Ontwerpbesluiten DMO en MKA in adviesronde

16 augustus 2017

Begin dit jaar is aan tandheelkundige verenigingen waaronder de KNMT, NVMKA en NVvO, gevraagd om aan te geven welke onderdelen uit de vigerende besluiten DMO (orthodontie) en MKA (kaakchirurgie) aanpassing behoefden. De nieuwe besluiten liggen nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. In de besluiten staan de regels rondom de opleidingen en (her)registratie voor orthodontisten en kaakchirurgen.

De door de verenigingen ingebrachte suggesties zijn besproken in het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) en in beide besluiten verwerkt. Naast enkele inhoudelijke aanpassingen, zijn beide besluiten vooral technisch in lijn gebracht met de voorschriften voor regelgeving. Dat houdt onder meer in dat de besluiten  genderneutraal zijn gemaakt.

De besluiten liggen nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. Deze partijen hebben formeel tot 9 oktober 2017 de tijd om eventueel advies uit te brengen. Echter, omdat het CTS al op 2 oktober a.s. zijn vergadering heeft, is gevraagd om -als dat enigszins mogelijk is- een eventueel advies uiterlijk 29 september a.s. in te sturen.

Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen besluiten schriftelijk kenbaar maken, binnen vier weken na publicatie van deze kennisgeving. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de secretaris TGS, mr. M.C.J. Rozijn. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij voornoemde secretaris via cts.knmt@fed.knmg.nl of 030-282 3281.

0 reacties op Ontwerpbesluiten DMO en MKA in adviesronde