facebook

Dit zijn de top 10 arbeidsrisico’s in de mondzorg

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
3 minuten
Werk in uitvoering
Meer dan 1.000 tandartspraktijken hebben al met de RI&E-manager van de KNMT in beeld gebracht hoe ze ervoor staan als het gaat om gezond en veilig werken. Op basis van een analyse van de uitkomsten komt naar voren wat de mondzorg goed op orde heeft én wat er nog beter kan.

Met de RI&E-manager kunnen bij de KNMT aangesloten mondzorgpraktijken sinds vorig jaar een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren en een plan van aanpak opstellen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst waarmee arbeidsrisico’s in de praktijk kunnen worden geïnventariseerd - en vervolgens voorkomen en/of beperkt. De top 10 verbeterpunten is gebaseerd op meer dan 1.000 uitgevoerde RI&E’s.

Goed nieuws: belangrijke arbeidsrisico’s op orde

In de RI&E zijn een ergonomisch verantwoorde werkhouding, het gebruik van gevaarlijke stoffen, werkdruk en in mindere mate geluid aangemerkt als belangrijke gezondheidsrisico’s. Uit de uitgevoerde RI&E’s blijkt dat praktijken deze arbeidsrisico’s over het algemeen goed op orde hebben.

Meer verzuim door fysieke klachten

De uitkomst met betrekking tot ergonomie (gezonde werkhouding) is opvallend te noemen. Uit verzuimcijfers met betrekking tot tandartsen en assistenten blijkt namelijk het tegendeel. Het (stijgende) ziekteverzuim blijkt juist in toenemende mate veroorzaakt te worden door fysieke klachten.

Dit zijn de 10 verbeterpunten

Tandartspraktijken kunnen het voornamelijk beter doen op het gebied van het inschakelen van deskundige ondersteuning bij het waarborgen van veilige en gezonde werkomgeving. Denk hierbij aan het maken van afspraken met een geregistreerde bedrijfsarts over het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)/PMO, het arbeidsomstandighedenspreekuur en het instellen van een vertrouwenspersoon/preventiemedewerker. Ook is er aandacht nodig voor onderlinge afspraken met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast ontbreekt bij een substantieel aantal tandartspraktijken een bedrijfsnoodplan en/of de voorlichting daarover aan medewerkers. 

Tot slot heeft klein aantal tandartspraktijken heeft niet alle producten met gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en/of geregistreerd.

Top 10 risico's op het werk in de mondzorg
Wat is er aan de hand? Wat kun je doen?

1. Er zijn geen afspraken gemaakt met een geregistreerde bedrijfsarts over het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)/PMO.

Informeer ernaar bij je arbo-dienstverlener.
 
2. Er is geen bedrijfsnoodplan gemaakt en alle medewerkers zijn niet op de hoogte van hun taak en rol tijdens calamiteiten. Maak gebruik van de model-bedrijfsnoodplannen
3. Uitzendbureaus beschikken niet over het voor hun medewerkers relevante deel van het RI&E-rapport. Neem contact op met het uitzendbureau.
4. Er zijn geen afspraken gemaakt met een geregistreerde bedrijfsarts over het open arbeidsomstandighedenspreekuur dat de medewerker kan bezoeken. Informeer ernaar bij je arbo-dienstverlener. Het open spreekuur is inbegrepen bij de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering.
5. Er zijn geen preventietaken ten aanzien van arbeidsomstandigheden toegewezen aan medewerker(s), de zogenaamde preventiemedewerker. Beleg de taken en leg ze vast. Meer informatie over de rol en wie hem kan vervullen: RI&E-hulpmiddelen '12. Preventietaken'
6. Er zijn geen afspraken gemaakt over de wijze waarop gehandeld kan/moet worden bij grensoverschrijdend gedrag van patiënten en bezoekers. Bekijk het stappenplan
7. Medewerkers kunnen geen beroep doen op een deskundige vertrouwenspersoon. Bekijk de taken en beleg het intern of informeer ernaar bij je arbo-dienstverlener. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.
8. Niet alle medewerkers kennen de vluchtroutes en nooduitgangen en op een plattegrond is aangegeven waar men zich bevindt en welke vluchtroutes gebruikt kunnen worden. Plan elk jaar een rondje door de praktijk om de vluchtroutes en nooduitgangen aan te wijzen. En neem een dergelijk rondje op in het inwerkprogramma.
9. Niet alle producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn geïnventariseerd en/of geregistreerd. Kijk het webinar 'Werken met producten met gevaarlijke stoffen' terug. 
10. Medewerkers zijn op de hoogte van de sancties indien zij zich niet houden aan de arbo-regels. Bespreek de arbo-regels en sancties op het werkoverleg

Alles over gezond & veilig werken

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
gezond en veilig werken

Recent nieuws