Privacy

Hoe gaat de KNMT om met de privacy van haar leden?

Privacy statement KNMT (leden)

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (hierna: de “KNMT”) neemt uw privacy zeer serieus en behandelt al uw persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens tracht de KNMT een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie enerzijds en de bescherming van uw privacy anderzijds. De KNMT handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG").

In dit privacy statement legt de KNMT u uit welke gegevens van u worden verwerkt indien u lid bent van de KNMT, met welk doel, en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. De KNMT raadt u aan dit privacy statement daarom aandachtig door te nemen.

1. Over de KNMT

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde kantoorhoudende en gevestigd te (3528 BB) Utrecht, aan de Orteliuslaan 750, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 40476797.

Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KNMT kunnen gericht worden aan info@knmt.nl, via gewone post gericht aan Postbus 4141, 3502 HC Utrecht, en telefonisch op het nummer 030 - 60 76 276.
Indien u vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: dhr. M. Rozeboom, e-mail: fg@knmt.nl, tel.: 030 - 60 76 204.

2. Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid geldt voor alle tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen, al dan niet in opleiding, of anderen die een lidmaatschap hebben bij de KNMT.

3. Welke persoonsgegevens worden door de KNMT verwerkt, waarom op welke grondslag?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor de KNMT persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de KNMT voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de KNMT worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Inschrijfformulier

In het kader van uw lidmaatschap verwerkt de KNMT de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, geboortedatum, nationaliteit, registratienummer, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, IBAN, BIG-registratienummer en –datum, differentiatie, afstudeerdatum, werkstatus, naam instelling en aantal stoelen in de praktijk. Ook studenten kunnen zich aanmelden als KNMT lid. De studenten dienen administratieve gegevens (NAW en contactgegevens) en studiegegevens (studiestad, studentnummer en datum start van de studie) in te vullen op de website.

De KNMT heeft uw gegevens nodig om u te registreren als lid bij de KNMT. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de KNMT, te weten uw lidmaatschapsovereenkomst. Het niet verstrekken van (correcte) persoonsgegevens aan de KNMT kan ertoe leiden dat u geen lid kunt worden van de KNMT.

Nadat uw gegevens zijn ontvangen, worden deze vastgelegd in het relatiebeheersysteem (RBS) van de KNMT. In het RBS staan persoonsgegevens van leden en van oud-leden.

Uw gegevens worden door de KNMT bewaard zolang uw lid bent van de KNMT. Voor zover de gegevens uit het ledendossier niet onder de wettelijke bewaartermijnen vallen, zal de KNMT deze persoonsgegevens in beginsel uiterlijk twee (2) jaar nadat de relatie tussen de KNMT en het betreffende lis is beëindigd, verwijderen óf anonimiseren.

Vacaturebank

Via de vacaturebank van de KNMT kunt u vacatures uploaden of uw CV plaatsen op de website. U verstrekt uw gegevens aan de KNMT zodat de KNMT op uw verzoek uw vacature of CV op de website kan plaatsen. De verwerking van uw persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw (correcte) persoonsgegevens, kan de KNMT uw vacature of CV niet plaatsen. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om u te helpen bij het plaatsen van een vacature en/of uw CV. U kunt een CV of vacature die u heeft geplaatst in de cv-bank of vacaturebank zelf bewerken of verwijderen.

Praktijkbemiddeling

KNMT-praktijkbemiddeling is een service van de KNMT voor haar leden die een praktijk zoeken ter overname of hun praktijk willen verkopen. Met het aanmeldformulier verstrekt u de KNMT onder meer uw naam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, lidmaatschapsnummer, handvaardigheid, diploma, vaardigheden en werkervaring, soort werkverband en locatie praktijk. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk het faciliteren van praktijkbemiddeling. Zonder uw (correcte) persoonsgegevens, kan de KNMT geen praktijkbemiddeling bieden.

U bepaalt zelf wat er op de website verschijnt en wat er gecommuniceerd wordt naar andere leden. De informatie is niet openbaar ontsloten en alleen toegankelijk voor andere leden die zijn ingelogd op de website.
De KNMT verwijdert de persoonsgegevens die in het kader van een praktijkbemiddeling zijn verzameld in beginsel uiterlijk binnen twee (2) jaar nadat is voorzien in een bemiddeling. De gegevens kunnen daarna ook worden gebruikt voor statistische informatie. In dat geval zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

Kennistoetsen en nascholing

Via kennistoetsen-knmt.nl en https://www.knmt.nl/scholing/kennistoetsen biedt KNMT kennistoetsen aan haar leden en aan leden van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). De presentielijsten en scores worden bewaard en gedeeld met het KRT voor registratie en nascholingspunten. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om u van dienst te zijn bij het verkrijgen van KRT-punten.

