facebook

NZa maakt tarieven en prestaties 2021 bekend

Mariska de Beijer
4 minuten
percentage procent
De tarieven voor de tandheelkunde stijgen per 1 januari 2021 met 3,4 procent en voor orthodontie met 3,2 procent. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt. Ook heeft de NZa op basis van consultatie van het veld een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving voor tandheelkundige en orthodontische zorg.

De belangrijkste wijzigingen:

T-hoofdstuk, Tandvleesbehandelingen

Per 1 januari 2021 gaat de Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk in. Hierdoor is het T-hoofdstuk in zijn geheel herzien en is ook de nummering van de codes aangepast. 

De prestaties zijn in lijn gebracht met de nieuwe richtlijn. Op grond van de richtlijn is er sprake van een Paro Preventie Traject (M-codes) en een Paro Traject (T-codes). Naast de ernst en uitgebreidheid van de parodontale problemen spelen in de keuze voor een traject ook randvoorwaardelijke items mee, zoals de motivatie van de patiënt, kiest de patiënt voor een uitgebreide behandeling en past het in het zorgplan. Binnenkort volgt een toelichting op de richtlijn en de daarbij behorende wijzigingen in de prestatielijst.

Ook de Algemene bepalingen worden aangepast, waarbij vanaf 2021 veelal wordt verwezen naar de nieuwe richtlijn.  Een aantal prestaties heeft een andere codering gekregen en een andere prestatiebeschrijving.

C-hoofdstuk, Consultatie en diagnostiek

In verband met de nieuwe richtlijn parodontologie worden de codes T91 en T92 verplaatst het C-hoofdstuk als  C91 en C92 (pocketregistratie en parodontiumregistratie).  Op grond van de nieuwe richtlijn kan het Parodontaal  Preventie Traject worden gevolgd waarbij de behandeling wordt gedeclareerd met M-codes (Preventieve Mondzorg) in plaats van T-codes. Hieraan voorafgaand kunnen dan deze diagnostische codes worden gebruikt.

E-hoofdstuk, Endodontologie

  • E88, nieuwe prestatie opvullen pulpakamer en afsluiten kanaalingangen.

Het verzoek van KNMT, ANT en NVvE om hiervoor een nieuwe prestatie toe te voegen  is gehonoreerd door de NZa. De honorering is 10 punten.

R-hoofdstuk, Kronen en bruggen

  • R80: Wijziging prestatie tijdelijke kroon en brugwerk 1e tand of kies

Bij de invoering van de R34 is per abuis niet opgenomen dat het mogelijk is om te combineren met de R80. Dat wordt hersteld per 1-1-2021. Het verzoek van de KNMT en ANT is gehonoreerd om aan de R80 toe te voegen dat deze prestatie ook kan worden gecombineerd met een kroon op implantaten zonder minimum van 2 maanden.

G-hoofdstuk, Gnatologie

  • G09, nieuwe prestatie occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

Het voorstel van de KNMT en ANT is gehonoreerd om een nieuwe code te introduceren. De prestatie wordt gehonoreerd met 5,4 punten. De prestatie is inclusief eventuele materiaalkosten en heeft daarom geen *. De prestatie wordt geplaatst onder het subhoofdstuk “diversen”.

  • Verplaatsen van F401 (Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur) naar het G-hoofdstuk in de tandheelkundige zorg

Prestatie F401 is verplaatst van de regelgeving orthodontische zorg naar de regelgeving tandheelkundige zorg. De code van prestatie F401 is hiermee gewijzigd in G74. Partijen zijn namelijk van mening dat deze prestatie beter past in de regelgeving tandheelkundige zorg. De inhoud van deze prestatie blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de prestatie nog steeds een all-in tarief voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur betreft, waarbij geen andere prestaties ten behoeve van de myofunctionele apparatuur in rekening kunnen worden gebracht.

J-hoofdstuk, implantologie

  • Nieuwe teksten in J-hoofdstuk bij  mesostructuur, prothetische nazorg en omvorming bestaande prothese.

Partijen vinden het belangrijk dat helder is dat ook de frame en partiële plaat prothese kunnen worden gedeclareerd. Om die reden wordt nu de term “uitneembare prothetische voorziening” i.p.v  “klikgebit”  gebruikt.

  • Nieuwe prestatie J81: verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief  biomateriaal via een venapunctie

Aanvankelijk was er  een gezamenlijk voorstel van KNMT, ANT en NVOI om de J30 uit breiden en te voorzien van een * (kosten techniek en materiaalkosten). Uiteindelijk is besloten om een nieuwe prestatie te maken met als basis het aantal punten van de J30, opgehoogd met 1,5 punt voor materiaalkosten Het puntenaantal wordt dus 22,5. Het betreft een prestatie per zitting. Het resultaat heeft de instemming van de KNMT.

  • Nieuwe prestatie J88: chirurgische behandeling peri-implantitis

Deze prestatie is uit de T84 gehaald en kan worden gedeclareerd per sextant

Z-hoofdstuk, Abonnementen

  • Abonnementscodes worden geschrapt.

De NZa zal de Z-codes vanaf 1 januari 2021 verwijderen. Naar de mening van de NZa en ook andere partijen zijn deze prestaties niet meer passend in deze tijd. De KNMT heeft gepleit voor behoud van de codes omdat ze af en toe nog worden gebruikt en voor de toekomst een goede basis kunnen vormen voor vernieuwing van deze prestaties. Echter de NZa heeft anders besloten.

Tarieven tandheelkundige zorg 2021

Tarieven orthodontie 2021

Tarieven tandtechniek in eigen beheer 2021