Filters

Ledenraad

De KNMT heeft een ledenraad die mede de koers van de vereniging bepaalt.

De ledenraad vervangt het tot maart 2018 gebruikte systeem van verenigingsdemocratie met afdelingsvergaderingen en de Algemene Vergadering. Doel van deze aanpassing van de verenigingsstructuur is om als vereniging slagvaardiger te kunnen opereren, met meer draagvlak en voeding vanuit alle delen van de achterban. Zo kan de vereniging haar impact als belangenbehartiger van de beroepsgroep vergroten. De komst van de ledenraad is onderdeel van een bredere aanpassing van de verenigingsstructuur.

Tot maart 2018 kende de KNMT een getrapte democratie: tijdens afdelingsvergaderingen hadden alle leden elk één stem en vervolgens werd de uitslag van de stemming van de afdeling overgebracht in een vergadering van afgevaardigden: de Algemene Vergadering (AV). Dat is een omslachtige manier van besluiten nemen, weinig efficiënt en niet passend in de snel-veranderende omgeving waarin wij ons bevinden. De wens is om vaker een AV te houden, zo meer in contact te staan met de leden en zichtbaarder te maken waar we mee bezig zijn. Gezien het aantal aanwezigen op de diverse afdelingsvergaderingen was het legitiem om dat te concentreren tijdens één bijeenkomst. Er is gekozen voor een vaste kern van 24 leden van wie de meeste voor een periode van drie jaar een categorie vertegenwoordigen. Dit noemen we een ledenraad.

Taken en bevoegdheden

De ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

De ledenraad heeft daarnaast beslissingsbevoegdheid op de volgende onderdelen:

 • Jaarplan
 • Begroting
 • Financieel jaarverslag
 • Benoeming en evt. ontslag van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
 • Vaststellen/wijzigen statuten
 • Vaststellen/wijzigen verschillende reglementen
   

Bijeenkomsten

De ledenraad komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen. Op de vergaderingen van de ledenraad zijn niet alleen de raadsleden, maar álle leden van de KNMT welkom. Zo is er sprake van een dubbele verenigingsdemocratie: naast de mogelijkheid om zichzelf verkiesbaar te stellen als afgevaardigde, kan elk lid ter vergadering deelnemen aan de daar gevoerde discussie en stemmen over de voorstellen die ter vergadering behandeld worden.

Bezetting

De 24 raadsleden van de ledenraad vormen een afspiegeling van het totale ledenbestand van de KNMT naar wijze van de huidige hoofdwerkzaamheden van werkzame leden en de laatst bekende hoofdwerkzaamheden van niet langer werkzame leden:

 • Tandarts-praktijkhouder (voornamelijk werkzaam of werkzaam geweest als) algemeen practicus (14 zetels)
 • Tandarts-zzp-er (voornamelijk werkzaam of werkzaam geweest als) algemeen practicus (5 zetels)
 • Tandarts in loondienst (voornamelijk werkzaam of werkzaam geweest als) algemeen practicus (1 zetel)
 • Student (in de masterfase) (1 zetel)
 • Gedifferentieerd tandarts: tandarts die voornamelijk op een door de KNMT erkend deelgebied (differentiatie) werkzaam is of is geweest (1 zetel)
 • Tandarts-specialist die voornamelijk als tandheelkundig specialist (orthodontist/kaakchirurg) werkzaam is of is geweest (1 zetel)
 • Opleiding: KNMT-lid die als tandarts (al dan niet praktiserend) werkzaam is bij één van de nationale opleidingen tandheelkunde of is en gezien als vertegenwoordiger van de opleiding tot tandarts (1 zetel)
   

Actieve ondersteuning

Raadsleden van de ledenraad krijgen actieve ondersteuning van regiocoördinatoren. Die vormen samen een brug tussen het veld en het KNMT-kantoor in Utrecht. Eén van de manieren om in contact te komen en te blijven met de leden. Dit moet onder meer bij ontwikkeling van beleid betere voeding vanuit de beroepsgroep opleveren.

Zittingsduur

Leden van de ledenraad worden in beginsel voor een termijn van 3 jaar gekozen. Ze kunnen maximaal een keer herkozen worden. Voor het student-lid geldt een andere zittingsduur: namelijk 1 jaar. Daarnaast wisselen de faculteiten elkaar af (1 jaar opleiding 1, 1 jaar opleiding 2, 1 jaar opleiding 3, et cetera). Voor het student-lid geldt daarnaast dat deze in de masterfase van de studie moet zitten en geen zitting heeft in het bestuur van de facultaire studentenvereniging tijdens de periode als lid van de ledenraad.

Beloning

Naar schatting kost het lidmaatschap van de Ledenraad zo’n 40 uur per jaar. Leden ontvangen een vaste vergoeding van 2.200 euro per jaar (excl. reiskosten).