De KNMT verwijdert de persoonsgegevens die in het kader van een kennistoets of nascholing zijn verzameld in beginsel uiterlijk binnen twee (2) jaar nadat de kennistoets is afgelegd of de nascholing is afgerond. De gegevens kunnen daarna wel worden gebruikt voor statistische informatie. In dat geval zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

KNMT Academy

De KNMT Academy organiseert regelmatig workshops, evenementen en vergaderingen voor zowel leden als niet-leden. Aanmelding gaat via een aanmeldformulier op de website waarmee u uw naam, e-mailadres, BIG-registratienummer en betalingsgegevens verstrekt aan de KNMT. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de cursus.

Indien u staat ingeschreven in het KRT, deelt de KNMT de deelnemerslijsten met het KRT ten behoeve van het toekennen van uw KRT-punten. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om u van dienst te zijn bij het verkrijgen van KRT-punten.

De KNMT verwijdert de persoonsgegevens die in het kader van een deelname aan een activiteit/training van de KNMT Academy zijn verzameld in beginsel uiterlijk binnen twee (2) jaar nadat de activiteit/training is afgerond. De gegevens kunnen daarna wel worden gebruikt voor statistische informatie. In dat geval zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

PrikPunt

PrikPunt is inbegrepen bij het KNMT-lidmaatschap van tandarts-praktijkhouders.

De KNMT biedt VaccinatieZorg (PrikPunt) eenmaal per jaar de lijst met NAW-gegevens van de leden die tandarts-praktijkhouder zijn, ten behoeve van de eindafrekening, hetgeen noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de KNMT om deze dienstverlening aan te kunnen bieden aan haar leden. De KNMT verwijdert de lijst in beginsel één (1) maand na verstrekking daarvan aan PrikPunt.

Visitatie

De KNMT verwerkt op uw verzoek uw praktijkgegevens, geslacht, lidmaatschapsnummer, contactgegevens en factuurgegevens om u aan te melden voor visitatie van uw praktijk en om contact met u op te nemen voor nadere informatie. De verwerking van uw persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk het faciliteren van praktijkvisitatie. Zonder uw (correcte) persoonsgegevens, kan de KNMT geen praktijkvisitatie bieden.
De KNMT zal na afronding van de visitatie de persoonsgegevens van de gevisiteerde tandarts in beginsel binnen twee (2) jaar verwijderen of anonimiseren.

IQual

De KNMT houdt bij welke tandartsen lid zijn IQual en de naam en contactgegevens van de voorzitter van de IQual-groepen. Uw aanmeldgegevens (aanmelddatum, NAW, BIG-nummer) worden door de KNMT opgeslagen om uw aanmelding voor IQual mogelijk te maken. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren.

Daarnaast houdt de KNMT een presentielijst bij van IQual bijeenkomsten en cursussen indien dit noodzakelijk is voor de registratie van KRT-punten, verslagen van bijeenkomsten ten behoeve van kwaliteitscontrole (daarin staan nooit gegevens van patiënten). De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om u van dienst te zijn bij het verkrijgen van KRT-punten.

De KNMT zal na afronding van een IQual bijeenkomst of –cursus  de persoonsgegevens van de deelnemende  tandartsen in beginsel twee (2) jaar bewaren. De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor statistische informatie. In dat geval zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

Klachtenservice

Per  1 januari 2017 is als gevolg van de  Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) elke tandarts verplicht om een eigen klachtenregeling te hebben. De KNMT helpt u hierbij met de KNMT Klachtenservice. Tijdens het bemiddelingsproces kunnen uw NAW-gegevens, lidmaatschapsnummer, geslacht, contactgegevens en IP-adres worden verwerkt, evenals uw correspondentie met de Klachtenservice, klachtenfunctionaris en/of onafhankelijk deskundige.
De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk zodat u via de klachtenservice aan uw wettelijke verplichting kunt voldoen. Daarnaast is de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om u van dienst te zijn wanneer een klacht tegen u is ingediend.

Het niet verstrekken van correcte persoonsgegevens aan de KNMT kan ertoe leiden dat een klacht van een patiënt die tegen u is gericht niet (verder) in behandeling kunnen nemen omdat communicatie met u onmogelijk blijkt. Bijvoorbeeld als de KNMT-klachtenservice onjuiste of verouderde contactgegevens van u heeft.

Klachten die de KNMT ontvangt zullen in beginsel vijf (5) jaar na afhandeling van de klacht worden verwijderd of geanonimiseerd. De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor statistische informatie. In dat geval zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

Commissie Intern Tuchtrecht (CIT)

De CIT oefent het interne verenigingstuchtrecht uit. De CIT behandelt klachten van een lid over gedragingen van een ander lid, tracht geschillen tussen leden te beslechten, en daarnaast kan de CIT een eigen onderzoek instellen naar de handelswijze van een lid.

