facebook

De invloed van whitening tandpasta op de tandkleur

De bachelorscriptie 'De invloed van whitening tandpasta op de tandkleur' van Sophie Bos, Dorien Middendorp en Charlotte Puts (Rijksuniversiteit Groningen) is een van de genomineerden voor de KNMT-GSK Bachelorscriptie Award 2021. Op deze pagina kun je de samenvatting van hun scriptie lezen. Ook vertellen de Groningse studenten over hun onderzoek en het belang ervan.

Whitening

Inleiding

In de hedendaagse maatschappij is er steeds meer aandacht voor een wittere dentitie. Tanden worden aan vele factoren blootgesteld, hetgeen op den duur kan leiden tot tandverkleuring. Veel mensen ervaren dit als onplezierig en poetsen daarom met whitening tandpasta’s. De werking van whitening tandpasta’s is voornamelijk gebaseerd op een drietal mechanismen. Een abrasief mechanisme, een chemisch werkingsmechanisme en een enzymatisch werkingsmechanisme. Recent is een whitening tandpasta berustend op de werking van actieve houtskool op de markt gebracht. Het goede adsorptievermogen stelt koolstof in staat om extrinsieke verkleuringen van het tandoppervlak te verwijderen. Vooralsnog is weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van koolstof whitening tandpasta. Daarom is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is het effect van koolstof whitening tandpasta (Colgate Charcoal Max White) op tandverkleuring in vergelijking met een tandpasta met enkel whitening (Colgate Max White) en een tandpasta zonder koolstof- en whitening component (Colgate Caries Protection)?”. Het doel van dit onderzoek betreft het verkrijgen van kennis over de effectiviteit van koolstof whitening tandpasta. Met de verkregen informatie kan bepaald worden of het gebruik van koolstof tandpasta bijdraagt aan een wittere tandkleur en al dan niet door mondzorgverleners kan worden aanbevolen als effectieve whitening tandpasta.

Materiaal en methode

Dit onderzoek betreft een kwantitatief experimenteel in vitro onderzoek, waarbij 45 geëxtraheerde menselijke derde molaren zijn geïncludeerd. Deze elementen zijn eerst ultrasoon gereinigd en vervolgens gefixeerd. Voorafgaand aan het poetsen werden deze elementen middels een thee-oplossing verkleurd, waarna de elementen willekeurig aan drie onderzoeksgroepen zijn toegewezen, elk bestaande uit 15 elementen. Een elektrische tandenborstel werd in de proefopstelling aan een metalen staaf vastgemaakt en werd met een klem gefixeerd (Figuur 1). Voor het poetsen werd een gelijke kracht van 50 gram gehanteerd. De eerste onderzoeksgroep werd gepoetst met Colgate Caries Protection (controlegroep), de tweede onderzoeksgroep met Max White en de derde onderzoeksgroep met Colgate Charcoal Max White tandpasta. De kleur van de elementen werd op drie momenten (M1,2,3) met behulp van de MHT- SpectroShade gemeten. De kleurmetingen werden uitgevoerd voor (M1) en na (M2) verkleuring met thee en na het poetsen (M3).  Aan de hand van de CIEL*C*H*- kleurcoördinaten werd het kleurverschil (ΔE) berekend. Namelijk het kleurverschil tussen M1 en M2 (DE1), M2 en M3 (DE2) en M3 en M1 (DE3) (Figuur 1). De gegevens werden geanalyseerd met de digitale programma’s Excel en SPSS. Voor de statistische analyse van de resultaten is gebruikt gemaakt van de Kruskal Wallis en de Mann Whitney test.

 

whitening-figuur 1

Figuur 1. Schematische weergave van de kleurbepaling van de elementen voor ΔE (1,2,3) tussen drie meetmomenten, waaronder de nulmeting, de meting na blootstelling aan de thee-oplossing en de meting na het poetsen.

