Filters

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voorziet in een uitkering voor als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Laatste update: 25 januari 2021

Wat is het?

Ondernemers van wie het totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen kunnen hun inkomen met een Tozo-uitkering aanvullen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau; max. € 1.500). 

De regeling is ook voor wie vanwege een liquiditeitsprobleem bedrijfskrediet nodig heeft.

Tozo aanvragen kan met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 of per datum van de aanvraag. Je kunt kiezen tussen een aanvraag voor 1, 2 of 3 maanden. 

Als achteraf blijkt dat er toch (hogere) inkomsten uit onderneming waren in de maanden waarover de uitkering is verstrekt, moet de Tozo-uitkering mogelijk worden terugbetaald.

Per huishouden wordt maximaal 1 keer een uitkering toegekend. Je vraagt Tozo aan op het laagste inkomen binnen je huishouden. Je kunt wel voor meerdere bedrijven per adres een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Ook DGA’s van een bv kunnen een beroep doen op Tozo als zij als zelfstandige zijn aan te merken en de bv voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de bv werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.

Tozo in relatie tot TOGS

Als je in aanmerking komt voor zowel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) als de Tozo kun je op beide regelingen aanspraak maken. De TOGS is een gift en heeft geen invloed op de bijstand voor levensonderhoud.

Tozo in relatie tot CB

Zorgaanbieders moeten voor financiële ondersteuning eerst een beroep doen op de continuïteitsbijdrage-regeling (CB). Deze voorwaarde is toegevoegd aan de eerste versie van Tozo. De aanvraagperiode voor de CB is geëindigd. Wanneer na ontvangst (of de afwijzing) van de CB alsnog sprake is van een inkomen dat lager is dan het sociaal minimum, kan alsnog een beroep op Tozo worden gedaan. Of wanneer Tozo als voorschot is verstrekt, dan kan in het geval het inkomen lager is dan het sociaal minimum Tozo definitief worden verstrekt. Wanneer een zorgaanbieder geen CB aanvraagt kan de gemeente een verzoek om Tozo weigeren of een verstrekt voorschot terugvorderen.

Modelverklaring Tozo/CB

Als een praktijk waar je als zzp'er werkt je geen uitkering uit de continuïteitsbijdrage kan geven (bijvoorbeeld omdat de praktijk er geen beroep op doet of de continuïteit van de praktijk dan in gevaar komt) vraag de praktijkeigenaar dit dan op papier te zetten. Dat kan met behulp van de modelverklaring Tozo/CB (docx) van de KNMT. Ga vervolgens met deze verklaring naar je gemeente.

Tozo 1 en Tozo 2

De overheid verlengt per 1 juni de Tozo met nog eens vier maanden. Omdat de regels iets gewijzigd worden is er sprake van TOZO 1 (sinds 1 maart tot 31 mei) en TOZO 2 (vanaf 1 juni). Bij TOZO 1 is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Voor een aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit. Bij Tozo 2 wordt wél een partnertoets gedaan.

Tozo 2-regeling

Tozo 3

De regeling wordt met ingang van 1 oktober 2020 nogmaals verlengd, zij het met gewijzigde voorwaarden:

  • Door de coronacrisis moet het inkomen in het huishouden dalen tot onder het sociaal minimum;
  • Het inkomen van een eventuele partner wordt meegerekend om te bepalen of het inkomen te laag is. De partnerinkomenstoets blijft dus gehandhaafd;
  • De zelfstandig ondernemer moet in Nederland wonen. Er is geen oplossing gevonden voor personen die in het buitenland wonen en in Nederland als zelfstandige actief zijn;
  • Onder vrij beschikbare geldmiddelen worden begrepen contant geld, bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, opties en dergelijke;
  • Vanaf 1 april 2021 zou er een beperkte vermogenstoets worden ingevoerd. Dit is geschrapt, waardoor er tot 1 juli 2021 geen vermogenstoets geldt.

Vanaf 1 februari 2021 geldt dat de Tozo 3-uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. 

Tozo 3-regeling

Voorbeeld

Stel uw inkomen uit onderneming is in de maand april € 0,-. Met deze regeling kunt u privé tot maximaal € 1.500 ontvangen van uw gemeente.

Voor wie?

Alle zelfstandigen, inclusief zzp’ers en DGA’s.

Voorwaarden om TOZO te kunnen krijgen

Hoe aanvragen?

Ondernemers die een beroep willen doen op de regeling kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente waar ze wonen. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar, waarvoor moet worden ingelogd met je DigiD.

Meer informatie

Total votes: 62