facebook

Coalitieakkoord: wat betekent het voor de mondzorg?

h.scholten@knmt.nl
4 minuten
Binnenhof Den Haag
Het aankomende kabinet heeft op woensdag 15 december het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Hoewel de mondzorg alleen specifiek genoemd wordt in de budgettaire begroting, zien we in het akkoord diverse plannen die (in)direct de mondzorg raken. Plannen waarop de KNMT al anticipeerde in haar eigen meerjarenplan en die concreet terugkomen in het jaarplan van de vereniging voor 2022.

Mondzorg in de budgettaire begroting

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Of iemand toegang heeft tot de Wlz wordt bepaald door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Wlz-cliënten hebben onder andere recht op tandheelkundige hulp. In de budgettaire begroting staat dat de aanspraak op mondzorg blijft behouden.  De KNMT is tevreden dat ook voor kwetsbare mensen de zorg toegankelijk blijft. 

De onderwerpen uit het akkoord die matchen met de belangen van de leden en hun patiënten grijpen we aan als kans om onze doelen te bereiken. De KNMT heeft hier reeds strategisch op voorgesorteerd in het meerjarenplan 'Het begint bij goede mondzorg'. We lichten de belangrijkste onderwerpen hieronder uit.

1. Preventie en gezonde levensstijl

Het kabinet wil meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Dit sluit naadloos aan bij de meerjarenambitie van de KNMT: goede mondzorg is gericht op voorkomen. Een gezonde levensstijl hoort daar bij (eet- en drinkgedrag).

De geplande invoering van de suikertaks helpt daarbij. Internationaal onderzoek heeft eerder aangetoond dat dit tot minder gaatjes kan leiden.

De wens van het kabinet sluit ook aan bij ons doel in 2022 om de mondzorg voor de jongste jeugd te verbeteren. Door gezinnen te helpen met goede zelfzorg, te informeren over gezonde eet- en drinkgewoontes en bezoek aan de tandarts te stimuleren.

Dit doen we concreet bijvoorbeeld door het voortzetten van de campagne Een gezond gebit is kinderspel en ondersteuning van het project Gezonde Peutermonden. Maar ook door het ondersteunen van lokale projecten zoals BrushHour in Amsterdam. We ondersteunen het kopiëren van succesvolle lokale initiatieven naar andere regio’s.

Watch Achmea Health Hero's - BrushHour | De Partnership Verkiezing 2020-2021 on YouTube.

2. Passende zorg is de norm

‘Passende zorg is de norm’, stelt het nieuwe kabinet. Passende zorg betekent dat de (voorgestelde) behandeling effectief is en overbehandeling wordt voorkomen. Het betekent ook dat zorg gericht is op gezondheid, samen met de patiënt tot stand komt, dichtbij wordt georganiseerd en uiteindelijk ook betaalbaar blijft.

De mondzorg werkt al jaren middels taakdelegatie volgens deze norm en zo zal de mondzorg dat ook blijven doen, op een veilige en betrouwbare manier.

Concreet noemen we hier de inspanningen op het gebied van het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg en een beroepscompetentieprofiel voor assistenten met zogenaamde ABC-structuur. Meer informatie hierover volgt in het eerste kwartaal van 2022. 

3. Aanpak van niet-integere zorgbestuurders en zorgondernemers

Het nieuwe kabinet gaat optreden tegen fraude en oneigenlijk gebruik. Daarnaast is het plan om excessieve winstuitkering door zorgaanbieders tegen gaan dan wel te voorkomen.

Binnen de mondzorg is weinig fraude. Desalniettemin trekt de KNMT samen met zorgverzekeraars op tegen excessief declaratiegedrag. Daar wordt de sector en de totale zorg beter van.

Wel zijn we uiterst kritisch over de middelen die de overheid inzet om niet-integere zorgbestuurders en zorgondernemers aan te pakken. Zo is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) voor de KNMT een duidelijke stap te ver. Een paardenmiddel waartegen wij ons blijven verzetten. Een middel dat ons inziens geen enkel inzicht geeft in de kwaliteit van de zorg.

De boodschap aan het nieuwe kabinet is dan ook: zorg ook voor passende wetgeving waarbij de zorg ook daadwerkelijk gehoord wordt bij de vormgeving. Nieuwe regels dienen proportioneel en evenredig te zijn. Primair dient de overheid data-minimalisatie na te streven om de administratieve lastendruk te verminderen. 

4. Extra opleidingsplekken voor tandartsen

We missen in dit coalitieakkoord budget om het tandartsentekort op de lange termijn op te lossen. We zien wel dat er aandacht is voor capaciteit binnen de zorg, huisartsen krijgen er bijvoorbeeld opleidingsplekken bij, maar de weemoedige conclusie is dat de mondzorg al bijna tien jaar niet voorzien wordt in de behoefte.

Dit sterkt ons in onze inzet om onze de blik te verbreden en ook alternatieve oplossingen te onderzoeken. Het doel is en blijft: vraag en aanbod binnen de mondzorg dienen nationaal en regionaal in evenwicht te zijn.

5. Regulering en handhaving zzp

In het regeerakkoord staat weinig concreet over de toekomstplannen voor de Wet DBA. Het nieuwe kabinet belooft (opnieuw) helderheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers zonder nadere uitwerking van dit voornemen.

Er lijkt verder een verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te gaan komen voor alle zelfstandigen, ook voor praktijkhouders. Mogelijk dat een eigen beroeps-AOV met betere condities dan de verplichte AOV een vrijstelling gaat opleveren.

De verplichte AOV is een onderdeel van het pensioenakkoord en hoewel het daadwerkelijk invoeren van de nieuwe pensioenwet nog steeds onzeker is, lijkt dit onderdeel van het akkoord te worden doorgezet.

Tot slot, om het verschil in belastingdruk tussen werknemers en zzp'ers verder te beperken wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 met € 650,- per jaar afgebouwd tot € 1.200,- in 2030. Dit wordt deels gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting, tenminste voor lagere en middeninkomens.

KNMT alert op Haagse ontwikkelingen

De KNMT volgt de ontwikkelingen in Den Haag kritisch en nauwgezet en gaat graag in gesprek met het kabinet over de uitwerking van het coalitieakkoord in relatie tot de mondzorg.

Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'