facebook

Analyse declaratievoorwaarden continuïteitsbijdrage-regeling

De continuïteitsbijdrage-regeling (CB) kent een uitgebreide set declaratievoorwaarden waardoor het voor u een opgave kan zijn om grip te krijgen op de materie. Om u hierbij te ondersteunen treft u hieronder een reeks algemene uitgangspunten aan die van toepassing zijn bij het declareren.

Laatste update: 29 mei 2020

Let wel, het betreft een selectie van de algemene declaratievoorwaarden. Voorwaarden kunnen op onderdelen afwijken. Dergelijke nuances zijn hieronder niet meegenomen. Voor een volledig op uw persoonlijke situatie toegespitst advies raden wij u aan uw financieel adviseur te consulteren. 

1. Informeren verzekerde voorafgaande aan de behandeling

De zorgaanbieder dient de verzekerde voorafgaand aan de behandeling te informeren – voor zover hij redelijkerwijs over de informatie beschikt – dat een behandeling niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt op grond van de verzekering.

2. Verzekeringsrecht van de patiënt controleren

Van u als zorgaanbieder wordt verwacht dat het verzekeringsrecht van de patiënt wordt gecontroleerd a) voor aanvang van de behandeling en b) voor inzending van de declaratie. Dit dient te gebeuren via Controle op Verzekeringsgegevens (COV). 

3. Rechtstreeks indienen van declaraties

Declaraties dient u vanaf het moment dat u de continuïteitsbijdrage aanvraagt rechtstreeks en digitaal via Vecozo bij de zorgverzekeraar in te dienen. Wie werkt met een factoringbedrijf zoals Infomedics of Anders kan via hen gewoon facturen blijven versturen, zowel vóór als na het aanvragen van de continuïteitsbijdrage. De servicebureaus dienen declaraties eerst in bij de zorgverzekeraar voordat ze eventueel een rekening voor het niet-verzekerde deel versturen naar patiënten. Niet-gecontracteerde tandartsen kunnen zich ook na het aanvragen van een continuïteitsbijdrage nog aansluiten bij een servicebureau.

4. Declareren en incasseren via derden (zoals factoring-/servicebureaus) is mogelijk

Declareren en incasseren via derden (zoals factoring-/servicebureaus) blijft mogelijk. De zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor dat de zorgverzekeraar hierover formeel en schriftelijk wordt geïnformeerd, binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste verzending van de declaratie bij de verzekeraar. Voor de mondzorgaanbieders die al via een servicebureau declareren, geldt dat de verzekeraar hier waarschijnlijk al van op de hoogte zal zijn. Niet-gecontracteerde tandartsen kunnen zich ook na het aanvragen van een continuïteitsbijdrage nog aansluiten bij een servicebureau.

5. In rekening brengen van afgewezen declaraties

In de declaratievoorwaarden van ASR, DSW, VGZ, VRZ (ONVZ, ENO en Zorg en Zekerheid) en Zilveren Kruis is bepaald dat declaraties die (deels) zijn afgewezen omdat die niet onder de dekking van de verzekering vallen, door de zorgaanbieder aan de patiënt kunnen worden voorgelegd (al dan niet door een factoringbedrijf). U dient dan op de nota een tekst toe te voegen met onderstaande strekking:

“Deze nota is door [NAAM zorgaanbieder] rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. Voor zover u recht heeft op een vergoeding van – het deel – verzekerde zorg is dat door uw zorgverzekeraar al aan [NAAM zorgaanbieder] betaald. Het resterende niet voor vergoeding in aanmerking komende bedrag à € [BEDRAG te voldoen] dient u zelf aan [NAAM zorgaanbieder] te betalen. Stuurt u deze nota dus niet door aan uw verzekeraar”.

De overige zorgverzekeraars (CZ, Menzis) hebben een dergelijke bepaling niet in de declaratievoorwaarden opgenomen. 

6. Gebruik van Uzovi-codes

De zorgaanbieder hanteert bij de declaratie de Uzovi-codes van de betreffende verzekering.

7. Declaratievoorwaarden Zilveren Kruis

Zilveren Kruis hanteert – in vergelijking met de andere zorgverzekeraars – een groot aantal declaratievoorwaarden. Zo verplicht Zilveren Kruis zorgaanbieders rubriek 415 ‘Gebitselementcode’ in te vullen als sprake is van een gebitselement. Ook hanteert Zilveren Kruis een separate set declaratievoorwaarden voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde.

Overzicht declaratievoorwaarden CB

Naast voorgaande punten hebben we een overzicht gemaakt met een vergelijking van de declaratievoorwaarden voor de tien zorgverzekeraars op de volgende punten: 

  • Declaratietermijn
  • Indienen her-declaraties/correcties
  • Termijn retourinformatie beschikbaar
  • Betaalbaarstelling door verzekeraar
  • Overname eigen risico
  • Overname eigen bijdrage

Overzicht declaratievoorwaarden CB zorgverzekeraars (pdf)

coronavirus