facebook

Nieuwe wetten en regels in de zomer: wat moet je weten?

Hans Scholten
5 minuten
Achter de balie bij de mondzorgpraktijk
In juli en augustus wordt een paar wetten en regels aangepast die ook mensen in de mondzorg treffen. We zetten de veranderingen op een rijtje.

Herregistratie BIG hervat

Na het opschorten ervan vanwege corona wordt per 1 juli de herregistratieplicht voor tandartsen en artsen in het BIG-register weer van kracht.

Voor MKA-chirurgen geldt dat zolang je in het MKA-register staat ingeschreven, er geen herregistratie in het BIG-register voor het beroep tandarts vereist is. Dit gaat automatisch. Voor het beroep arts moet je wel herregistratie aanvragen.

5 dingen die je moet weten over herregistratie

Weer opleidingsbudget beschikbaar

Op 1 juli 2022 opent voor alle geïnteresseerden in scholing de tweede aan-vraagperiode van het STAP-budget, het budget van maximaal € 1.000,- voor scholing en ontwikkeling. 

Over de STAP-regeling 

Vanaf 2 augustus 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof gaat in op 2 augustus 2022 en regelt dat ouders de eerste 9 weken van de 26 weken aanspraak kunnen maken op betaald ouderschapsverlof. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof bedraagt 70% van het dagloon. Een werknemer moet het betaalde verlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen. De resterende 17 weken van het verlof kan een werknemer nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind opnemen. Dit laatste deel van het ouderschapsverlof is onbetaald. 

Invoering 2 maanden betaald ouderschapsverlof

Regeling Medische zorg Ontheemden van start

Op 1 juli start een nieuwe regeling die bedoeld is om medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk te maken. Deze regeling stelt een bedrag beschikbaar van €250,- per ontheemde voor zorg buiten het basispakket. Daarmee kunnen tandartsen noodhulp aan volwassenen vluchtelingen, een vorm van zorg die tot nu toe niet vergoed werd. In de toekomst zal de regeling ook voor andere groepen gebruikt kunnen worden.

Over de regeling Medische Zorg Ontheemden 

Meldplicht Wtza

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet toetreding zorgaanbieders, en als onderdeel daarvan een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders. Als je vóór 1 januari 2022 praktiseerde en in het Landelijk Register Zorgaanbieders stond en er nu nog steeds in staat, dan hoef je je niet te melden. Praktiseerde je al vóór 1 januari 2022 en stond je niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders, , dan moet je je uiterlijk 1 juli 2022 melden.

Alles over de Wtza

Aanvraag indienen Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren geeft een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Een aanvraag indienen is weer mogelijk sinds 2 juni tot 16 september 2022, 17:00 uur. 

Subsidies en fondsen voor werkgevers van mbo-studenten 

Definitieve vaststelling NOW 1.0

Voor veel praktijkhouders die een continuïteitsbijdrage hebben ontvangen valt de deadline voor de definitieve vaststelling van de loonsubsidie NOW 1.0 in de zomer. 

Samenloop NOW 1.0 en continuteitsbijdrage

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze nieuwe wet, die voortvloeit uit Europese wet- en regelgeving, regelt dat tandarts-praktijkhouders moeten zorgen voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Dit betekent onder meer dat: 

  • de bestaande informatieplicht naar medewerkers wordt uitgebreid. Zo moeten werknemers onder andere schriftelijk of elektronisch worden geïnformeerd over de duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, het ontslagrecht, het recht op scholing etc.
  • bij wet of cao verplichte opleidingen moeten kosteloos aan de werknemer worden aangeboden. Dit betekent dat het afspreken van een terugbetalingsregeling van studiekosten bij vrijwillig en /of verwijtbaar ontslag niet meer mogelijk is voor deze opleidingen. Ook moeten deze opleidingen tijdens werktijd gevolgd kunnen worden.
  • het opleggen van een verbod om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst betaalde of onbetaalde werkzaamheden te verrichten voor anderen  na 1 augustus 2022 uitsluitend mogelijk is als de werkgever daarvoor een goede reden  heeft. Denk hierbij aan het voorkomen van het overtreden van de Arbeidstijdenwet, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, etc.
  • een werknemer die minimaal 26 weken in dienst is een verzoek mag doen voor een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer mag maximaal een keer per jaar zo'n verzoek doen. De werkgever moet binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Werkgevers met minder dan 10 werknemers hebben hiervoor 3 maanden de tijd.
  • werkgevers voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon (oproepkrachten) moeten vastleggen op welke dagen en of in welke tijdvakken zij de werknemer kunnen oproepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren.

