facebook

De fusie per 2021: hoe staat het er mee?

h.scholten@knmt.nl
5 minuten
Teamwork
KNMT en ANT vormen binnenkort één vereniging. Hoe staat het met de voorbereidingen?

De besturen van KNMT en ANT werken sinds dit voorjaar aan een fusie die op 1 januari 2021 zijn beslag krijgt. Aanleiding is de ervaring dat de verenigingen elkaar kunnen versterken. Beide besturen vonden elkaar definitief toen de overtuiging groeide dat tandartsen veel beter af zijn met één sterke belangenbehartiger, die hen vertegenwoordigt. 

Een poll die de KNMT onder haar leden hield, wees uit dat de overgrote meerderheid erg enthousiast is over het ontstaan van zo’n krachtige organisatie. Daarin moeten wat hen betreft de sterke punten van KNMT en ANT terugkomen. 

Voor de KNMT zijn dat:

 • deskundigheid en kwaliteit;
 • (leden)service en ondersteuning;
 • constructief, evenwichtig, verbindend, voor iedere tandarts en
 • informatievoorziening.

De KNMT-leden zijn ook duidelijk in wat ze van de ANT willen terugzien:

 • uitgesproken, vaart scherp aan de wind, strijdbaar;
 • moderne, frisse uitstraling;  
 • zichtbaarheid en activiteit op sociale media en
 • zichtbaarheid in de media.

De besturen hebben gezamenlijk bepaald dat gelijkwaardigheid de basis is voor een geslaagde fusie. Dit komt wellicht het beste tot uitdrukking in het feit dat de fusieorganisatie KNMT in eerste instantie acht bestuurders zal tellen: vier van de KNMT, waaronder Wolter Brands als voorzitter, en vier van de ANT, die met Jan Willem Vaartjes de vice-voorzitter levert. 

In 2021 plaatsen vrij in de ledenraad

Daarbij kunnen ANT-leden ook individueel invloed gaan uitoefenen op het reilen en zeilen van de nieuwe vereniging. De KNMT heeft een ledenraad die in de nieuwe constellatie gehandhaafd blijft. In maart 2021 komen daar diverse plaatsen in vrij. Alle leden van de vereniging kunnen zich voor die plaatsen verkiesbaar stellen.

Lees in Dentz: alles over de verenigingsdemocratie bij de KNMT

Dit is de collectieve ambitie van de fusieorganisatie

Beide besturen hebben inmiddels ook een collectieve ambitie geformuleerd: de nieuwe KNMT is een toekomstbestendige vereniging die rekening houdt met de uitdagingen waarvoor de sector zich de komende tien jaren voor geplaatst zal zien. Deze vereniging, die staat voor een goede mondgezondheid voor iedere inwoner van Nederland, stelt tandartsen en tandarts-specialisten centraal in hun regierol voor de mondzorgsector. Zij worden in alle opzichten gesteund en gefaciliteerd bij het waarmaken van hun rol als autoriteit binnen de mondzorg. Maximale professionele autonomie van de beroepsgroep, gebaseerd op een onberispelijke reputatie bij patiënten en stakeholders, staat hierbij centraal.

De nieuwe KNMT richt zich op:

 • actieve belangenbehartiging op alle voor de mondzorg relevante terreinen;
 • een kwalitatief hoogwaardig pakket van producten en diensten waarmee ambitieuze tandartsen gesteund worden in het ondernemen en de praktijkvoering;
 • klachtenafhandeling waarbij de leden zich veilig en beschermd voelen en
 • actieve permanente educatie die de vakbekwaamheid in topvorm houdt.

Gelijkwaardigheid uitgangspunt bij fusie

Gelijkwaardigheid was het uitgangspunt bij alle fusie-overleggen die tot dusverre hebben plaatsgevonden. Tijdens die overleggen is vooral gekeken of er op een aantal belangrijke terreinen – bijvoorbeeld het opleiden van assistenten maar ook taakherschikking – verschillen in denkwijze en opvattingen zijn die een fusie in de weg zouden staan. Verschillen zijn er, maar ze zijn verre van onoverkomelijk, luidt de conclusie. En dat betekent dat een nieuwe fase van de fusiebesprekingen is ingegaan. 

16 werkgroepen aan de slag

Concreet houdt dit in dat de besturen 16 onderwerpen hebben aangewezen om nader uit te werken in werkgroepen. Hoe gaat bijvoorbeeld de website eruit zien, en hoe worden de verenigingsbladen NT en Dentz in elkaar geschoven? Wat voor look en feel krijgt de fusieorganisatie en hoe gaan we leden nog beter bedienen? 

