facebook

Mondzorgalliantie: ga bij ketenzorg in gesprek over de continuïteitsbijdrage

Evert Berkel
2 minuten
Implantaatgedragen
Als een tandarts-implantoloog een continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd en tandprothetische zorg gedurende de referentieperiode via hem werd gedeclareerd, moeten tandarts-implantoloog en tandprotheticus daarover met elkaar in gesprek gaan. Dat adviseert de Mondzorgalliantie.

De regeling continuïteitsbijdrage voorziet in situaties waarin de tandprotheticus als onderaannemer werkzaamheden verricht en het declareren van het aanmeten, vervaardigen en plaatsen van implantaatgedragen protheses via de tandarts-implantoloog verloopt. 

Geef deel continuïteitsbijdrage door

Hierbij is eerder het advies gegeven dat de tandarts-implantoloog een deel van de continuïteitsbijdrage doorgeeft aan de tandprotheticus, voor zover de continuïteit van het eigen bedrijf daarmee niet in gevaar komt. 

Passend binnen financiële ruimte continuïteitsbijdrage

Verder moeten de afspraken passen binnen de financiële ruimte die de continuïteitsbijdrage hiervoor biedt en voor het deel van de continuïteitsbijdrage waartoe de tandprotheticus heeft bijgedragen. Waarbij het ook van belang is dat bekend is welk deel van de bijdrage mogelijk nog door de tandarts-implantoloog aan de verzekeraar moet worden terugbetaald.

Onbedoeld nadelig voor tandprothetici

Met ingang van dit jaar (2020) is het inkoopbeleid van een aantal zorgverzekeraars aangepast. Sindsdien declareren steeds meer tandprothetici de implantaatgedragen protheses rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Bij het bepalen van de normomzet in het kader van de continuïteitsbijdrageregeling kunnen deze veranderingen onbedoeld nadelig uitpakken voor tandprothetici. Dit komt doordat de normomzet wordt berekend op basis van de oude situatie, waarin de zorg werd gedeclareerd door de tandarts-implantoloog. 

Deel omzet niet gelabeld

Een deel van de omzet van de tandprotheticus is daardoor niet als zodanig gelabeld. Hierdoor geeft een normomzet gebaseerd op de productie van de tandprotheticus in de referentieperiode (november 2018-oktober 2019) geen representatief beeld. 

Compenseren door tandarts-implantoloog

Volgens de hiervoor genoemde afspraak voorziet de continuïteitsbijdrage-regeling in de mogelijkheid om een deel van de gederfde omzet aan implantaatgedragen protheses die via de tandarts-implantoloog wordt gedeclareerd, gecompenseerd te krijgen door de betreffende tandarts-implantoloog. 

Ga met elkaar in gesprek

Voorwaarde hierbij is wel dat de tandarts-implantoloog gebruik heeft gemaakt van de continuïteitsbijdrage-regeling. Uiteraard staat het tandarts-implantologen vrij om hiervan af te zien. Indien en voor zover de tandarts-implantoloog een beroep heeft gedaan op de continuïteitsbijdrage en tandprothetische zorg gedurende de referentieperiode via de tandarts-implantoloog werd gedeclareerd, raadt de Mondzorgalliantie zowel de tandprotheticus als de tandarts-implantoloog aan hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Gerealiseerde omzet controleren

Verder de Mondzorgalliantie leden die van de zorgverzekeraars een tussentijdse afrekening hebben ontvangen om de gerealiseerde omzet uit het verstrekte overzicht met hun eigen administratie te controleren.