Correctie hoge WW-premie bij tijdelijke uitbreiding arbeidsduur mogelijk

Werkgevers die vanaf 2020 enige tijd de hoge WW-premie hebben toegepast omdat ze het aantal uren in een bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer tijdelijk hebben uitgebreid of een tweede arbeidsovereenkomst hebben gesloten, kunnen de hoge WW-premie (7,7%) met terugwerkende kracht corrigeren naar de lage WW-premie (2,7%). Werkgevers kunnen dit doen door hun al ingediende aangiften loonheffingen te corrigeren. De Belastingdienst heeft een stappenplan voor het corrigeren van de loonaangiften opgesteld. Neem desgewenst contact op met je salarisadministrateur om de loonaangiften te corrigeren. 

Loket subsidieregeling voor behoud medewerkers met post-covidklachten

Werkgevers kunnen vanaf 15 juni 2022 subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken aan herstel en re-integratie. Het doel is om de zorgmedewerkers te behouden voor de zorg. 

Subsidieregeling ‘Behoud langdurig zieke zorgwerknemers’ 

Minimumloon omhoog

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat met ingang van 1 juli 2022 omhoog.

Maximumdagloon verhoogd

Per 1 juli 2022 wordt het maximumdagloon (onder andere van belang bij doorbetaling tijdens ziekte) verhoogd tot € 232,90 per dag.

BTW op energie omlaag

De btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) gaat omlaag: van 21 naar 9%. Deze btw-verlaging op energie duurt tot en met 31 december 2022.

Op komst: fiscale maatregelen

Zoals gebruikelijk worden er geen wijzigingen in de belastingen doorgevoerd per 1 juli 2022. Wel worden er alvast wijzigingen per 2023 of 2024 aangekondigd, die het mogelijk iets minder aantrekkelijk maken om een onderneming in te brengen in een BV. 

Zo wordt de tariefopstap in de vennootschapsbelasting, het gedeelte van de belastbare winst waarop het lage tarief van 15% is verschuldigd, met ingang van 2023 verlaagd van € 395.000,- naar € 200.000,-. Aanvullend wordt per 2023 de zogenoemde doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon verlaagd van 25% naar 15%. het gebruikelijk loon geldt voor directeuren-grootaandeelhouders en de regeling geeft aanwijzingen voor het bepalen van het passende loon. In plaats van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt dit 85% van dat loon. Daarmee wordt het gebruikelijk loon mogelijk hoger vastgesteld. 

Ook is het plan om twee tariefschijven in Box 2 te introduceren per 2024. De eerste € 67.000,- inkomen uit aanmerkelijk belang zou dan belast worden tegen een tarief van 26% en het meerdere tegen een tarief van 29,5%. 

Het samenstel van deze plannen is wellicht voldoende om een mogelijke rechtsvormwijziging te heroverwegen en opnieuw te bespreken met je adviseur. 

Anticiperen op afschaffing FOR

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting was al bekend dat het voornemen is om de fiscale oudedagsreserve (FOR) af te schaffen per 2023. Na 2022 kun je dan niet meer toevoegen aan de FOR. Een bestaande FOR kan wel volgens de huidige regels na 2023 worden afgewikkeld. 

Omdat de FOR een papieren reserve is, maar geen oudedagsvoorziening tenzij er daadwerkelijk een regeling met een externe partij is aangeschaft, is het goed om nog eens stil te staan bij het karakter van de FOR en de opties om de FOR af te wikkelen te bespreken met uw adviseur.