facebook

Update: Jaarverantwoording Wtza over 2022. Aan welke verplichtingen moet je voldoen?

Karel Gosselink
3 minuten
Overleg controle bespreken
Voor veel zorgaanbieders is 2022 het eerste jaar waarover jaarverantwoording afgelegd moet worden. Hoewel de KNMT zich nog steeds verzet tegen deze vergaande verplichting, ziet ze zich toch genoodzaakt haar leden te adviseren tijdig aan de slag te gaan met de jaarverantwoording. Update 12 december 2022: De verplichtingen waaraan je moet voldoen als zorgaanbieder?

Welke verplichtingen gelden voor mij ten aanzien van de jaarverantwoording Wtza?

De jaarverantwoording (A)Wtza komt voort uit artikel 40a van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. In de daaraan verbonden regeling is opgenomen aan welke verplichtingen verschillende zorgverleners moeten voldoen als het gaat om de jaarverantwoording. Onder meer hangt dit samen met een aantal omstandigheden: is er sprake van een praktijk, welke soort zorg wordt verleend en wat is de omvang van de organisatie?

Voor zorgaanbieders in de mondzorg gelden de volgende algemene uitgangspunten:

  • Voor een tandarts of tandarts-specialist zonder zelfstandige praktijk, en niet werkzaam vanuit een bv: hiervoor geldt dat er geen verplichtingen zijn in het kader van de jaarverantwoording.
  • Voor een tandarts of tandarts-specialist, tevens eigenaar van een praktijk: deze moet  voorgeschreven kengetallen plus een ingevulde vragenlijst aanleveren.
  • Voor tandartsen en tandarts-specialisten die door middel van een maatschap of een VOF een praktijk uitoefenen: hiervoor moet de maatschap financiële informatie en een vragenlijst aanleveren, de maten hebben geen verplichtingen.
  • Voor tandartsen en -specialisten die door middel van een bv of andere rechtspersoon werkzaam zijn, met of zonder praktijk: zij moeten financiële informatie en een vragenlijst aanleveren.

Welke financiële informatie aangeleverd moet worden en wat de omvang is van de vragenlijst, is afhankelijk van de omvang van de praktijk.

Lees ook Jaarverantwoording in de zorg. Wat moet ik aanleveren en hoe? 

Voor het eerst jaarverantwoordingsplicht afleggen

Een groot deel van de zorgaanbieders heeft komend jaar voor het eerst te maken met een jaarverantwoordingsverplichting op basis van de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) en de gewijzigde Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Over het boekjaar 2022 moeten ze daarom vóór 31 december 2023 hun jaarverantwoording indienen. Aanvankelijk was dat vóór 1 juni 2023, maar deze termijn werd voor de meeste zorgaanbieders onlangs verlengd tot eind 2023

Overleg tijdig met je adviseur of accountant

De KNMT adviseert haar leden om tijdig met hun accountant of adviseur te overleggen over de jaarverantwoording, omdat niet iedereen onder de verlengingstermijn valt. Overigens is er ook een groep tandartsen die van de jaarverantwoordingsverplichting is vrijgesteld. Het gaat om tandartsen-zonder zelfstandige praktijk (zzp)  en tandarts-specialisten-zzp die niet werken vanuit een bv of andere rechtspersoon.

KNMT verzet zich tegen disproportionele lastenverzwaring

De KNMT blijft zich echter verzetten tegen vergaande verplichtingen voor zorgaanbieders om financiële en bedrijfsinformatie publiekelijk te maken, omdat dit leidt tot een disproportionele lastenverzwaring in de eerstelijnszorg. Dit verzet heeft inmiddels enkele mooie resultaten opgeleverd. Zo is de verplichte accountantsverklaring voor de meeste praktijken komen te vervallen en hoeven persoonlijke eigenaren geen jaarrekening meer te publiceren, maar alleen kengetallen en aanvullende informatie. Ook voor tandartsen die samenwerken in een maatschap en deelnemen aan samenwerking middels een bv is de jaarverantwoordingsplicht vervallen.

KNMT doet beroep op Wet open overheid (Woo)

Verder heeft de KNMT om haar bezwaren kracht bij te zetten, begin dit jaar een beroep gedaan op de Wet open overheid (Woo) – voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – om zo inzicht te krijgen in de achtergrond en totstandkoming van de nieuwe regels rondom de jaarlijkse financiële verantwoording voor de zorg.

Vragen?

Heb je vragen over de jaarverantwoordingsplicht? Stel ze - bij voorkeur per mail - aan KNMT Ledenservice: ls@knmt.nl.

Zorgt uitspraak van Europees Hof van Justitie over UBO-register voor einde jaarverantwoording Wtza?

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan waarin het de publieke toegankelijkheid tot de informatie in het UBO-register ongeldig heeft verklaard.

De uitspraak is genoeg reden voor het KNMT-bestuur om de rechtmatigheid van het openbaar maken van de informatie op grond van de Wtza wederom ter discussie te stellen. Volgens de KNMT gaat de informatie die op grond van de Wtza openbaar wordt gesteld nog veel verder dan de publiek toegankelijke informatie in het UBO-register.

De KNMT verzet zich tegen de jaarverantwoordingsverplichting vanuit de Wtza. Hoewel de uitspraak van het Hof van Justitie mogelijk niet tot afstel leidt, zou het resultaat wel kunnen zijn dat de (financiële) informatie over jou en jouw praktijk niet langer openbaar valt in te zien.

We houden je op de hoogte!