facebook

Dit zijn kansrijke bezwaren tegen onrechtvaardige afrekening NOW-subsidie 1.0

Hans Scholten
3 minuten
Bezwaar maken
Heb je te maken met een onrechtvaardige afrekening van de NOW-subsidie 1.0? Minister Koolmees heeft aangegeven in welke gevallen het zinvol is om bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve afrekening en wat de mogelijkheden zijn om terugbetalingsregelingen met het UWV af te spreken. Ook is duidelijk geworden dat het kabinet de berekening van de NOW-subsidie bij een loonsomdaling niet aanpast.

De NOW-regeling heeft vanwege de snelheid waarmee ze is opgetuigd noodgedwongen een generiek karakter gekregen. Als gevolg daarvan kan de regeling voor sommige praktijkhouders onrechtvaardig uitpakken. Bijvoorbeeld als een praktijkhouder in de maand januari 2020 incidenteel loon (bijvoorbeeld een eenmalige bonus) aan werknemers heeft uitbetaald. In dat geval was de maand januari 2020 niet representatief.

Geen aangepaste berekening bij loonsomdaling NOW 1.0

Het kabinet erkent dit, maar acht het met terugwerkende kracht aanpassen van de berekening van de NOW-subsidie bij een loonsomdaling niet mogelijk. In plaats daarvan regelt het kabinet met terugwerkende kracht dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL) vanaf NOW 3.0 (oktober 2020) niet meer tot het omzetbegrip van de NOW wordt gerekend.

De NOW 3.0- subsidie valt daardoor hoger uit. Voor de meeste praktijkhouders heeft dit geen gevolgen, aangezien zij vanwege het percentage omzetverlies in de periode van oktober 2020 tot heden geen steunmaatregelen hebben aangevraagd.

Wanneer is bezwaar aantekenen zinvol?

De minister heeft aangegeven dat in onderstaande niet-limitatieve situaties bezwaar doorgaans gegrond zal worden verklaard. Overigens kan hier vooraf geen zekerheid over worden gegeven omdat iedere casus anders is en individueel beoordeeld zal moeten worden. 

Januari is geen representatieve loonsom

Als een praktijkhouder met gegevens uit de loonadministratie kan aantonen dat de maand januari 2020 (of november 2019) niet representatief was, doordat hij bonussen, overuren, of vakantiedagen etcetera heeft uitbetaald, dan kan het UWV deze betalingen uit de loonsom filteren. Door het uitfilteren van deze incidentele beloningen is doorgaans geen sprake meer van een loonsomdaling, waardoor het UWV geen korting meer toepast 

Bekijk een voorbeeld van deze situatie

Dit geldt ook voor werknemers die voor januari 2020 uit dienst zijn gegaan, maar waar de eindafrekening, als all-in loon, verloond is in januari 2020. 

Samentellen loonheffingsnummers en overige situaties

Het is mogelijk dat wijzigingen in de rechtsvorm ertoe hebben geleid dat er geen (of minder recht) op NOW-subsidie bestond. Denk bijvoorbeeld aan de overgang van een eenmanszaak naar een BV. Indien deze rechtsvormwijziging heeft plaatsgevonden zonder dat de bedrijfsvoering is gewijzigd, kan dit volgens de minister leiden tot een gegrond bezwaar. Dit geldt ook voor fusies en afsplitsingen in een concernrelatie zonder dat er mutaties in het werknemersbestand plaatsvinden en/of overige situaties waarin sprake is van opvolgend werkgeverschap. 

Vertrek werknemer of bedrijfseconomisch ontslag

Een dalende loonsom als gevolg van vertrek van een werknemer of bedrijfseconomisch ontslag zal als bezwaargrond doorgaans niet tot heroverweging kunnen leiden, omdat het de opzet van de regeling is om de werkgelegenheid zoveel mogelijk in stand te houden. Dit zou mogelijk anders kunnen zijn als de werknemer vertrekt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Bezwaar aantekenen?

Nu de NOW 1.0 niet met terugwerkende kracht wordt aangepast (maar uitsluitend het omzetbegrip in NOW 3.0), is het als praktijkhouder raadzaam om – indien sprake is van een onrechtvaardige afrekening – bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve afrekening. In de brief met betrekking tot definitieve berekening van NOW 1 en op de website van het UWV staat beschreven hoe je bezwaar kunt aantekenen tegen de beschikking. Het verdient aanbeveling om je bij het aantekenen van bezwaar te laten bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld je rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

Terugbetalingsregeling

In de brief die je van het UWV ontvangt staat een standaard terugbetaaltermijn van zes weken. Je kunt telefonisch contact opnemen met het UWV of online een verzoek indienen om terugbetalingsregeling van één jaar af te spreken. Als deze termijn niet haalbaar is, geeft de minister aan dat samen met het UWV kan worden bezien op welke termijn wel terugbetaald kan worden tot een maximum van vijf jaar.