facebook

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste dag van een dienstverband recht op de transitievergoeding bij beëindiging of niet voortzetten van het dienstverband op initiatief van de werkgever. De minimale duur van 2 jaar komt dus te vervallen. Ook de afronding op volledige halve dienstjaren komt daarmee te vervallen; de transitievergoeding dient te worden berekend over de feitelijke duur van het dienstverband, dus op de dag af.

De hoogte van de transitievergoeding bereken je online op de website magontslag.nl

Let op: dit geldt ook voor tijdelijke contracten die voor 1 januari 2020 zijn aangegaan, maar na 1 januari 2020 eindigen. De werkzame periode voor 1 januari 2020 moet ook worden betrokken bij het berekenen van de transitievergoeding.

Geen hoge opbouw voor lange dienstverbanden

De transitievergoeding wordt voor iedere werknemer 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. De hoogte is niet meer afhankelijk van de duur en/of leeftijd van de werknemer; er is geen recht meer op een hogere transitievergoeding als het dienstverband langer dan 10 jaar heeft geduurd. Ook de werknemer van 50 jaar en ouder heeft geen recht meer op een hogere vergoeding. De maatregel dat de dienstjaren van voor 2013 buiten beschouwing mogen worden gelaten door kleinere werkgevers die vanwege een slechte financiële situatie overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, komt per 1 januari 2020 te vervallen.

Verschil in transitievergoedingen voor en na 2020 berekenen

Tandarts-praktijkhouders kunnen overwegen om met ontslag voor lange dienstverbanden en/of oude werknemers te wachten tot na 1 januari 2020, aangezien de transitievergoeding dan lager is. Het verschil in transitievergoedingen kan worden berekend door ontstaande tools te doorlopen:

Tips bij transitievergoeding

 • Houd rekening bij het verlengen van tijdelijke contracten (en het niet aanbieden van een vast contract na dit contract) met het betalen van de transitievergoeding
 • Bereken de transitievergoeding voor en na 1 januari 2020 om te bepalen of je kan profiteren van de nieuwe regels omtrent de transitievergoeding.

Verruiming regeling in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Per 1 juli 2020 kunnen praktijkhouders en werknemers afspreken dat bepaalde studiekosten die de praktijkhouder tijdens het dienstverband heeft gemaakt in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Om welke studiekosten gaat het en wat zijn de voorwaarden?\

Een tandarts-praktijkhouder is doorgaans een transitievergoeding verschuldigd, als het dienstverband wordt beëindigd op zijn initiatief. Studiekosten kunnen uitsluitend in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, als de activiteiten de inzetbaarheid van de werknemer buiten de praktijk vergroten. 

Door de wetswijziging kunnen ook studiekosten die de inzetbaarheid binnen de praktijk, bijvoorbeeld met het oog op een toekomstige functie, in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. De overheid wil met deze wijziging bewerkstelligen dat werkgevers meer investeren in de scholing van werknemers. 

Bij het bepalen of de studiekosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding moet worden nagegaan of de studie noodzakelijk is voor de uitoefening van de huidige functie van de werknemer. 

Noodzakelijk? Mag niet in mindering gebracht

Is de studie noodzakelijk voor de uitoefening van de functie (bijvoorbeeld bij- en nascholing)? In dat geval mogen de kosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Denk bijvoorbeeld aan een tandarts in loondienst die verplichte nascholing volgt voor toezichthoudend medewerker stalingsbescherming (TMS). 

Niet-noodzakelijk? Mag mogelijk in mindering gebracht

Is de studie niet noodzakelijk voor de uitoefening van de functie? In dat geval mogen de kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, mits aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een baliemedewerker die geen taken van een praktijkmanager vervult en start met de opleiding tot praktijkmanager. Studiekosten die verband houden met re-integratie of herplaatsing mogen niet in mindering worden gebracht. 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 

De wet verbindt strenge voorwaarden aan het in mindering brengen van studiekosten op de transitievergoeding: 

 • De werkgever moet de kosten die hij in mindering wil brengen vooraf gespecificeerd en schriftelijk voorleggen aan de werknemer; 
 • De werknemer voor aanvang van de studie schriftelijk instemt met het in mindering brengen van de gespecificeerde kosten; 
 • De kosten moeten gemaakt zijn door de werkgever die de transitievergoeding verschuldigd is, ten behoeve van de werknemer aan wie de vergoeding verschuldigd is;
 • De kosten mogen niet het loon van de werknemer betreffen; 
 • De kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt;
 • De kosten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend; 
 • De kosten kunnen niet op een derde of de werknemer worden verhaald; 
 • De kosten moet zien op activiteiten ter bevordering van de brede inzetbaarheid van de werknemer, en mogen niet als doel hebben het functioneren van de werknemer in de eigen functie te verbeteren;
 • De kosten moeten zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Model-studieovereenkomsten KNMT

De KNMT heeft haar model-studieovereenkomst aangepast, waardoor, met inachtneming van bovenstaande voorwaarden, studiekosten gericht op bredere inzetbaarheid van werknemers binnen of buiten de eigen praktijk bij een eventueel einde van het dienstverband in mindering kunnen worden gebracht op de verschuldigde transitievergoeding. Deze voorwaarden brengen ook met zich mee dat voortaan een specificatie van de studiekosten als bijlage bij de overeenkomst moet worden gevoegd.

Download de nieuwe studieovereenkomst (geen BBL-opleiding; docx).

Studieovereenkomst BBL-student

Voor studieovereenkomsten die worden aangegaan in het kader van een BBL-opleiding was voor 1 juli 2020 al geregeld dat studiekosten onder bepaalde voorwaarden in mindering konden worden gebracht op de transitievergoeding. Nu de voorwaarden per 1 juli 2020 verschillen, heeft de KNMT een afzonderlijk model voor de BBL-opleiding ontwikkeld. 

Download de nieuwe studieovereenkomst (BBL-opleiding; docx)

Alles over 'BBL-student in dienst nemen'

transitievergoeding
ontslagrecht
personeelszaken