facebook

Zorgbonus 2021 ook opengesteld voor mondzorg

Hans Scholten
4 minuten
Collectief
Ook mensen die in de mondzorg werken en tijdens de coronapandemie een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd kunnen aanspraak maken op de zorgbonus van de overheid. Dat blijkt uit de details van de bonusregeling voor 2021 die het ministerie van VWS bekend heeft gemaakt.

Het is aan werkgevers om te beoordelen of er in hun praktijk medewerkers zijn die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Zij kunnen de bonus aanvragen in de periode van tot en met 27 juli 2021 18:00 uur. Waarschijnlijk bedraagt de bonus ongeveer € 200,- tot € 240,- netto. 

Het kabinet heeft enorm veel waardering voor de uitzonderlijke prestaties van zorgmedewerkers in de strijd tegen corona. Daarom geeft het kabinet zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus.

In tegenstelling tot de zorgbonus in 2020 staat de regeling open voor alle zorgberoepen, waardoor ook mondzorgpraktijken een beroep op de regeling kunnen doen.

Mondzorgpraktijken kunnen als werkgever of opdrachtgever van derden (zoals zzp’ers en uitzendkrachten) de subsidie bij het subsidieloket van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instelling (hierna: DUS-I) aanvragen. 

Coronabonus 2021 voor uitzonderlijke prestatie 

Zorgmedewerkers die in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 door COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, komen in aanmerking voor de bonus 2021. Het uitgangspunt in de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder zelf bepaalt of en welke zorgmedewerkers in aanmerking komen voor de bonus. Het kabinet vindt dat een werk- of opdrachtgever dit namelijk het beste kan inschatten.

Dit betekent dat VWS en DUS-I de aanvragen niet controleren op rechtmatigheid (de vraag of een medewerk wel in aanmerking had moeten komen), maar controleren wel of de bonus terechtkomt bij de medewerker.

Om zorgaanbieders bij de eventuele selectie te ondersteunen heeft het ministerie van VWS een handreiking opgesteld. De handreiking helpt u om vast te stellen of en welke mondzorgverleners in aanmerking kunnen komen voor de bonus. Een uitzonderlijke prestatie is het onder moeilijke omstandigheden verlenen van zorg, zoals een zorgmedewerker die (mede) spoedeisende hulp heeft verleend aan een met Covid-19 besmette patiënt.

Volgens de handreiking vallen deze zorgprofessionals onder de doelgroep van de bonus:

 • Zorgprofessionals die zijn ingesprongen en/of hebben meegeholpen om (vermoedelijke) patiënten of cliënten met COVID-19 te verzorgen, verplegen, begeleiden, behandelen, op te vangen of triage te verlenen.
 • Zorgprofessionals die extra uren hebben gewerkt als direct gevolg van de strijd tegen COVID-19. Denk aan zorgprofessionals die geen vakantie of verlof konden opnemen door de COVID-19-uitbraak of die meer uren hebben gewerkt doordat collega’s ziek waren.
 • Zorgprofessionals die de reguliere zorg onder uitzonderlijke en zware omstandigheden draaiende hebben gehouden, omdat collega’s werden ingezet om patiënten of cliënten met COVID-19 te verplegen, verzorgen of begeleiden, of voor het verlenen van triage.
 • Medewerkers die direct ondersteunend zijn geweest aan het verlenen van COVID-19-zorg. Denk aan de schoonmaakwerkzaamheden op afdelingen met (vermoedelijke) COVID-19-patiënten.

Het voortzetten van de reguliere werkzaamheden, al dan niet in aangepaste vorm, geldt volgens de regeling dus niet als uitzonderlijke prestatie. 

De KNMT deelt de visie van het kabinet dat een mondzorgpraktijk zelf het beste kan inschatten of er door mondzorgverleners in de praktijk een uitzonderlijke prestatie is geleverd en roept haar leden tegelijkertijd op om prudent met de regeling om te gaan.

De bonusregeling op hoofdlijnen 

De bonus kort samengevat: 

Voor mondzorgverleners:

 • die in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij een mondzorgpraktijk werkten op basis van een (arbeids)overeenkomst als werknemer of derde (zelfstandige of uitzendkracht); en
 • een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd door onder moeilijke omstandigheden zorg te verlenen; en
 • niet meer dan twee keer modaal verdienen als ze voltijds werken (minder dan € 74.000,- per jaar op fulltime basis in loondienst of als zelfstandige een uurtarief hanteert dat niet hoger is dan € 89,90 inclusief btw).  

Voor mondzorgpraktijken:

 • die bedrijfsmatig zorg verlenen als bedoeld in de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Wet publieke gezondheid; en
 • op 1 januari 2021 ingeschreven stonden in het handelsregister met de SBI-code 86.23, 86.23.1 of 86.23.2 met ten minste twee werkzame personen; en
 • zich ervan vergewissen dat mondzorgverleners slechts één keer de bonus ontvangen (om dubbele betaling te voorkomen); en
 • in de periode van 15 juni 09:00 tot en met 27 juli 2021 18:00 een digitale aanvraag hebben ingediend via het subsidieloket van I-DUS; en
 • de bonus zo spoedig mogelijk aan de mondzorgverlener uitkeren (in ieder geval binnen 5 maanden nadat de subsidie is toegekend); en
 • geen nadere voorwaarden verbinden aan het uitkeren van de bonus aan mondzorgverleners; en
 • de uitkering van de bonus 2021 aanwijzen als eindheffingsbestanddeel; en
 • een deugdelijke administratie voeren waaruit blijkt aan welke werknemers en derden de bonus is uitbetaald. 

Om te garanderen dat mondzorgverleners netto ongeveer € 200,- tot € 240,- ontvangen, bestaat het subsidiebedrag uit twee onderdelen, te weten het bonusbedrag en een bedrag waarmee de mondzorgpraktijk de verschuldigde belasting over de bonus kan afdragen.

Bij een subsidiebedrag van € 25.000,- of meer moet een mondzorgpraktijk op een later moment een definitieve vaststelling van de subsidie indienen. 

Meer informatie