facebook

Nieuwe wet- en regelgeving in 2022 – dit moet je ervan weten

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
3 minuten
Backoffice van de praktijk
Wat zijn de voornaamste veranderingen in wet- en regelgeving in 2022 voor wie werkt in de mondzorg? We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingevoerd

Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingevoerd. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Ook tandartsen krijgen met de gevolgen ervan te maken.

Doe de Wtza-check

Jaarlijks € 1.000,- euro voor (bij- en na)scholing

Tot 1 januari 2022 blijft het mogelijk om als tandarts(-specialist) of student bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Per 1 maart 2022 wordt deze regeling vervangen door het STAP-budget. Dit is een budget van maximaal € 1.000,- voor scholing en ontwikkeling dat je bij het UWV kunt aanvragen. Voor praktijkhouders en zzp-tandartsen blijft het mogelijk om kosten van cursussen ten behoeve van de onderneming of het vrije beroep als bedrijfskosten af te trekken.  

Herregistratieplicht blijft opgeschort

Ook de komende periode blijft de herregistratieplicht in het BIG-register opgeschort. Dat betekent dat tandartsen zich momenteel niet hoeven te herregistreren. Minister De Jonge van VWS wil voorkomen dat in coronatijd zorgverleners worden doorgehaald en hun beroep niet meer kunnen oefenen.

Modelovereenkomsten van opdracht vernieuwen

De modelovereenkomsten van opdracht voor tandartsen zijn vernieuwd. Praktijkhouders en zzp-tandartsen kunnen met deze contracten afspraken maken over samenwerking. De KNMT raadt je aan bestaande overeenkomsten voor het eind van het jaar om te zetten naar de nieuwe versies.

Prestaties en tarieven 2022

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen stijgen vanaf 1 januari 2022 met 2,37%. Voor implantologie geldt een stijging van 2,38% (was 0,89%) en voor de orthodontie 2,28% (was 1,04%). 

Er verandert ook een en ander aan de prestaties. Als een patiënt voor de eerste keer bij een zorgaanbieder komt, vergt de behandeling meer tijd dan een reguliere periodieke controle. Voor een dergelijk ‘een intake-consult’ is vanaf 1 januari een speciale prestatie. Ook is er voortaan een aparte prestatie voor het uitvoeren van een second opinion. Nieuw is daarnaast dat bij een ‘probleemgericht consult’ voortaan in dezelfde zitting ook andere declarabele verrichtingen mogen plaatsvinden .

Een overzicht van alle wijzigingen staat op www.knmt.nl/tarieven2022 

Arbeidsvoorwaardenregeling 2022 beperkt gewijzigd

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling is maar beperkt gewijzigd ten opzichte van 2021. Er is een nieuwe vakantieregeling, waarbij voortaan alle werknemers recht hebben op 190 vakantie-uren. Zoals gebruikelijk zijn ook de adviessalarissen aangepast. Ze zijn in 2022 verhoogd met 3,33%.

Pensioenpremie verhoogd

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verhoogt in 2022 de pensioenpremie met 0.8%. De verhogingen zijn nodig vanwege de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze premieverhogingen leiden ertoe dat praktijkhouders en medewerkers opnieuw meer premie moeten afdragen aan het pensioenfonds. In de mondzorg bedraagt het werknemersdeel van de pensioenpremie 57,5% en het werkgeversdeel 42,5%. Praktijkhouders worden overigens via indexatie van de tarieven gecompenseerd voor de kostenstijging.

Zelfstandigenaftrek verlaagd

Werk je als zzp-tandarts? Dan heb je recht op zelfstandigenaftrek. Vanaf 2022 gaat deze aftrekpost omlaag naar € 6.310. Dit is het bedrag dat je van je winst mag aftrekken als je aangifte doet voor de inkomstenbelasting.

Inschrijven in het UBO-register

Uiterlijk 27 maart 2022 moeten bedrijven en organisaties zich bij KVK inschrijven in het UBO-register. In dat register leggen ze vast wie het bij ze voor het zeggen heeft. Wie als tandarts een eenmanszaak runt of als zzp'er werkt, valt niet onder de deze verplichting. Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Deels betaald ouderschapsverlof per augustus 2022

Medewerkers krijgen vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Aanvankelijk zou het gaan om maximaal 50% van het (maximum) dagloon. In het regeerakkoord is echter opgenomen dat dit wordt verhoogd naar 70%. De regeling geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. 

Extra aftrek bij duurzame investeringen

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert het kabinet bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen - bijvoorbeeld de aanschaf van een elektrische bestelauto of milieuvriendelijke aanpassingen aan een bedrijfspand. De MIA is een extra aftrekpost voor inkomsten- en vennootschapsbelasting. De MIA kent nu 3 percentages: 13,5, 27 en 36. Dat wordt vanaf 1 januari 2022: 27, 36 en 45.

Personeelszaken in 2022

Speciaal voor praktijkhouders: overzicht wet- en regelgeving rondom personeelszaken