facebook

Werken met een all-in beloning afhankelijk van de omzet risicovol

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
3 minuten
Team samenwerken
De aangekondigde plannen met betrekking tot de zzp-wetgeving zorgen ervoor dat tandartsen andere vormen van samenwerking verkennen, waaronder het samenwerken op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor de beloning wordt in arbeidsovereenkomsten soms aangesloten bij het in de overeenkomst van opdracht gebruikelijke percentage van de omzet. In een arbeidsovereenkomst kan deze beloningsvorm, de all-in beloning, risicovol zijn.

Variabele all-in beloning

Als tandartsen samenwerken op basis van een arbeidsovereenkomst, kan het wenselijk zijn om de gebruikelijke grondslag voor het bepalen van het honorarium in stand te laten. Dat is een percentage van de door de tandarts in loondienst gerealiseerde omzet, exclusief techniek- en specifieke materiaalkosten.

Er is dan veelal sprake van een variabel all-in loon, waarbij het vakantiegeld en vakantiedagen bij het maandelijkse loon zijn inbegrepen en de werkgeverslasten (bijvoorbeeld premies voor werknemersverzekeringen, verzekeringspremies voor ziekteverzuim, etcetera) in de loonberekening worden meegenomen. Dit met de bedoeling om alle kosten die een tandarts-praktijkhouder moet voldoen uit dit deel van de omzet te betalen.

Risico’s

Aan deze beloningsvorm zijn met name risico’s verbonden voor de tandarts-praktijkhouder. De belangrijkste drie worden hieronder toegelicht.

1. Vakantiedagen

Bij een all-in loon ontvangt de tandarts in loondienst een vergoeding voor vakantiedagen bij de maandelijkse uitbetaling van het salaris. Het per maand uitbetalen van vakantiedagen kan er echter toe leiden dat een werknemer om financiële redenen geen vakantiedagen opneemt. Opnemen van vakantiedagen leidt immers tot een lager inkomen in de betreffende betaalperiode.

In met name de fysiotherapie is geprocedeerd over de rechtmatigheid hiervan. Het lijkt erop dat lagere rechters instemmen met de all-in beloning, hoewel onder strenge voorwaarden. Voor meer zekerheid zijn uitspraken van hogere rechters wenselijk. Hebben de gerechtshoven en de Hoge Raad een andere visie, dan moet in sommige gevallen alsnog de vakantiedagen worden uitbetaald.

2. Werkgeverslasten

Er bestaat ook een juridische discussie over het al dan niet betrekken van (stijgende) werkgeverlasten in de loonberekening. In de arbeidsovereenkomst is veelal geregeld dat het bruto-loon van de werknemer daalt, indien de werkgeverslasten stijgen. Het is de vraag of dit (juridisch) is toegestaan. Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans laait deze discussie weer opnieuw op, aangezien de werkgeverslasten door deze nieuwe wet in sommige gevallen fors stijgen.

Ook op dit punt is het wachten op uitspraken van de gerechtshoven en de Hoge Raad. Het risico bestaat dat de tandarts-praktijkhouder niet alle loonkosten kan berekenen aan dat deel van de omzet dat is bestemd voor de loonkosten.

3. WAB – hoge of lage premie?

In het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans is het de vraag of voor contracten met deze beloningsvorm, ongeacht of deze voor bepaalde- of onbepaalde tijd zijn aangegaan, de hoge WW-premie (7,94%) moet worden afgedragen. De wet en nadere uitwerking van de Belastingdienst bieden op dit moment geen duidelijk antwoord.

Indien bij deze beloningsvorm altijd de hoge WW-premie moet worden afgedragen, zal dit voor deze contracten leiden tot een toename van de werkgeverslasten ten opzichte van 2019. Afhankelijk van de wijze waarop in de arbeidsovereenkomst met de werkgeverslasten wordt omgegaan, leidt dit tot meer kosten voor de tandarts-praktijkhouder of een lager bruto-loon voor de tandarts in loondienst.

Alternatief

De KNMT heeft in het verleden geen modelarbeidsovereenkomst aangeboden waarbij wordt gewerkt met een all-in beloning op basis van omzet en zal dit ook in de nabije toekomst niet doen. Daarvoor zijn de risico’s te groot en zijn de ontwikkelingen te lastig te voorspellen.

Als alternatief kunnen leden gebruikmaken van de modelarbeidsovereenkomst met of zonder omzetbonus die via de arbeidsovereenkomstentool kan worden gegenereerd. Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij er een vast maandsalaris in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen en de werknemer, afhankelijk van de gerealiseerde omzet, een jaarlijkse bonus kan behalen. De KNMT is momenteel, gelet op de bestaande onduidelijkheid, met meerdere partijen/instanties in gesprek om na te gaan of voor deze contractvorm (mits voldaan aan de overige voorwaarden in de wet) de lage WW-premie mag worden afgedragen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Stelt u ze via de Ledenservice: tel. 030 - 6076 380, via WhatsApp op tel. 030 6076 203 of per e-mail.

loondienst
personeelszaken
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)