Filters

Vacature hoofdvisiteurs

Door toename van het aantal aanmeldingen voor (praktijk)visitaties is de KNMT op zoek naar hoofdvisiteurs. De hoofdvisiteur is het eerste aanspreekpunt voor de gevisiteerden en is eindverantwoordelijk voor het verloop van de visitatie.

Taken KNMT hoofdvisiteur

De hoofdvisiteurs van de KNMT bereiden de visitatie voor, beoordelen de online ingevulde vragenlijsten en stemmen met de andere visiteur(s) en gevisiteerde(n) het praktijkbezoek af. Na het visiteren van de praktijk heeft een hoofdvisiteur de volgende taken:

 • Bevindingen mondeling terugkoppelen (aanbevelingen)
 • Visitatiebezoek evalueren met gevisiteerde (proces, gesprekken, vragen en overall beeld)
 • Samen met de hoofdgevisiteerde (praktijkeigenaren of individuele tandarts) en andere visiteur(s) het eindgesprek voeren
 • Visitatieverslag opstellen

Functieprofiel KNMT hoofdvisiteur

Om de taak als hoofdvisiteur goed te kunnen uitoefenen, voldoet hij of zijn in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • Ongeclausuleerd BIG-geregistreerd en lid van de KNMT
 • Praktiserend algemeen practicus (minimaal vijf jaar werkzaam)
 • Affiniteit met en kennis van kwaliteitsbevordering en kwaliteitsprincipes
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • Objectief en accuraat
 • Reflectief en ontwikkelgerichte instelling
 • Bereid minimaal 6 visitaties per jaar uit te voeren (ca. 12 uur beschikbaar per visitatie)
 • Bereid visitatietraining (2 dagen) en professionalisering te volgen (2 gespreide, dagdelen per jaar)
 • Bereid mee te werken aan de evaluatie van de visitatiesystematiek

Over visitatie

Met KNMT (praktijk)visitatie voor de mondzorg kunnen tandartsen op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces. Een inspirerende intercollegiale doorlichting geeft tandartsen een goed beeld van hun praktijk en het individuele zorgverleningsproces. Daarnaast weten zij wat ze kunnen doen om van goed, beter te maken. De resultaten van de KNMT (Praktijk)visitatie voor de mondzorg zijn strikt vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de gevisiteerden.
Meer informatie over KNMT Visitatie

Solliciteren

Wilt u solliciteren naar de functie van hoofdvisiteur? Stuur dan uw sollicitatiebrief naar visitatie@knmt.nl t.a.v. Lesly Bouwman.

Sollicitatieprocedure

Het eerste sollicitatiegesprek is met de sollicitatiecommissie. Daarna volgt u een visitatietraining van 1,5 dag. Als afsluiting van de sollicitatieprocedure voert u onder begeleiding van een hoofdvisiteur twee visitaties uit. Na beoordeling van de feedback van deze visitaties kunt u benoemd worden.

Total votes: 0