Deadline jaarverantwoording Wtza nadert

Harry Korver
3 minuten
Image
regeldruk
De deadline voor het indienen van de financiële jaarverantwoording nadert: voor 31 mei moet dat gedaan zijn. Deze verplichting, die voortkomt uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), geldt alleen voor zorgaanbieders die sinds 1 januari 2022 gestart zijn of sindsdien van juridische structuur veranderd zijn.

Wie moet uiterlijk 31 mei voldoen aan de jaarverantwoordingsverplichting?

Je moet uiterlijk 31 mei 2023 voldoen aan de jaarverantwoordingsverplichting als je:

  • op 1 januari 2022 of later als zorgaanbieder bent gestart;
  • op 1 januari 2022 of later een zodanige juridische structuurwijziging hebt ondergaan dat je voor de Wtza als nieuwe zorgaanbieder wordt aangemerkt;
  • je vóór invoering van de Wtza ook al een jaarverantwoordingsplicht had.

Deze verplichting geldt voor tandarts(specialist)en met een praktijk en personeel. En voor zzp’ers die werkzaam zijn vanuit een besloten vennootschap (bv).

Wat moet je precies aanleveren?

Wat je ten behoeve van de jaarverantwoording moet aanleveren, is afhankelijk van de rechtsvorm of de omvang van je praktijk. Het is in veel gevallen niet noodzakelijk om een volledige jaarrekening aan te leveren. Kies op knmt.nl/wtza onder het kopje ‘Wat betekent de Wtza voor mij?’ de rechtsvorm en/of praktijkomvang die voor jou geldt. Daar vind je de informatie die op jouw situatie van toepassing is en (een toelichting op) de handreikingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Hoe zit het met de 'pauzeknop'?

Was er niet uitstel gekomen voor de financiële jaarverantwoording doordat minister Helder op de 'pauzeknop' had gedrukt? Ja, dat klopt. Voor zorgaanbieders die al bestonden vóór invoering van de Wtza op 1 januari 2022 is er een vrijstelling voor de jaarverantwoording voor de boekjaren 2022 en 2023. Maar die vrijstelling geldt niet voor zorgaanbieders die na die datum zijn gestart of na deze datum van rechtsvorm gewijzigd zijn en daarmee worden beschouwd als nieuwe zorgaanbieder.

De Wtza in het kort

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het zogenaamde risicogestuurd toezicht, mede op basis van big data aan te scherpen. Hiermee verwacht het ministerie van VWS fraude in de zorg beter te kunnen aanpakken. 

De Wtza heeft zorgaanbieders vanaf 1 januari 2023 verplicht om jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over hun financiële bedrijfsvoering, resultaat en vermogen. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders, die (deels) met collectieve middelen worden bekostigd, aanspreekbaar moeten zijn op de professionaliteit en de integriteit van hun bedrijfsvoering. Deze regel geldt voor zowel praktijkhouders als zzp'ers die vanuit een bv werken. Deze regel geldt niet voor zzp'ers met een eenmanszaak. Er gelden ook transparantieregels, zodat de bedrijfsvoering inzichtelijk en controleerbaar is.

Meer informatie over de Wtza

Heb je vragen? Stel ze, bij voorkeur per mail, aan Harry Korver via h.korver@knmt.nl.

Wat vindt de KNMT?

Wij zijn het niet eens met de manier waarop de financiële verantwoording wordt afgedwongen, omdat dit onaanvaardbare extra administratieve lastendruk met zich meebrengt. Wij blijven ons, samen met andere organisaties in de eerstelijnszorg, sterk maken voor een betere regeling die minder lastenverzwaring inhoudt. Desondanks is het een wettelijke verplichting, waaraan de overheid een sanctie heeft verbonden wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan.