Compensatieregelingen transitievergoedingen (langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfsbeëindiging)

Tandarts-praktijkhouders moeten bij beëindiging van een dienstverband een transitievergoeding betalen aan de medewerker die uit dienst gaat. Voor sommige transitievergoedingen kunnen (kleine) werkgevers compensatie krijgen.

Compensatieregeling langdurige arbeidsongeschiktheid

Per 1 april 2020 kunnen tandarts-praktijkhouders compensatie ontvangen als men een transitievergoeding betaalt wanneer zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (twee jaar) ontslaan. De regeling gaat met terugwerkende kracht in en geldt ook voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Voor transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald kon je tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen.

Slapende dienstverbanden niet meer geoorloofd

Vanwege de invoering van de 'Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid' heeft de Hoge Raad bepaald dat werkgevers medewerkers die meer dan 2 jaar ziek zijn niet langer in een ‘slapend dienstverband’ mogen houden om de betaling van een transitievergoeding te vermijden. Werkgevers moeten op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer meewerken aan de beëindiging van een slapend dienstverband. De ontslagen werknemer heeft daarbij recht op de wettelijke transitievergoeding, ter hoogte van het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Hoofdlijnen van de compensatieregeling

  • De werkgever wordt gecompenseerd voor (in beginsel) transitievergoedingen en eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten die op of na 1 juli 2015 aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers zijn betaald; 
  • De compensatie wordt verstrekt door het UWV vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Als werkgevers (massaal) gebruikmaken van deze compensatieregeling zal dit leiden tot verhoging van de (uniforme) premie; 
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van de arbeidsovereenkomst of de wijze van beëindiging. Werkgevers komen ook in aanmerking voor compensatie als zij de arbeidsovereenkomst na afloop van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte geldt (doorgaans 104 weken) met wederzijds goedvinden beëindigen omdat de werknemer niet meer in staat was zijn arbeid te verrichten;
  • De hoogte van de compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die de werknemer zou hebben ontvangen, als de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken zou zijn geëindigd. 

UWV.nl: compensatie transitievergoeding aanvragen

UWV.nl: benodigde gegevens nodig voor aanvraag compensatie

Heb jij een werknemer met een slapend dienstverband of sta je binnenkort voor dit keuzemoment omdat een werknemer bijna 104 weken ziek is? Neem dan voor advies contact op met je juridisch adviseur of rechtsbijstandverzekering. 

Compensatieregeling pensionering, ziekte of overlijden werkgever

Tandarts-praktijkhouders (en bij overlijden hun erfgenamen of medewerkgevers) kunnen per 1 januari 2021 compensatie ontvangen als men een transitievergoeding moet betalen vanwege  beëindiging van de praktijk vanwege pensionering of overlijden. De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de praktijkhouder kan nog niet in werking treden. Hierover zijn nog gesprekken gaande tussen het ministerie SZW, UWV en beroepsverenigingen op het terrein van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde over de vraag op welke wijze de beoordeling van ziekte kan worden uitgevoerd. 

In eerste instantie voorzag de regeling alleen in compensatie bij beëindiging van de werkzaamheden vanwege ziekte en pensionering. Door politieke lobby van de KNMT en de LHV kunnen erfgenamen van een overleden tandarts-praktijkhouder onder bepaalde omstandigheden ook compensatie ontvangen.

Deze compensatieregeling zal voor tandarts-praktijkhouders of hun erfgenamen interessant zijn, indien zij de praktijk bij pensionering of overlijden niet aan een collega of keten kunnen overdragen. Het is raadzaam om je in deze procedure(s) te laten bijstaan door uw rechtsbijstandsverzekering of juridisch adviseur.

Vanaf 1 januari 2021 kan de compensatie voor de transitievergoeding worden aangevraagd. De regeling kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

UWV.nl: aanvragen compensatie transitievergoeding  

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor de compensatie van de transitievergoeding(en) gelden de navolgende voorwaarden: 

Vervallen arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden in de onderneming

Een voorwaarde voor compensatie is dat als gevolg van pensionering of overlijden van de praktijkhouder de praktijk wordt beëindigd en er arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dit zal het geval zijn als de praktijk niet kan worden overgedragen. Om vast te stellen of aan deze voorwaarde is voldaan, is het nodig om bij het UWV een verzoek in te dienen om de arbeidsovereenkomst(en) van ten minste één werknemer te mogen opzeggen als gevolg van beëindiging van de praktijk. Meer informatie is te vinden op de website van het UWV:

UWV.nl: ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen

Je zult onder andere de volgende gegevens moeten verstrekken: 

  • de reden om de werkzaamheden van de praktijk te beëindigen; 
  • de datum van de (voorgenomen) praktijkbeëindiging; 
  • de bestemming van het bedrijfspand, de activa, het patiëntenbestand etc. na de praktijkbeëindiging;  
  • de (on)mogelijkheid om de praktijk over te dragen. 

Bovenstaande procedure hoeft slechts voor één werknemer doorlopen te worden. De arbeidsovereenkomsten van de andere werknemers in de praktijk kunnen worden beëindigd met wederzijds goedvinden. 

Minder dan 25 werknemers in dienst 

Een praktijkhouder komt in aanmerking voor compensatie indien in de praktijk gemiddeld minder 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het verzoek om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen bij het UWV is ingediend. 

Bij eenmanszaak worden uitsluitend de werknemers meegeteld die een arbeidsovereenkomst hebben met de eigenaar. Bij een maatschap wordt gekeken naar het aantal werknemers dat in dienst is bij de onderneming waarvan de werkzaamheden zijn of worden beëindigd. 

De werkgever

Bij een eenmanszaak of maatschap is de natuurlijk persoon (eigenaar of de maat met wie de werknemer de arbeidsovereenkomst is aangegaan) de werkgever. Bij een besloten vennootschap wordt de directeur-grootaandeelhouder in de regeling aangemerkt als werkgever. 

Ter verduidelijking: er kan zodoende ook een beroep op de regeling worden gedaan als slechts één van de maten in een maatschap aan de voorwaarden van pensionering voldoet. 

Ten minste twee jaar aan onderneming verbonden

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling te voorkomen, geldt de voorwaarde dat de tandarts-praktijkhouder (eigenaar, maat of dga) om wiens pensionering of overlijden het gaat twee jaar aan de praktijk/onderneming moet zijn verbonden. 

Pensionering

Aan de voorwaarde van pensionering is voldaan wanneer de eigenaar van een eenmanszaak, de maat of de dga de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of gaat bereiken binnen zes maanden nadat het verzoek om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst is ingediend.

SVB.nl: controleer de leeftijd waarop je AOW-gerechtigd bent

Indien compensatie van de transitievergoeding wordt verstrekt, maar de tandarts-praktijkhouder blijft actief en/of wordt actief in een andere onderneming, kan niet nogmaals een beroep op de regeling worden gedaan. Dit is met name een aandachtspunt als een tandarts meerdere ondernemingen tegelijk voert. 

Overlijden

Erfgenamen en/of medewerkgevers (bijvoorbeeld in een maatschap) kunnen een beroep doen op de regeling doen bij overlijden van de tandarts-praktijkhouder (eigenaar, maat of dga), indien de praktijk niet kan worden overgedragen en moet worden beëindigd.  Compensatie is mogelijk indien uiterlijk twaalf maanden na het overlijden van de tandarts-praktijkhouder een verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen bij het UWV is ingediend. 

Voorfinanciering

De regeling werkt op basis van voorfinanciering. Dat betekent dat pas een beroep op de compensatieregeling kan worden gedaan nadat aan werknemers de transitievergoedingen zijn betaald. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is gepleit voor aanpassing van deze methodiek, maar hiertoe is het kabinet niet overgegaan. Indien het niet mogelijk is de transitievergoeding voor te schieten, kan het raadzaam zijn om gespreid over een periode meerdere compensatieaanvragen in te dienen. Dit zorgt ervoor dat niet alle transitievergoedingen ineens moeten worden betaald.