facebook

KNMT wil correspondentie Regeling jaarverantwoording inzien

Hans Scholten
2 minuten
Bureaucratie
De KNMT heeft een beroep gedaan op de Wet Open Overheid, voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’), om inzicht te krijgen in de totstandkoming van nieuwe regels rondom de jaarlijkse financiële verantwoording voor de zorg. Die zadelen eerstelijnszorgverleners op met een disproportionele lastenverzwaring, zowel administratief als financieel. Onacceptabel, vindt de KNMT.

Voortaan moeten eerstelijns zorgverleners, waaronder ook mondzorgpraktijken, jaarlijks een vragenlijst over de financiële bedrijfsvoering invullen en een jaarrekening volgens voorgeschreven modellen maken. 

Deze eisen vloeien voort uit de Wet toetreding zorgaanbieders, meer specifiek de Aanpassingswet Wtza. Uit kamerstukken is op te maken dat het doel van deze wet het bestrijden van fraude, het versterken van toezicht in de zorg en het afleggen van maatschappelijke verantwoording over publieke middelen is. Binnen de eerstelijnszorg komt fraude echter nauwelijks voor, terwijl de impact van de regelingen onredelijk groot is. 

Het is dan ook disproportioneel om een hele sector aanvullende informatie te laten verstrekken met het oog op fraudebestrijding en maatschappelijke verantwoording. Daarbij komt dat de jaarverantwoording veel tijd en hoge kosten met zich meebrengt, die direct ten koste gaat van de zorg voor patiënten.

De KNMT heeft bij het ministerie van VWS, de NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de correspondentie tussen deze partijen over de Regeling jaarverantwoording WMG en de Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering WMG opgevraagd. Met die informatie wil de KNMT inzicht krijgen in de achtergrond en totstandkoming van deze regelingen. 

Lees ook: KNMT vraagt Den Haag woord te houden: stop met jaarverantwoording 

Alles over de Wtza