Tijdens de behandeling van een klacht of tijdens het onderzoek worden uw NAW-gegevens, geslacht, lidmaatschapsnummer van de KNMT, contactgegevens en IP-adres worden verwerkt, evenals uw correspondentie met de CIT.

Tandartsengids

De Tandartsengids bevat de (adres)gegevens van alle tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen en instellingen in de mondzorg. De verwerking van uw persoonsgegevens in de Tandartsengids is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk het bieden van een naslagwerk in de mondzorg. Leden kunnen kiezen (in mijnKNMT) voor een volledige vermelding in de Tandartsengids, alleen vermelding van werkverbanden of bezwaar maken tegen vermelding in de Tandartsengids.

Als een lid bezwaar maakt tegen vermelding in de Tandartsengids worden de persoonsgegevens in beginsel uiterlijk binnen vier (4) weken uit de Tandartsengids verwijderd.

Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ)

Twee maal per jaar verstrekt de KNMT de hieronder omschreven categorieën van persoonsgegevens van leden aan FBZ. FBZ stelt zich ten doel de collectieve sociale, economische en maatschappelijke belangen te behartigen van de leden ((zorg)professionals) van de KNMT. De persoonsgegevens die door FBZ daartoe worden verwerkt zijn: naam, beroepsvereniging, functie, adres, sector (cao), werkgever, privé-emailadres. Het gaat om persoonsgegevens van leden die in loondienst zijn en vallen onder cao’s waarvoor FBZ namens de beroepsverenigingen de onderhandelingen voert met werkgevers(organisaties). De verwerking van persoonsgegevens door FBZ staat beschreven in het privacy statement van de FBZ.

NT/Dentz (voorheen Nederlands Tandartsenblad)

De KNMT geeft een aantal keer per jaar het blad NT/Dentz uit. Indien u geen lid bent van de KNMT, kunt u een abonnement op NT/Dentz afnemen door de KNMT hierom te verzoeken. De KNMT vraagt dan om uw naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens om u de exemplaren van NT/Dentz te kunnen toezenden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Uw gegevens worden door de KNMT bewaard zolang uw lid bent van de KNMT en/of zolang u een abonnement afneemt op NT/Dentz. Na opzegging van uw abonnement, zal de KNMT uw gegevens binnen één (1) maand verwijderen.

Peilstations

Via project Peilstations worden tenminste elke twee jaar bij een steekproef van tandartsen gegevens verzameld over allerlei organisatorische aspecten van de tandartspraktijk. Bijvoorbeeld over de omvang en samenstelling van het tandheelkundig team, de inrichting van de praktijk, de omvang van het patiëntenbestand, de organisatie van de zorg, de wachttijden, de werkdruk en de omvang van de werkweek van tandartsen. Daarnaast worden via de geautomatiseerde praktijkadministratie van een steekproef van tandartsen gegevens verzameld over de behandelingen die zij hebben uitgevoerd bij een (anonieme) steekproef uit het patiëntenbestand. De KNMT gebruikt deze gegevens om onderzoek te doen naar de kwaliteit van mondzorg en de effecten van verleende zorg op de mondgezondheid in Nederland, hetgeen een gerechtvaardigd belang is van de KNMT.

De KNMT verwerkt alleen persoonsgegevens voor statistische doeleinden voor zover deze persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Indien noodzakelijk worden deze persoonsgegevens verwijderd, gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

Nieuwsbrief

De KNMT wilt u graag op de hoogte houden van nieuws in de mondzorg en de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal de KNMT dat aan u laten weten. Ook kan de KNMT u op de hoogte houden van acties en evenementen die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Als lid van de KNMT mist u zo niets van het laatste nieuws binnen de tandheelkunde. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond tandheelkunde, tandartsen en de KNMT. Mocht u geen e-mailberichten van de KNMT willen ontvangen, dan is een mogelijkheid u af te melden in elke e-mail die door de KNMT aan u wordt gestuurd opgenomen. Daarnaast kunt u als lid in uw eigen profiel aangeven welke e-mailings, nieuwsbrieven, uitgaven en mailings van derden u wenst te ontvangen.

Om te kunnen inschrijven, moet u de KNMT uw e-mailadres verstrekken. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk direct marketing. Zodra u zich heeft afgemeld zult u de nieuwsbrief ook niet meer ontvangen.

