facebook

Tussentijdse afrekeningen continuïteitsbijdrage, hoe zit dat?

Evert Berkel
1 minuut
bijdrage
Van verschillende zorgverzekeraars ontvangen leden brieven waarin een gedeelte van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt teruggevorderd. Hoe zit dat?

De voorlopige continuïteitsbijdrage is een vergoeding voor de doorlopende praktijkkosten, die begrepen is in de omzet die in de periode waarop de continuïteitsbijdrage betrekking heeft niet is gerealiseerd.

In de periode maart tot en met juni, zo was de verwachting, is er vrijwel geen sprake van reguliere zorg. De continuïteitsbijdrage is op basis van die verwachting berekend. De reguliere zorg is vervolgens sneller hervat en de werkelijke omzetderving in de periode maart tot en met juni is lager dan oorspronkelijk geraamd.

Dat is de reden dat zorgverzekeraars de voorlopige continuïteitsbijdrage nu gedeeltelijk terugvorderen. De aan de continuïteitsbijdrage verbonden voorwaarden maken dit mogelijk.

De tussentijdse afrekeningen hebben geen betrekking op inhaalzorg. Dit wordt meegenomen bij berekening van de definitieve continuïteitsbijdrage.

Of het terugvorderen van de voorlopige continuïteitsbijdrage van invloed is op de omzetderving in de NOW 1.0 is nog niet bekend. Het is zodoende aan te bevelen om te wachten met het indienen van de definitieve aanvraag voor de NOW 1.0 tot hierover meer duidelijkheid is.

Het kan ook zijn dat de terugvordering van de voorlopige continuïteitsbijdrage of de daaraan gekoppelde betalingstermijn niet haalbaar is en de continuïteit van de praktijk daardoor in gevaar komt. Neem in dit geval contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar om afspraken te maken.