facebook

Richtlijneninstituut voor de mondzorg een feit

Hans Scholten
2 minuten
Samenwerken
Er komt één instituut voor de ontwikkeling van richtlijnen in de mondzorg. De Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de beroepsorganisaties KNMT en ANT hebben hierover overeenstemming bereikt.

Met de oprichting van de Vereniging KiMo - waarin de bestaande organisaties Stichting KiMo en Vereniging NVPM nu opgaan - wordt een langdurig proces uiteindelijk met een positief resultaat afgesloten. Het hoofdbestuur van de KNMT is zeer verheugd hiermee tegemoet te komen aan de oproep van haar leden om te komen tot een fusie tussen de door de ANT en KNMT opgerichte Vereniging NVPM en Stichting KiMo.

Groot draagvlak

De nieuwe Vereniging KiMo staat borg voor zowel de wetenschappelijke ontwikkeling van richtlijnen als de zeggenschap van professionals over de praktische uitvoerbaarheid ervan. Dat vergroot volgens FTWV, KNMT en ANT het draagvlak bij professionals voor uitvoering van de richtlijnen en dat is in het belang van de kwaliteit van de mondzorg. Als een richtlijn in de praktijk bijvoorbeeld onvoldoende werkt, tot grote administratieve belasting of tot een extreme kostenstijging van de zorg leidt, kan aan de ontwikkelaars een verzoek om aanpassing worden gedaan.

Mondzorg breed

KiMo wordt in eerste instantie opgericht door de federatie van wetenschappelijke verenigingen en de beroepsorganisaties van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Daarnaast is ook ruimte gecreëerd voor deelname van mondhygiënisten en tandprothetici aan de richtlijnontwikkeling in de vorm van een bijzonder lidmaatschap. Zodat ook deze professionals kunnen aangeven of een richtlijn voor hen in de praktijk uitvoerbaar is.

Vliegende start

De nieuwe vereniging kan meteen aan de slag met de zes richtlijnen die al op het meerjarenprogramma van het Zorginstituut Nederland staan. Bovendien kan doorgeborduurd worden op de al operationele organisatie van de stichting KiMo. Kort nadat het bestuur is geïnstalleerd en de commissies bekend zijn, zal de uitwerking van deze richtlijnen ter hand worden genomen.

Kosteloos aansluiten

De eerste drie jaar nemen FTWV, KNMT en ANT de financiering van de nieuwe vereniging voor hun rekening. Professionals kunnen gedurende die periode kosteloos aansluiten als aspirant-lid of aspirant-buitengewoon lid. De oprichtende partijen hebben er alle vertrouwen in dat de vereniging KiMo zich in die tijd zodanig weet te bewijzen en een solide plek in het mondzorglandschap inneemt dat het veld op een of andere manier de financiering overneemt waarna de vereniging KiMo geheel op eigen benen zal komen te staan.