facebook

Mondzorgalliantie over de uitwerking vaccinatiestrategie COVID-19

Evert Berkel
4 minuten
Vaccinatie corona
Maandag 21 december heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge de Kamer geïnformeerd over de verdere uitwerking van de vaccinatiestrategie. Naar aanleiding van vragen bij de ledenservices heeft de Mondzorgalliantie de kern van voornoemde uitwerking en de betekenis ervan voor de mondzorg uitgewerkt.

Goedkeuring vaccins en leveringsschema

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft een positief advies gegeven over de toelating van het BioNTech/Pfizer vaccin in de Europese Unie. De Gezondheidsraad is gevraagd met spoed te adviseren over de geschiktheid van het vaccin voor de specifieke doelgroepen. Kort na markttoelating worden de eerste vaccins van BioNTech/Pfizer geleverd. Het leveringsschema ziet er op dit moment als volgt uit:

 • December: 174.525 doses
 • Januari: 659.100 doses
 • Februari: 673.725 doses
 • Maart: 994.500 doses

Vooralsnog is het leveringsschema van BioNTech/Pfizer het meest concreet. Het plannen van de vaccinaties door de GGD'en is afhankelijk van de exacte leverdata en de exacte volumes van het BioNTech/Pfizer-vaccin.

De hoofdroute van de vaccinatiestrategie en het advies van de Gezondheidsraad blijven het uitgangspunt voor de volgorde van de vaccinaties. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de drie afhankelijkheden:

 • De geschiktheid van vaccins voor specifieke groepen
 • Het moment van beschikbaarheid van vaccins, en de aantallen waarin ze worden geleverd; en,
 • De logistieke kenmerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de bewaartemperatuur, maar ook over het aantal vaccins dat per eenheid verpakt zit.

Doelgroepen eerste vaccinatieronde

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning ontvangen als eerste een uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie. Gebaseerd op de beschikbare cijfers en uitgaande van een 75 procent opkomst voor de vaccinatie, kan iedereen uit bovengenoemde groep gevaccineerd zijn medio maart 2021. 

Vaccinatie volgende doelgroepen

Na de vaccinatie van deze eerste groep kwetsbare mensen en de zorgmedewerkers die met deze groepen werken, komen de volgende groepen in beeld. De volgorde is dus:

 1. Kwetsbaren en hun zorgmedewerkers; 
 2. 60-plussers, eerst met een medische indicatie, bijvoorbeeld diabetes, luchtwegziekten, chronische nierziekten, afweerstoornis, en daarna zonder medische indicatie. Bij deze groep wordt gestart met de oudste leeftijd cohorten. Hierbij geldt dat een nadere onderverdeling mogelijk noodzakelijk zal zijn, in verband met de omvang van de leveringen van vaccins; 
 3. Mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie;
 4. Zorgmedewerkers van de groepen 2 en 3;
 5. Zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten met COVID-19; 
 6. Overige zorgmedewerkers en
 7. Mensen tussen de 18 en 60 jaar. Het gaat daarbij om iedereen zonder onderliggend lijden.

Mondzorgalliantie benadrukt belang continuering mondzorg

De exacte betekenis van deze prioritering voor de mondzorg is nog onduidelijk. Nadere uitwerking volgt en de mondzorgalliantie zal in de reeds geplande gesprekken met VWS het belang van continuering van de mondzorg benadrukken. Bescherming van de zorgverleners is daarbij van belang. Niet alleen via de eigen kennis en kunde, via de richtlijn infectiepreventie en de  leidraad, maar juist ook door middel van vaccinatie. In de gesprekken met VWS zal er ook aandacht zijn voor de groep mondzorgverleners werkzaam in de intramurale setting.  

Deze volgorde van doelgroepen, op basis van de voorgestelde hoofdroute, is hieronder weergegeven.

De vaccinatiestrategie van de overheid

Afhankelijk van bijvoorbeeld de geschiktheid van deze vaccins voor specifieke groepen, de beschikbaarheid en leveringstermijnen, zal mogelijk binnen deze groepen nog een nadere prioritering moeten worden aangebracht. In volgende voortgangsbrieven komt daar meer informatie over. De mondzorgalliantie zal u hierover blijven informeren.  

Inzet extra (mondzorg)personeel voor vaccinaties

De ledenservices krijgen met enige regelmaat berichten van leden die graag willen ondersteunen bij het vaccineren door de GGD’s. De GGD’en beschikken al over geschikt medisch personeel dat vaccins kan toedienen. Zo nodig kunnen mensen met een niet medische achtergrond opgeleid worden, die via de verlengde armconstructie onder het toezicht van medisch personeel vaccinaties kunnen uitvoeren. De GGD'en hebben berekeningen gemaakt over de aantallen benodigde 'prikkers'. Afhankelijk van de regio gaat het om 10 tot 30 prikkers. De GGD'en kunnen daarvoor een beroep doen op eigen medewerkers en bestaande poules van mensen in de regio die zij in kunnen zetten voor het vaccineren.

