facebook

Definitieve aanvraag NOW 1.0: het vervolg

Evert Berkel
4 minuten
rekenmachine
Sinds 7 oktober kan de definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 worden ingediend. Inmiddels is er een aantal aandachtspunten gesignaleerd waarmee je rekening moet houden.

Het omzetbegrip: er moet sprake zijn van tenminste 20 procent omzetderving om in aanmerking te komen voor NOW 1.0. Voor het bepalen van die omzetderving moet worden aangesloten bij de gebruikelijke opvattingen over wat beschouwd moet worden als omzet. Eigenlijk gaat dat om alle zakelijke ontvangsten, behalve wanneer het gaat om een vergoeding van specifieke kosten. Een uitkering van een verzuimverzekering vermindert de kosten en telt niet mee als omzet. Dat geldt ook voor de NOW zelf. Uitkeringen uit de Rijksregelingen zoals de TOGS of Tozo zijn wel aan te merken als omzet.

Omzetderving lager dan de raming van de zorgverzekeraars

De continuïteitsbijdrage geldt uiteraard als omzet. Onafhankelijk van het moment waarop je een betaling ontvangt, wordt de bijdrage toegedeeld aan de omzet in de maanden maart tot en met juni. Omdat in die periode de reguliere zorg is hervat, is de omzetderving lager dan de raming van de zorgverzekeraars.

Een deel wordt teruggevorderd als ‘onverschuldigd betaald’

De voorlopige continuïteitsbijdrage  wordt nu herberekend. Een deel van de bijdrage wordt teruggevorderd als ‘onverschuldigd betaald’. Dit houdt naar onze mening in dat de voorlopige continuïteitsbijdrage direct verminderd wordt, waardoor de als omzet aan te merken ontvangsten in de periode van NOW 1.0 lager worden. Je haalt dan eerder de omzetdrempel. Onze opvattingen moeten nog worden bevestigd door de UWV.

Wel omzetderving, toch sprake van inhaalomzet

Herberekenen van de continuïteitsbijdrage is iets anders dan inhaalomzet. Van inhaalomzet is sprake wanneer er in de resterende maanden vanaf juli 2020 alsnog achterstand is ingelopen. Te bepalen per zorgverzekeraar. Het is dus mogelijk dat je te maken hebt met omzetderving in 2020, terwijl er bij een specifieke zorgverzekeraar toch sprake is van inhaalomzet. Je hebt dan bij de verzekerden van die verzekeraar achterstand ingelopen. Over die inhaalomzet krijg je een lagere vergoeding. Waarschijnlijk pas later in 2021, via een navordering. Aan de zorgverzekeraars is verzocht om deze afrekening tijdig te doen, ten minste voor 23 maart, maar op zich heeft een vordering in verband met de inhaalomzet geen effect op de ontvangen continuïteitsbijdrage en de afrekening NOW, zo volgt uit de richtlijnen van de accountants.

Wel NOW 1.0 maar geen continuïteitsbijdrage aangevraagd?

De continuïteitsbijdrage wordt voor de NOW beschouwd als een ‘voorliggende voorziening’ en we stellen vast dat de UWV van mening is dat er geen recht is op NOW 1.0 wanneer er geen continuïteitsbijdrage is aangevraagd. Dat is onjuist! Er zijn nogal wat redenen om de continuïteitsbijdrage niet aan te vragen, zoals geplande praktijkoverdracht. NOW zonder continuïteitsbijdrage is mogelijk!

Geen sprake van omzetderving in de stille maatschap

Slechter nieuws is er voor de kosten (stille) maatschappen. Wanneer het personeel in dienst is bij de stille maatschap, dan moeten de loonheffingen verlopen via de maatschap. Omdat de kosten van de stille maatschap worden betaald uit de betalingen van de maten aan de maatschap, is er geen sprake van omzetderving in de stille maatschap. De verzoeken om de stille maatschap en de afzonderlijke praktijk en van haar maten te beschouwen als een ‘groep’ of ‘concern’ zijn recent door de UWV afgewezen.

Mogelijk wel bij gebruik KNMT-model van na 2012

Mogelijk is wel recht op NOW wanneer de maatschap ook zelfstandig omzet realiseert, maar de verwachting is dat de aanvraag wordt afgewezen. Gebruik je het model voor de stille maatschap van de KNMT van na 2012, waarbij het personeel niet is ondergebracht in de stille maatschap, dan is er wel recht op NOW, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Wat is netto omzet?

En als laatste een vraag die de afgelopen dagen een aantal keren is gesteld: wat is netto omzet? De NOW 1.0 geldt voor vele sectoren. En bijna allemaal hebben ze te maken met btw. Deze belasting wordt niet beschouwd als omzet voor de NOW, daarom de term netto omzet, dus exclusief btw. De mondzorg heeft een vrijstelling voor de btw. Wat je aan een patiënt in rekening brengt is netto omzet.

Nog even wachten met definitieve aanvraag

Met name de herberekening van de continuïteitsbijdrage is van invloed op de vaststelling van de omzet in de periode van NOW 1.0. Dit proces is recent op gang gekomen en het verdient aanbeveling om nog even te wachten met het indienen van een definitieve aanvraag. Zeker wanneer het bedrag dat je hebt ontvangen je verplicht tot het toevoegen van een derdenverklaring of zelfs accountantsverklaring.

Lees ook: Definitief aanvragen NOW 1.0 - de scenario's