Categorie-toewijzing

Voor zowel de stemming als de kandidaatstelling voor de ledenraad wordt gebruik gemaakt van categorieën. Ieder lid is toegewezen aan de categorie die het meest aansluit bij de beroepsbeoefening. Zo zijn leden van wie bekend is dat zij een eigen praktijk hebben ingedeeld in de categorie praktijkhouder. Wie werkt als gedifferentieerd tandarts of zzp-tandarts is in die categorie ingedeeld. Enzovoort. Voor niet langer werkzame gewone leden wordt de laatst bekende categorie tijdens het werkzame leven aangehouden. Als u op basis van de bij de KNMT bekende informatie over uw beroepsuitoefening tot meerdere categorieën behoort, bent u aan één van die categorieën toegewezen. Als uit de ledenadministratie niet duidelijk is tot welke categorie u behoort, bent u ingedeeld in de categorie (voornamelijk werkzaam dan wel werkzaam geweest als) tandarts-praktijkhouder.

Verkiezingen: deels landelijk, deels regionaal

Van de 7 categorieën kent de categorie van tandarts-praktijkhouders als enige een regionaal karakter. De leden die deel uitmaken van de categorie (voornamelijk werkzaam dan wel werkzaam geweest als) tandarts-praktijkhouder van elke huidige afdeling kiezen één tandarts-praktijkhouder die ze afvaardigen naar de ledenraad. De andere categorieën zijn landelijk gebonden: er wordt landelijk gevraagd zich kandidaat te stellen en er wordt ook landelijk gekozen.

Kandidaatstelling

Wanneer er zich een vacature voordoet in een of meerdere categorieën, worden alle leden uit de categorie(ën) die het betreft in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor de ledenraad. De betreffende leden worden per mail uitgenodigd dat te doen.

Profiel leden

Voor de ledenraad wordt gezocht naar tandartsen en tandartsspecialisten met hart voor het beroep van tandarts, de mondzorg in het algemeen én de KNMT. Kandidaten hebben een mening over de ontwikkelingen in het vak en de praktijk en de rol van uw beroepsvereniging daarbij. Ze kunnen deze goed verwoorden. Ze staan open voor de mening van anderen. Ze zijn bereid input op te halen bij en verantwoording af te leggen aan de tandartsen uit hun categorie. En zijn coöperatief en gericht op samenwerken - met de tandartsen uit hun categorie, de andere leden van de KNMT, het kantoor van de vereniging én haar stakeholders.

Stemming

Verkiezingen voor de ledenraad worden digitaal gehouden. Alle leden uit de betreffende categorie(ën) worden per e-mail uitgenodigd te stemmen.

Verkiezingsproces

In het najaar van 2017 hebben reeds verkiezingen plaatsgevonden voor een deel van de 24 raadsleden van de Ledenraad.  Nadat de AV op 22 maart 2018 heeft ingestemd met de wijziging van de statuten en reglementen vonden er nog verkiezingen plaats in de categorie tandarts-praktijkhouder voor de  Regio Oost en Utrecht-Polderland.

Vergaderingen ledenraad

De ledenraad komt bijeen op de Algemene Vergaderingen van de KNMT. Die zijn op:

2019: Goede Vrijdag 19 april, vrijdagen 28 juni, 13 september en 13 december.

2020: vrijdagen 17 april, 19 juni, 9 oktober, 11 december.

Vergaderstukken

Samenstelling Ledenraad

Maak kennis met de leden van de raad (pdf)

Student

Amarins Rijpkema

Vanaf 1-1-2020: Jens Rutjes

Opleiding

Henri Lohr

Tandarts-Specialist

Afien Veenema

Tandarts in loondienst

Erik van Groen

Gedifferentieerde tandarts

Jack Plooij

Tandarts-ZZP-er

Inge Henkens
Roelof Horlings
Gerrion Remijn
Joost de Waard
Hein van der Woerdt

Tandarts-praktijkhouders

Marlies Roosen, namens Amsterdam-Haarlem en omstreken
Reinout Reijnen, namens Centraal Brabant
Peter de Haan, namens Friesland
Manuel Rose, namens Gelderland centraal
Jan-Willem Beukers, namens Holland-Noord
Jaap-Wim Spaargaren, namens IJsselland
Hans de Vries, namens Limburg
Marieke Dorrepaal, namens Midden Nederland
Feije van Marrum, namens Noord Nederland
Rinke Rinke Blok, namens Zuid-Holland Midden
Guus Siertsema, namens Zuid-Holland Zuid
Arjan van den Dorpel, namens Zuid-West Nederland
Thijs Janssen, namens Regio Oost
Eric Röntgen, namens Utrecht-Polderland

Total votes: 135