Resultaten

In Figuur 2 is het tandkleurverschil voor ΔE2 en ΔE3 en de bijhorende boxplot per interventiegroep weergegeven. Het kleurverschil varieerde van 0,77 (ΔE2 Colgate Caries Protection) tot 8,13 (ΔE2 Colgate Charcoal Max White). Daarnaast varieerde het kleurverschil van 0,65 (ΔE3 Colgate Caries Protection) tot 12,84 (ΔE3 Colgate Charcoal Max White).

whitening figuur 2

Figuur 2. Het verschil in tandkleur tussen de nulmetingen en na meetmoment 3 weergegeven met ΔE3. Het verschil in tandkleur tussen de nulmetingen en na meetmoment 2 weergegeven met ΔE2. Met de stippellijn is de bovengrens van de klinische waarneembaarheid van ΔE=3,30 weergegeven. De elementen met elementnummer 25 en 31 zijn uitschieters met respectievelijk de kleurverschil waarden 17,12 en 25,53.

Uit de resultaten van de Kruskal-Wallis test is gebleken, dat geen significant verschil in tandkleur is aangetoond tussen de drie onderzoeksgroepen voor ΔE1(H(2) = 3,16; p=0.206) en ΔE2 (H(2)= 1.25; p=0,536). De resultaten toonden een significant verschil in tandkleur aan tussen de drie onderzoeksgroepen voor ΔE3 (H(2)= 8,94; p<,05).

De Mann-Whitney test toonde een significante relatie tussen het type tandpasta en het tandkleurverschil aan. De Mann Withney test toonde aan dat het gemeten kleurverschil voor Colgate Charcoal Max White significant hoger was dan voor Colgate Caries Protection. Colgate Max White toonde geen significant kleurverschil aan ten opzichte van Colgate Caries Protection. Colgate Charcoal Max White toonde geen significant kleurverschil aan ten opzichte van Colgate Max White  

Discussie

Dit onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van de koolstof component in tandpasta zorgt voor een effectieve verwijdering van tandverkleuring. Het is opvallend, dat Colgate Max White en Colgate Charcoal Max White onderling geen significante verschillen in tandkleur aantoonden. Deze uitkomst is mogelijk toe te schrijven aan de samenstelling van deze whitening tandpasta’s. Colgate Max White bevat naast gehydrateerd silica ook chemische whitening componenten en toonde, in tegenstelling tot Colgate Charcoal Max White, geen significant whitening effect aan ten opzichte van Colgate Caries Protection. Deze resultaten versterken het vermoeden dat gehydrateerde silica en koolstof in Colgate Charcoal Max White samen een sterker whitening effect bewerkstelligen dan de abrasieve en chemische whitening componenten van Colgate Max White.

Beperkingen van deze studie zijn echter de beperkte steekproefgrootte, de generaliseerbaarheid en de aanwezigheid van uitschieters in de meetresultaten. De groene achtergrondkleur bij de kleurmeting middels de MHT-SpectroShade heeft mogelijkerwijs ook invloed gehad op de gemeten kleurcoördinaten van dit in vitro onderzoek.

Om meer kennis te verkrijgen over de gevolgen van het gebruik van koolstof whitening tandpasta voor de mondgezondheid is vervolgonderzoek noodzakelijk. Een suggestie voor vervolgonderzoek betreft het onderzoeken van de abrasieve gevolgen na gebruik van koolstof whitening tandpasta, aangezien hier in de literatuur vooralsnog weinig over bekend is.

Conclusie

Concluderend, suggereert deze in-vitro studie, dat koolstof whitening tandpasta een significant whitening effect aantoonde ten opzichte van een tandpasta zonder whitening component.

De koolstof whitening tandpasta toonde geen significant verschil in whitening effect aan ten opzichte van een whitening tandpasta zonder koolstofcomponent. Binnen de beperkingen van deze studie kan koolstof whitening tandpasta door mondzorgverleners worden aanbevolen als effectief whitening product. 

Breng je stem uit voor de publieksprijs!

Alle genomineerden voor de KNMT-GSK Bachelorscriptie Award 2021

Watch Sophie Bos, Charlotte Puts, genomineerd voor de KNMT-GSK Scriptie Award 2021 on YouTube.
Sophie Bos en Charlotte Puts over hun onderzoek naar Whitenings tandpasta's
KNMT-GSK Bachelorscriptie Award