facebook

Herregistratie tandarts-specialisten opgeschort vanwege coronacrisis

Webredactie
2 minuten
Behandeling kaakchirurg
Alle orthodontisten en kaakchirurgen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de KNMT. Daarnaast krijgen tandartsspecialisten die zich vanaf 1 maart 2020 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de registratie-eisen van 10%. Deze regeling ontlast tandartsspecialisten tijdens de coronacrisis. Wie zich zonder uitstel wil herregistreren kan dat blijven doen.

Alle registraties behouden tot 1 januari 2021

Tandartsspecialisten waarvan de herregistratie verloopt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De RTS schrijft deze groep wel aan om te herregistreren. Wie dat wil, kan een aanvraag indienen en daarna herregistreren. Wie daar niet op reageert blijft in het register ingeschreven. Met hen neemt de RTS vanaf september 2020 contact op om na te gaan wat de tandartsspecialist wil.

Tegemoetkoming van 10% op eisen werkzaamheden en deskundigheidsbevordering

Voor de kaakchirurgen en orthodontisten waarvan de herregistratie expireert tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 past de RTS een coulanceregeling toe van 10% op de eisen voor herregistratie. Deze 10% is het equivalent van 6 maanden van een herregistratietermijn en geldt voor werkzaamheden en deskundigheidsbevordering. Dit biedt ruimte om rekening te houden met afwijkende inzet van tandartsspecialisten tijdens de coronacrisis.

Voorwaardelijke herregistratie mogelijk als visitatie niet op tijd lukt

Voor tandarts-specialisten waarvan de inschrijving verloopt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 en die niet voldoen aan de eis dat het visitatieproces moet zijn doorlopen en afgerond met een visitatiecertificaat, past de RTS – als aan de overige herregistratie-eisen voldaan is – een voorwaardelijke herregistratie toe. Dit houdt in dat de inschrijving wordt hernieuwd onder de voorwaarde dat de specialist alsnog voor 1 januari 2022 het visitatieproces afrondt en een visitatiecertificaat overlegt.
Deze mogelijkheid van herregistratie onder voorwaarde staat los van de bestaande eenmalige mogelijkheid tot herregistratie onder voorwaarde(n).

Herregistratietermijn blijft hetzelfde

De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet door de opschortende maatregel. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratiedatum.

Besluit CTS volgt

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling vastgelegd wordt. Al naar gelang de situatie rond de COVID-19 uitbraak zich ontwikkelt, kunnen later in het jaar besluiten volgen die de regeling verlengen of aanpassen.

RTS blijft bereikbaar

Vanzelfsprekend blijft de RTS tijdens de coronacrisis bereikbaar voor overleg over individuele problemen. U kunt ons bereiken, telefonisch op 088-4404303 of via rts.knmt@fed.knmg.nl met vragen over registratie, herregistratie, opleidingen en erkenningen.

De RTS  houdt u via nieuwsberichten en op knmt.nl/rts op de hoogte van de maatregelen voor specialisten, aiossen en opleiders.

Voor andere zorgbeoefenaars vergelijkbare regelingen

Vergelijkbare regelingen zijn er ook voor andere specialismen, de zogenaamde artikel 14 beroepen volgens de Wet BIG. Eerder bepaalde VWS iets soortgelijks ten aanzien van herregistratie van tandartsen en de overige artikel 3 beroepen in het BIG-register. Doel is om zorgprofessionals zo min mogelijk te belasten tijdens de COVID-19 uitbraak.