kunnen worden gebracht op de verschuldigde transitievergoeding. Deze voorwaarden brengen ook met zich mee dat voortaan een specificatie van de studiekosten als bijlage bij de overeenkomst moet worden gevoegd.

Download de nieuwe studieovereenkomst (geen BBL-opleiding; docx).

Studieovereenkomst BBL-student

Ook in de model-studieovereenkomst BBL-opleiding, is in artikel 5 geregeld dat de studiekosten onder bepaalde voorwaarden in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding.

Download de nieuwe studieovereenkomst (BBL-opleiding; docx)

Alles over 'BBL-student in dienst nemen'