E-mail tracking

De KNMT heeft e-mail tracking en link tracking functionaliteit verwerkt in haar e-mails, door een kleine, transparante beeldpixel in de uitgaande e-mail in te sluiten. Zodra de e-mail wordt geopend, kan de KNMT toegang krijgen tot bepaalde informatie, zoals de naam en achternaam van de ontvanger; het e-mailadres van de ontvanger; onderwerp van de e-mail; datum en tijd waarop de e-mail is verstuurd; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft geopend nadat het is ontvangen; tijdstempel van elke keer dat de e-mail wordt geopend; de geschiedenis van het aantal keer (aantal, datum en tijd) dat de ontvanger de ontvangen e-mail heeft geopend; IP van waaraf de e-mail is geopend; browser en besturingssysteem dat gebruikt is door de ontvanger die de e-mail heeft geopend; aantal links dat de e-mail bevat; tekst en URL van die links; aantal keer dat de ontvanger op elk van deze links heeft geklikt; tijdstempel van elke klik op de link; IP van waaruit op de link is geklikt en browser en besturingssysteem die gebruikt werden door de persoon die op de link heeft geklikt.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om het bereik en de doeltreffendheid van de door de KNMT verzonden e-mails te analyseren.

Website

Indien u de KNMT-website bezoekt en gebruikt, kan de KNMT uw persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie kunt u het privacy statement van de website raadplegen.

4. In welke gevallen maakt de KNMT persoonsgegevens bekend aan derden?

De KNMT maakt gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van de KNMT specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend namens de KNMT. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin de KNMT er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van de KNMT. Enkele voorbeelden zijn:

 • externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag, het beheer van uw gegevens;
 • andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer IT ondersteuning en facility management;
 • inschakeling van externe adviseurs en/consultants, bijvoorbeeld in het kader van de Klachtenservice.

Daarnaast kan de KNMT uw persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen indien de KMT daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft verkregen.

Derde partijen kunnen de KNMT verzoeken om verstrekking van NAW-gegevens van leden. De KNMT verstrekt uw NAW-gegevens alleen aan derden indien het gaat om doeleinden van niet-commerciële aard, bijvoorbeeld indien zij seminars organiseren, aan kaakchirurgen voor het plaatsen van vacatures of aan wetenschappelijke verenigingen die voor tandartsen relevante evenementen organiseren. Verstrekking van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats met uw toestemming. In mijn-KNMT kunt u aangeven aan welke partijen de KNMT uw gegevens mag verstrekken. Uw toestemming kunt u op elk moment weer intrekken.

KNMT-leden en anderen, zoals studenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers, kunnen voor specifieke informatie over de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland bij de onderzoeksafdeling van KNMT (persoons)gegevens opvragen. Indien uw gegevens (geslacht, geboortejaar, jaar afstuderen, plaats afstuderen, regio van vestiging en e-mailadres) voor onderzoeksdoeleinden aan derde partijen is verstrekt, dan zal de ontvanger u hierover berichten. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT derde onderzoekers, namelijk het mogelijk maken en doen van onderzoek in/naar de mondzorg.

5. Doorgifte buitende Europese Economische Ruimte (EER)?

Sommige van de dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), namelijk de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte, staat de KNMT alleen dienstverleners buiten de EEA toe om uw persoonsgegevens te verwerken indien ze zelf gecertificeerd zijn onder de EU-US Privacy Shield en de Zwitserse-US Privacy Shield (Artikel 46, lid 2, sub a AVG) of overeenkomstig een contract dat is aangegaan tussen de KNMT en de dienstverlener waarin de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen zijn opgenomen, waarmee gegarandeerd wordt dat er toereikende gegevensbeschermingsregelingen zijn getroffen (Artikel 46, lid 1, sub (c) AVG).

6. Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en op aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Rectificatie: u heeft het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Indien mogelijk, kunt u aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.
 • Recht om vergeten te worden: In sommige gevallen heeft u het recht om de KNMT te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden).
 • Recht op beperking: in sommige gevallen heeft u het recht om van de KNMT de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist. De KNMT zal gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de KNMT. De KNMT zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij de KNMT aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Direct marketing: wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt de KNMT uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.
 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen die u verstrekt heeft aan de KNMT in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en u heeft het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst.
 • Intrekken toestemming: Waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken.

U kunt uw verzoek indienen bij de KNMT via fg@knmt.nl. De KNMT beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal daarvan. De KNMT informeert u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging.

Als de KNMT geen actie onderneemt op uw verzoek, informeert de KNMT u zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en om beroep bij de rechter in te stellen.

7. Hoe beschermt de KNMT uw persoonlijke informatie?

De KNMT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

9. Waar kunt u uw klacht indienen?

Als u vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen u en de KNMT, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.