facebook

Personeelszaken in 2021: dit staat er op stapel

Hans Scholten
3 minuten
Team
Wat verandert er in 2021 in wet- en regelgeving rondom personeelszaken? We hebben het voor je op een rijtje gezet.

Compensatie transitievergoeding bij pensionering of overlijden, bij ziekte nog niet mogelijk

Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen praktijkhouders met minder dan 25 werknemers, mede door inzet van de KNMT en LHV, vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij het UWV. De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de praktijkhouder kan nog niet in werking treden. Hierover zijn nog gesprekken gaande tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en beroepsverenigingen op het terrein van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde over de vraag op welke wijze de beoordeling van ziekte kan worden uitgevoerd. 

Meer informatie over de compensatieregeling

Ingangsdatum aanbod vaste arbeidsomvang oproepovereenkomst

Sinds 1 januari 2020 bepaalt de wet dat een oproepkracht na 12 maanden recht heeft op een vaste arbeidsomvang. Een praktijkhouder dient uiterlijk in de dertiende maand een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen, gebaseerd op het gemiddeld aantal verloonde uren in de twaalf voorafgaande maanden. Per 1 juli 2021 wordt in de wet opgenomen dat het aanbod, indien dit door de werknemer binnen één maand wordt geaccepteerd, uiterlijk ingaat op de eerste dag van de vijftiende maand.

Herziening WW-premie bij overwerk opgeschort

Het kabinet heeft toegezegd dat de lage WW-premie (2,7%) voor vaste contracten met een vast aantal uren ook in 2021 niet met terugwerkende kracht wordt herzien naar de hoge WW-premie (7,7%) als parttimers 30% meer dan hun contracturen werken. In de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2021 is een nieuwe overwerkregeling opgenomen

Werkkostenregeling

Per 2021 wordt de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000,- uitstijgt, verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Onder de werkkostenregeling kan een praktijkhouder een percentage van de totale fiscale loonsom van de praktijk besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers. 

Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten

Het kabinet wil werknemers die hun baan verliezen meer mogelijkheden geven om zich om te scholen. Tandarts-praktijkhouders kunnen daarom vanaf 1 januari 2021 scholingskosten van ex-werknemers onbelast vergoeden. Nu worden scholingskosten na dienstverband gezien als loon uit vroegere arbeid en betaalt de werkgever hier loonheffing over. De Belastingdienst toetst of de werknemer de scholing volgt om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren met als doel om een inkomen te verdienen. 

Alleen in 2021 nog aftrek scholingskosten in aangifte inkomstenbelasting

Naar verwachting is 2021 het laatste jaar waarin de huidige regeling van de aftrek van opleidingskosten in de aangifte inkomensbelasting bestaat. Deze regeling wordt vermoedelijk per 1 januari 2022 vervangen door het STAP-budget. Dit is een beperkt perso0onlijk ontwikkelbudget van circa € 1.000,- per jaar. Dit kan met name voor medewerkers in loondienst, waarvan de werkgever de scholingskosten niet wil vergoeden, een overweging zijn om in 2021 een kostbare opleiding te volgen.

Minimumloon

De minimumlonen worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli geïndexeerd. De wettelijk minimumlonen per 1 januari 2021 staan in de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2021.

Maximumdagloon

Per 1 januari 2021 wordt het maximumdagloon (onder andere van belang bij doorbetaling tijdens ziekte) verhoogd tot € 223,40 per dag.

AOW-leeftijd ongewijzigd

De AOW-gerechtigde leeftijd blijft op 1 januari 2021 66 jaar en vier maanden.

Werken met overeenkomst van opdracht blijft mogelijk

De periode waarin de wet DBA, die schijnzelfstandigheid van zzp’ers beoogt tegen te gaan, niet wordt gehandhaafd wordt verlengd tot oktober 2021. Daarmee is het voor opdrachtgevers mogelijk om bestaande overeenkomsten van opdracht voort te zetten zonder toename van het risico op naheffingen van de Belastingdienst.

Stand van zaken wet DBA

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2021

De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2021 is getoetst aan nieuwe wet- en regelgeving en daardoor up to date en klaar voor gebruik door mondzorgpraktijken.

Bekijk de wijzigingen

Verzuimcombinatie nu MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De KNMT Verzuimcombinatie is vanaf 1 januari de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering. De premie wordt (meestal) hoger en de dienstverlening wordt uitgebreid. 

Hogere pensioenpremie

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt in 2021 de pensioenpremie met 1,5%.