En moet de opstelling zijn ten aanzien van stakeholders, ketens, zzp’ers et cetera, en wat wordt het kwaliteitskader waar de nieuwe vereniging voor staat? ook daarover moet een mening worden gevormd. 

De werkgroepen zijn samengesteld uit een bestuurslid en één of meerdere bureaumedewerkers van iedere vereniging, soms aangevuld met één of meerdere tandartsen. 

Lees in Dentz: introductie 16 fusiewerkgroepen

Toekomstbestendige organisatie

Al met al hebben de besturen van KNMT en ANT een toekomstbestendige organisatie voor ogen waarbij de continuïteit voor de langere termijn in alle opzichten wordt gewaarborgd. Veel dossiers – denk bijvoorbeeld aan taakherschikking – lopen immers langer dan de gemiddelde bestuurstermijn. 

Dit staat er in het jaarplan 2021

Een eerste opzet van die werkwijze is zichtbaar in het jaarplan 2021 van de KNMT. Daarin wordt net als in eerdere jaren uitgesproken dat de nieuwe organisatie er ook in een tijd van een steeds zichtbaarder wordend tandartsentekort naar blijft streven dat de inwoners van Nederland binnen redelijke afstand en tijd naar de tandarts kunnen. Ook zal de beroepsgroep zich extra inzetten voor de jongste jeugd en kwetsbare ouderen.

De nieuwe KNMT maakt zich hard voor permanente educatie en zoekt nog meer dan nu de samenwerking met andere zorgverleners, zoals huisartsen en apothekers.

Ook laat zij van zich horen in de maatschappelijke discussie rondom zzp’ers. Hun aanvullende en vervangende capaciteit is immers essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg.

Verder wordt in 2021 gewerkt aan het mogelijk maken van meer maatwerk in de bekostiging en organisatie van de mondzorg. Innovatie moet worden gestimuleerd en er moet meer ruimte worden gecreëerd voor esthetische en cosmetische mondzorg.

En uiteraard blijft de vereniging zich op vele fronten inzetten om nog meer administratieve lasten te voorkomen en deze zelfs te verminderen; hoe lastig dat soms ook is. 

Wat vindt de ledenraad van de fusie?

De ledenraad van de KNMT is nauw betrokken bij de fusie en alles daaromheen. Zo heef ze een fusiecommissie die die tips en ideeën geeft, kritisch meekijkt en vragen stelt. Erik van Groen en Jaap-Wim Spaargaren maken deel uit van die commissie. Ze vinden dat de fusie voortvarend wordt aangepakt. Spaargaren: “Ik denk dat beide besturen er heel goed in staan. 25 jaar geleden is vanwege allerlei kinnesinne binnen de NMT de ANT opgericht. Het is goed dat er nu mensen zijn die daaroverheen durven stappen. Vanuit de Mondzorgcoalitie is er de ervaring dat het erg belangrijk is dat tandartsen met één mond spreken, en dat de tijd daar ook rijp voor is.”

Van Groen beaamt dat. “Een fusie betekent dat je als KNMT en ANT niet meer tegen elkaar kunt worden uitgespeeld. Bovendien, er werd heel tijd en energie gestopt in met elkaar overleggen, discussiëren, indien mogelijk een standpunt bepalen, dat soort zaken. Heel veel negatieve energie en verspilde tijd voor beide bureaus en besturen, en daar zijn we straks vanaf.“

Beiden vinden het belangrijk dat de sterke punten van beide verenigingen in de nieuwe organisatie terug te vinden zijn. Dat gaat zeker ook lukken, menen ze, zestien werkgroepen zijn daar druk mee bezig. “Natuurlijk is niet meteen alles perfect, daar gaat tijd overheen. Dat betekent dat we ook na 1 januari scherp moeten zijn en moeten blijven aanpassen, veranderen, vernieuwen”, aldus Van Groen. 

Tijdens de afgelopen Algemene Vergadering op 9 oktober heeft de ledenraad het KNMT-bestuur geadviseerd vooral op de ingeslagen weg voort te gaan. “Want deze fusie is het ultieme voorbeeld dat één plus één geen twee maar drie is”, zegt Spaargaren. “En dat moeten we ook vooral naar buiten toe uitdragen. We worden er allemaal stukken beter van, die fusie is echt nodig. ” 

Vrijdag 11 december hebben de leden van KNMT en ANT definitief ingestemd met de fusie.

Dit artikel verscheen eerder in NT 10/2020 en is geactualiseerd op vrijdag 11 december.