facebook

Definitief aanvragen NOW 1.0 – de scenario’s

Hans Scholten
6 minuten
Financiële noodregelingen
Ontvangers van een voorschot op de NOW-subsidie kunnen sinds 7 oktober 2020 een verzoek indienen bij het UWV om de subsidie definitief vast te laten stellen. Lees de stand van zaken, gemaakt op basis van de eerste ervaringen van een aantal KNMT-leden en overleg met financieel adviseurs van Van Helder.

Het indienen van een verzoek om definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is verplicht. Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag moet bij dat verzoek soms een verklaring van een deskundige derde of een accountant worden bijgevoegd. De deadline voor het indienen van een verzoek tot definitieve vaststelling is 31 oktober 2021.

Houd met deze 4 scenario’s rekening bij de voorbereiding op het aanvragen van de definitieve vaststelling:

1. Bepaal je omzetderving; minder dan 20%?

Bepaal of er in de 3-maandsperiode van NOW 1.0 daadwerkelijk sprake is van een omzetderving van 20% of meer. Tel daarvoor 3/4e van de ontvangen continuïteitsbijdrage en de werkelijk gerealiseerde omzet in die periode bij elkaar op en vergelijk dat met 1/4e van uw normale jaaromzet inclusief techniekkosten*. Is de omzetderving duidelijk minder dan 20%? Dan heb je geen recht op de loonkostensubsidie NOW 1.0. De voorlopige loonkostensubsidie komt dan in zijn geheel te vervallen en moet worden terugbetaald. Meld je dit bij het loket van de UWV dan is het waarschijnlijk mogelijk om een betalingsregeling te treffen, mocht dat wenselijk zijn. Vraag je geen definitieve vaststelling aan, dan zal de voorlopige subsidie op enig moment worden teruggevorderd. Wanneer er uiteindelijk geen recht blijkt op de subsidie NOW 1.0, dan is er uiteraard ook geen derdenverklaring of accountantsverklaring noodzakelijk. *dit is niet helemaal precies, maar omdat de perioden NOW en continuïteitsbijdrage kunnen verschillen is dit een eenvoudige methode voor een beoordeling.

Aanvulling 28-12

Enkele weken geleden zijn zorgverzekeraars, zonder voorafgaande aankondiging, begonnen met de herberekening van de continuïteitsbijdrage. Omdat de reguliere zorg sneller is hervat dan verwacht leidt dit tot een lagere continuïteitsbijdrage. Een lagere bijdrage kan inhouden dat uw omzetderving alsnog hoger is dan de drempel van 20%. Even afwachten of je dergelijke herberekeningen ontvangt dus.

2. Geen CB? Dan grote kans op omzetderving > 20%

Wanneer je geen continuïteitsbijdrage (CB) hebt aangevraagd of ontvangen is het waarschijnlijk dat je in de periode waarop de NOW 1.0 betrekking heeft een omzetderving hebt van meer dan 20%. Heb je een voorlopige subsidie ontvangen van minder dan € 20.000,- en/of wordt de definitieve subsidie ten hoogste € 25.000,- dan is er geen derdenverklaring nodig. Vergelijk de daadwerkelijk gerealiseerde omzet met 1/4e van je normale omzet om de werkelijke omzetderving te bepalen. Op basis van die informatie kun je zelf de aanvraag voor de definitieve subsidie uitvoeren. 

Aanvulling 28-12

De UWV vindt dat er geen recht is op NOW 1.0 wanneer de continuïteitsbijdrage niet is aangevraagd. Dit is onjuist! Wij zijn daarover in overleg. Meldt het wanneer dit standpunt van de UWV tot een afwijzing leidt. 

3. > 20% omzetderving en > €20.000 subsidie?

Is sprake van een omzetderving van meer dan 20% en van een voorlopig subsidiebedrag van € 20.000,- of meer, of een definitieve subsidie van € 25.000,- of meer, dan is er een derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig. Het UWV heeft richtlijnen voor deze verklaringen opgesteld. Je kunt samen met je adviseur de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de subsidie in gang zetten en het overleg gaan voeren wat de basis vormt voor de derdenverklaring of accountantsverklaring. De eisen verbonden aan de accountantsverklaring zijn strikter, maar daar kan je accountant je verder over informeren. Eén van de aandachtspunten zal zijn of er sprake is van een herstel van de omzet tot boven het normale niveau, de inhaalomzet, wanneer naast de NOW ook de continuïteitsbijdrage is aangevraagd en gekregen. Over de inhaalomzet wordt door de zorgverzekeraars slechts een deel van de normale vergoeding betaald, omdat de component doorlopende kosten in deze inhaalomzet onderdeel is van de continuïteitsbijdrage. Deze samenloop maakt de definitieve aanvraag van de NOW 1.0 in dat geval complexer. Is er geen sprake van inhaalomzet maar wel een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig, dan kun je in samenwerking met je adviseur de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de subsidie in gang zetten. 

Aanvulling 28-12

Zie de opmerking hierboven over de herberekening van de continuïteitsbijdrage. Het Ministerie van SZW heeft nieuwe aanwijzingen gegeven over het bepalen van de omzet. Ontvangsten die specifiek betrekking hebben op bepaalde kosten worden niet langer als omzet beschouwd. Bijvoorbeeld uitkeringen van een verzuimverzekeraar en subsidies die te maken hebben met loonkosten worden verantwoord in de kostensfeer en niet langer aangemerkt als omzet. Algemene subsidies, niet specifiek voor een bepaald doel, zoals de TOGS bijdrage, zijn te beschouwen als omzet.

4. Inhaalomzet?

Omdat de continuïteitsbijdrage ook een voorlopige bijdrage betreft, die door de inhaalomzet of als gevolg van andere oorzaken kan wijzigen of vervallen (hoewel dat laatste slechts in bijzondere situaties), is het nog niet goed mogelijk om op dit moment de definitieve subsidie NOW 1.0 aan te vragen wanneer er sprake is van inhaalomzet.

De continuïteitsbijdrage wordt in de NOW-regeling namelijk als omzet beschouwd. Is sprake van inhaalomzet, dan is de vergoeding over die inhaalomzet lager. Mogelijk heeft die lagere vergoeding effect op de omzetderving in de periode van de NOW, omdat de inhaalomzet op basis van informatie van Zorgverzekeraars Nederland wordt verrekend met de continuïteitsbijdrage.

De aanbeveling is om de definitieve aanvraag in dat geval uit te stellen tot begin 2021, maar wel alvast te overleggen met je adviseur om de voorbereidingen te treffen voor de derdenverklaring of accountantsverklaring.

Overige aandachtspunten

  • Werk je met één of meerdere collega’s samen in een stille maatschap (kostenmaatschap) en is dat nog een versie waarbij het personeel onderdeel is van de maatschap, bijvoorbeeld op basis van de pot-overeenkomst van de VvAA of een overeenkomst van de KNMT van voor eind 2012, dan heb je mogelijk geen recht op NOW 1.0. De stille maatschap oefent geen zelfstandige praktijk uit en heeft daarom zelf niet te maken met omzetderving. Het samenvoegen van de verschillende activiteiten van de maatschap en haar maten lijkt ons in overeenstemming met de bedoeling van de regeling, maar is iets om te bespreken met je adviseur. Aanvulling 28-12: de UWV heeft inmiddels het standpunt ingenomen dat stille (kosten)maatschappen geen omzetverlies lijden en daarmee niet in aanmerking komen voor NOW 1.0.

