Europa wijzigt spelregels voor gebruik amalgaam

Evert Berkel
2 minuten
Amalgaam
De Europese regelgeving rond het gebruik van amalgaam wordt aangescherpt. Dit vooruitlopend op een totaalverbod, waarvan waarschijnlijk rond 2030 sprake zal zijn. 

De eerste wijzigingen gaan in per 1 juli 2018. Dan mag bij een deel van de patiëntenpopulatie geen amalgaam meer worden toegepast. De 6 belangrijkste punten die de komende tijd spelen zijn:

 1. Vanaf 1 januari 2019 wordt tandheelkundig amalgaam slechts gebruikt in capsulevorm, vooraf gedoseerd. Het gebruik van kwik in losse vorm door personen die tandheelkundige behandelingen verrichten is verboden. 
 2. Vanaf 1 juli 2018 mag tandheelkundig amalgaam niet meer worden gebruikt voor tandheelkundige behandelingen van melktanden, van kinderen jonger dan 15 jaar en van zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, tenzij dit vanwege de specifieke medische behoeften van de patiënt strikt noodzakelijk wordt geacht door degene die de tandheelkundige behandeling verricht.
 3. Alle lidstaten stellen uiterlijk 1 juli 2019 een nationaal plan op met de maatregelen die zij voornemens zijn uit te voeren om het gebruik van tandheelkundig amalgaam af te bouwen. De lidstaten stellen hun nationale plannen op internet ter beschikking van het publiek en dienen de plannen in bij de Commissie binnen een maand nadat deze vastgesteld worden.
 4. Vanaf 1 januari 2019 zorgen exploitanten van tandheelkundige faciliteiten waarin tandheelkundig amalgaam gebruikt wordt of waarin vullingen van tandheelkundig amalgaam of tanden met dergelijke vullingen verwijderd worden, ervoor dat hun faciliteiten zijn uitgerust met amalgaamafscheiders om amalgaamdeeltjes, ook in gebruikt water, vast te houden en te verzamelen.
  Die exploitanten zorgen ervoor dat:
  • a) amalgaamafscheiders die op of na 1 januari 2018 in gebruik worden genomen, een retentieniveau van minstens 95 % van de amalgaamdeeltjes bieden;
  • b) vanaf 1 januari 2021 alle amalgaamafscheiders in gebruik het in punt a) gespecificeerde retentieniveau bieden. De amalgaamafscheiders worden onderhouden in overeenstemming met de instructies van de producent om het hoogst haalbare retentieniveau te waarborgen.
 5. Capsules en amalgaamafscheiders die voldoen aan Europese normen, of aan andere nationale of internationale normen die een gelijkwaardig kwaliteits- en retentieniveau bieden, worden geacht te voldoen aan de vereisten van de leden 1 en 4.
 6. Personen die tandheelkundige behandelingen verrichten zorgen ervoor dat hun amalgaamafval, met inbegrip van amalgaamresiduen, -deeltjes en -vullingen, en tanden, of gedeelten daarvan, die met tandheelkundig amalgaam verontreinigd zijn, verwerkt en verzameld wordt door een inrichting of onderneming voor afvalbeheer die daarvoor gemachtigd is. Personen die tandheelkundige behandelingen verrichten lozen dit amalgaamafval in geen geval direct of indirect in het milieu.

In ons land wordt overigens nauwelijk nog amalgaam toegepast, zodat deze wijzigingen naar verwachting marginale invloed zullen hebben.