Artsenorganisaties: verkapte meldplicht kindermishandeling onaanvaardbaar

25 januari 2016
Bescherming van het kind

De KNMT sluit zich aan bij de artsenorganisaties die zich tegen de registratieplicht keren die staatssecretaris Van Rijn wil invoeren bij de aanpak van kindermishandeling.

De KNMT sluit zich aan bij de artsenorganisaties die zich tegen de registratieplicht keren die staatssecretaris Van Rijn wil invoeren bij de aanpak van kindermishandeling. Deze verkapte meldplicht zal een averechts effect hebben, omdat het kind geheel uit beeld kan raken. Dat is niet in het belang van het kind. De voorgestelde wetswijziging kan daarom niet rekenen op steun van de zorgverleners die dagelijks in de praktijk met deze kinderen en gezinnen te maken hebben.

Artsen waarschuwen er al langer voor dat een meld-/registratieplicht onder andere het grote risico meebrengt dat ouders artsen gaan mijden. Het is belangrijk dat de gezinnen met problemen op de radar zijn en blijven bij de professionals die de hulp kunnen verlenen. Registratie zal de signalering en hulp belemmeren en de nu al bestaande ondersignalering versterken.

Preventieve hulpverlening in gevaar
De voorgestelde registratieplicht heeft ook een averechts effect op het actieplan dat de artsencoalitie heeft ontwikkeld. Het actieplan zet juist in op laagdrempeligheid in signaleren en aanpakken van (vermoedens van) kindermishandeling en laagdrempeligheid in de samenwerking met de vertrouwensartsen van Veilig Thuis.

De KNMT sluit zich aan bij de kritiek van de Artsencoalitie Kindermishandeling. De vereniging staat op het punt haar herziene Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld uit te rollen. Deze code gaat uit van de huidige wetgeving waarin geen sprake is van een meld-/registratieplicht. In de maand februari ontvangt iedere bij de KNMT aangesloten praktijk een pakket bestaande uit een stappenkaart, een checklist en een aanbiedingsbrief. Daarmee beoogt de KNMT het gebruik van de code door mondzorgpraktijken verder te intensiveren. De code stelt dat de tandarts bij signalen van kindermishandeling de meldcode moet doorlopen. Het vragen van advies aan Veilig Thuis vormt daarin de sleutel tot een succesvollere aanpak. 

De Artsencoalitie Kindermishandeling bestaat uit:
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Jeugdartsen Nederland (AJN)
Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK)
Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
InEen
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)