  • Werk je op basis van een stille maatschap met een poolovereenkomst, conform het model van de KNMT vanaf 2012, dan speelt dat vraagstuk niet omdat de werknemers rechtstreeks in dienst zijn bij de afzonderlijke maten en niet bij de maatschap;

  • De regeling NOW 1.0 is bij aanvang van de corona-crisis snel in elkaar gezet als alternatief voor een complexe regeling in de WW. Veel praktijken hebben de loonkostensubsidie aangevraagd op basis van de verwachtingen op dat moment. Veel later is de continuïteitsbijdrage ontwikkeld, die vervolgens door het ministerie van SZW is aangemerkt als een voorliggende regeling. Het is mogelijk dat het UWV aanvullende vragen gaat stellen wanneer de continuïteitsbijdrage niet is aangevraagd en de omzetderving daarmee hoger is dan bij praktijken die de continuïteitsbijdrage wel hebben aangevraagd. Wij verzoeken je om dergelijke signalen bij ons te melden. 

Inschatting maken definitieve NOW-subsidie

Door middel van de rekentool Simulatie NOW van het UWV kun je een inschatting maken van het terug te betalen of nog te ontvangen bedrag. Houd er rekening mee dat als je de continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd en/of de loonsom aanzienlijk is gedaald je waarschijnlijk de NOW-subsidie deels moet terugbetalen.

Beslissing UWV en terugbetalen

Het UWV beslist binnen 52 weken op het verzoek tot definitieve vaststelling. Is het definitieve subsidiebedrag lager dan het voorschot, dan moet het bedrag binnen zes weken worden terugbetaald. Binnen die termijn kan bij het UWV worden verzocht om een betalingsregeling van 12 maandelijkse termijnen. In overleg met het UWV kan een afwijkende (ruimere) betalingsregeling worden overeengekomen. 

Aanvragen definitieve vaststelling NOW 1.0

Heb je nog vragen? Stel ze aan je adviseur of, bij voorkeur per mail, via LS@knmt.nl

Advertorial

Een compleet ergonomisch behandelconcept zonder grote en kostbare verbouwing.

E Dental Qdent stand alone behandelunit

U wilt wel een geheel compleet behandelsysteem in uw behandelkamer maar ziet op tegen een grote verbouwing? U kunt of mag in uw praktijk geen duur leidingwerk in laten frezen of u bent op zoek naar een flexibele behandeloplossing? E Dental heeft voor bijna iedere situatie een oplossing, ook wanneer het gaat om Stand-Alone werken. Neem bijvoorbeeld de complete all-in-one behandelunit van Qdent: de S-60 Stand-Alone. Een échte alleskunner die geluidsarm werkt en er ook nog eens stijlvol uit ziet. Misschien hebt u ‘m al gezien, de inmiddels veelgeprezen Qdent S-60 Stand-Alone was namelijk dé blikvanger op de afgelopen Dental Expo. De overweldigende interesse op de beurs heeft ertoe gezorgd dat Stand-Alone werken, het nieuwe werken, in nog meer praktijken is doorgevoerd. De Qdent S-60 Stand-Alone van E Dental is een echt compromisloos autonoom behandelconcept. Een concept met volledig geïntegreerde afzuigmotor, compressor, schoon- en vies watervoorziening, amalgaamafscheiding en zelfs de mogelijkheid voor een spittoon. De standaard uitvoering van de Qdent S-60 Stand-Alone is al heel compleet uitgevoerd. Mocht de deze uitvoering toch net niet helemaal aan uw wensen voldoen, de samenstelling is geheel naar eigen keuze aan te passen! De adviseurs van E Dental kunnen u hier goed in adviseren. Naast de ultieme four-handed zweep variant is deze behandelunit ook verkrijgbaar in een stijlvolle cart of hangslang uitvoering. E Dental in Alblasserdam staat bekend om hun ruime, moderne en verrassende showroom. Hier staan, naast een keur aan conventionele-, ook verschillende Stand-Alone behandelconcepten opgesteld. Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere oplossingen kunt u de showroom op afspraak tijdens de reguliere kantooruren bezoeken. Ook is de showroom iedere eerste zaterdag van de maand éxtra geopend. Bel 088 6060810 om een bezoek in te plannen en kom kennis maken met E Dental. E Dental: dé specialist in Stand-Alone werken.