facebook

Inspectie onderzoekt gunstbetoon van implantaatleveranciers

Franc
2 minuten
Implantaat
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  start dit najaar een onderzoek naar het zogenoemde gunstbetoon door leveranciers van dentale implantaten.  Het gaat onder meer om het geven van cadeaus, het vergoeden van diners, (dienst)reizen en deelnamekosten voor congressen, iets dat per 1 januari 2018 wettelijk verboden is. 

Groothandels en leveranciers eerst onderzocht

Het onderzoek van de IGJ richt zich in eerste instantie op dentale groothandels en leveranciers van dentale implantaten. Onder meer wordt gekeken naar dienstverleningsovereenkomsten die leveranciers met zorgprofessionals hebben afgesloten en ook wordt aan leveranciers gevraagd een overzicht te geven van bijeenkomsten die ze hebben georganiseerd of nog gaan organiseren.  Dit wordt vervolgens getoetst aan de wet.

Afnemers  mogelijk later onderzocht

In een later stadium gaat de IGJ mogelijk onderzoek doen naar afnemers, te weten tandartsen en tandartsspecialisten. In het algemeen is het voor hen niet toegestaan cadeaus en vergoedingen voor diners, dienstreizen en congressen te accepteren van groothandel en leveranciers.

Inspectie kan boete opleggen

Mocht de inspectie een overtreding van de regels voor gunstbetoon constateren, dan kan ze daarvoor een bestuurlijke boete opleggen.

Vier uitzonderingen op de regels

De regels zijn wederkerig: wat een leverancier niet mag geven, mag een ontvanger niet aannemen.

Er gelden echter vier uitzonderingen op de regels:

1. De vergoeding van deelnamekosten voor bijvoorbeeld congressen, productgerelateerde bijeenkomsten en nascholingen. Dit is toegestaan, maar moet beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst of manifestatie deel te nemen. Belangrijk is onder andere de balans tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke programmaonderdelen (hoofddoel bijeenkomst) en of er sprake is van een passende locatie.

2. Passende dienstverleningsrelaties vastgesteld in een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst.

3. Geschenken van geringe waarde die bruikbaar zijn in de beroepsuitoefening.

4. Branchegerelateerde kortingen en bonussen die betrekking hebben op de inkoop van medische hulpmiddelen.

Meer informatie

De volledige regels, inclusief alle voorwaarden van de uitzonderingsgronden, zijn te vinden in de wettekst en de beleidsregels. Meer informatie, zie: veelgestelde vragen over het verbod op gunstbetoon.