Mocht een tekort dreigen, dan ligt er al een aanzienlijke hoeveelheid aanbiedingen van partijen die kunnen en willen helpen. Met het ministerie van Defensie is de afspraak gemaakt dat zo nodig 1000 mensen kunnen worden opgeroepen voor de coördinatie en ondersteuning op de priklocaties en het daadwerkelijk vaccineren. Via de verlengde arm constructie kan niet-medisch personeel na opleiding onder toezicht van medisch personeel worden ingezet. Defensie start ter voorbereiding van het grootschalige vaccinatieprogramma met het voorbereiden en opleiden van het mogelijk benodigde personeel.

Extra communicatie zorgpersoneel

Ten aanzien van de vaccinbereidheid onder zorgpersoneel komt in de lopende publiekscampagne over vaccinatie, met uitingen zoals advertenties en televisiespot, extra aandacht voor zorgmedewerkers. Bij de uitnodiging voor de vaccinatie ontvangen zij een heldere bijsluiter, gemaakt door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, met daarin informatie over eventuele bijwerkingen en het (gunstige) effect van het vaccin. Ook krijgen online onderdelen uit de publiekscampagne een extra uitwerking richting deze groep en kiest men daarbij voor de kanalen waar zorgmedewerkers vaak te vinden zijn.

Richtlijn ‘Uitvoering COVID-19 vaccinatie’

Tot slot, het RIVM maakt samen met de betrokken (uitvoerende) partijen (Verenso, V&VN, NHG, NVIB, NVAB, NVAVG, Lareb, NIV en LCR) een richtlijn ‘Uitvoering COVID-19 vaccinatie’. De conceptrichtlijn is 24 december online gekomen. De brancheverenigingen worden daarna gevraagd voor randvoorwaardelijke toetsing. Als het EMA klaar is met de beoordeling, er een Europese bijsluitertekst is en de Gezondheidsraad een aanvullend advies heeft gegeven zal de richtlijn zo nodig worden aangepast en is daarna (uiterlijk 31 december a.s.) definitief. Vervolgens zal de richtlijn bij het beschikbaar komen van een nieuw COVID-19-vaccin of op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten worden uitgebreid.

Advertorial

Een compleet ergonomisch behandelconcept zonder grote en kostbare verbouwing.

E Dental Qdent stand alone behandelunit

U wilt wel een geheel compleet behandelsysteem in uw behandelkamer maar ziet op tegen een grote verbouwing? U kunt of mag in uw praktijk geen duur leidingwerk in laten frezen of u bent op zoek naar een flexibele behandeloplossing? E Dental heeft voor bijna iedere situatie een oplossing, ook wanneer het gaat om Stand-Alone werken. Neem bijvoorbeeld de complete all-in-one behandelunit van Qdent: de S-60 Stand-Alone. Een échte alleskunner die geluidsarm werkt en er ook nog eens stijlvol uit ziet. Misschien hebt u ‘m al gezien, de inmiddels veelgeprezen Qdent S-60 Stand-Alone was namelijk dé blikvanger op de afgelopen Dental Expo. De overweldigende interesse op de beurs heeft ertoe gezorgd dat Stand-Alone werken, het nieuwe werken, in nog meer praktijken is doorgevoerd. De Qdent S-60 Stand-Alone van E Dental is een echt compromisloos autonoom behandelconcept. Een concept met volledig geïntegreerde afzuigmotor, compressor, schoon- en vies watervoorziening, amalgaamafscheiding en zelfs de mogelijkheid voor een spittoon. De standaard uitvoering van de Qdent S-60 Stand-Alone is al heel compleet uitgevoerd. Mocht de deze uitvoering toch net niet helemaal aan uw wensen voldoen, de samenstelling is geheel naar eigen keuze aan te passen! De adviseurs van E Dental kunnen u hier goed in adviseren. Naast de ultieme four-handed zweep variant is deze behandelunit ook verkrijgbaar in een stijlvolle cart of hangslang uitvoering. E Dental in Alblasserdam staat bekend om hun ruime, moderne en verrassende showroom. Hier staan, naast een keur aan conventionele-, ook verschillende Stand-Alone behandelconcepten opgesteld. Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere oplossingen kunt u de showroom op afspraak tijdens de reguliere kantooruren bezoeken. Ook is de showroom iedere eerste zaterdag van de maand éxtra geopend. Bel 088 6060810 om een bezoek in te plannen en kom kennis maken met E Dental. E Dental: dé specialist in Stand-Alone werken.