facebook

Onrechtvaardige afrekening NOW 1? Teken bezwaar aan!

Hans Scholten
3 minuten
Verlaten mondzorgpraktijk
De NOW-regeling heeft als doel om werkgevers financieel te ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van COVID-19. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin ondanks dat aan alle verplichtingen van de regeling wordt voldaan, de NOW (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald. Uit beantwoording van kamervragen door minister Koolmees blijkt dat het zinvol kan zijn om in die gevallen bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve berekening van de NOW 1.

De NOW-regeling is onder stoom en kokend water ontwikkeld om werkgevers in Nederland snel van financiële steun te kunnen voorzien. Hierdoor heeft de NOW noodgedwongen een generiek karakter en is maatwerk op het niveau van de individuele werkgever/onderneming niet mogelijk.

Hoewel de regeling meerdere malen is aangepast, kan de definitieve berekening van de NOW-subsidie nog steeds tot een onrechtvaardige uitkomst leiden. Dit is onder andere het geval, indien een praktijkhouder in de maand januari 202o incidenteel loon (bijvoorbeeld een eenmalige bonus) aan werknemers heeft uitbetaald.

Incidentele loonbetalingen in januari 2020 leiden tot forse correctie

Bij het berekenen van de definitieve NOW-subsidie vergelijkt het UWV de loonsom van januari 2020 met de loonsom in de periode maart, april en mei 2020. 

Bij een dalende loonsom wordt verondersteld dat de werkgever het personeel niet in dienst heeft gehouden en/of doorbetaald, waardoor er bij de definitieve vaststelling van de subsidie een correctie wordt toegepast. 

Deze correctie wordt ook toegepast, indien een praktijkhouder aan alle verplichtingen van de NOW heeft voldaan maar in januari 2020 incidenteel loon heeft uitbetaald aan medewerkers. Dit leidt tot een onrechtvaardige uitkomst. 

Een voorbeeld 

De praktijk heeft een loonsom van € 8.400,- per maand. Vanwege de goede prestaties in 2019 heeft de praktijkhouder de vier assistenten in de praktijk een bonus van € 1.000,- toegekend die in de maand januari 2020 zijn uitbetaald. De loonsom in januari 2020 is zodoende € 12.400,-. In maart, april en mei 2020 is de loonsom elke maand € 8.400,-. De praktijkhouder heeft immers geen personeel ontslagen en/of niet doorbetaald. Het UWV merkt het bovenstaande aan als een daling van de loonsom en past een forse correctie toe. Het daadwerkelijk geleden omzetverlies bedraagt 40%.

Loonsom januari 2020 x 3 € 37.200,-
Loonsom mrt, apr, mei 2020 € 25.200,-
Vaststelling subsidie zonder correctie € 17.409,60,-
(0,4 x € 37.200,- x 1,3 x 0,9)  
   
Correctie subsidie € 14.040,-
(€ 37.200 - € 25.200 x 1,3 x 0,9)  
   
Definitieve subsidie € 3.369,60,-

Bij het hanteren van een representatieve maand (zonder bonussen) of het uitfilteren van de bonussen uit de loonsom van januari 2020 zou de definitieve subsidie € 11.793,60,- bedragen (0,4 x 25.200 x 1,3 x 0,9) op basis van een normale loonsom van € 8.400,- per maand.

Minister: misschien maatwerk mogelijk

Minister Koolmees heeft tijdens de beantwoording van kamervragen over NOW 1 (vraag 8) aangegeven dat werkgevers die van mening zijn in principe recht te hebben op de NOW-subsidie bezwaar kunnen aantekenen tegen de definitieve berekening. In dat geval kan nader worden bekeken of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de NOW-regeling en de bedoeling van de regeling maatwerk geleverd kan worden, aldus de minister. 

Het antwoord van de minister suggereert, in tegenstelling tot de eerste jurisprudentie over de NOW-regeling, dat er voor het UWV wel degelijk ruimte is om onbedoelde effecten van de regeling in de bezwaarfase te beperken/corrigeren. 

Denk bij de loonsomcorrectie vanwege de uitbetalen van incidenteel loon (bonussen) in januari 2020 bijvoorbeeld aan het schonen van de loonsom van bonussen of aansluiten bij de loonsom van november 2019 (deze maand wordt ook gebruikt bij het ontbreken van loongegevens over januari 2020). Dit leidt tot een definitieve berekening die meer recht doet aan de bedoeling van de regeling.

Bezwaarschrift indienen?

In de brief met betrekking tot definitieve berekening van NOW 1 en op de website van het UWV staat beschreven hoe je bezwaar kunt aantekenen tegen de beschikking. Het verdient aanbeveling om je bij het aantekenen van bezwaar te laten bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld je rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.