Continuïteitsbijdrage

Hier vind je informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars voor de verzekerde zorg.

Laatste update: 3 augustus 2022

Lees ook:

Wat is het?

De continuïteitsbijdrage (CB) is de coronacompensatieregeling waarbij de zorgverzekeraars aan zorgaanbieders een bijdrage betalen voor de praktijkkosten die samenhangen met de niet gerealiseerde verzekerde zorg. Inzet van zorgverzekeraars is dat hun verzekerden zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis een beroep kunnen blijven doen op de zorg waarvoor zij verzekerd zijn.

De regeling stond open voor alle mondzorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die viel onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020) en die voldoen aan de voorwaarden.  

Zzp’ers die structureel worden ingehuurd voor de verlening van zorg moeten in principe worden uitbetaald uit de ontvangen continuïteitsbijdrage, tenzij u kunt aantonen dat dit niet van u gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar komt. 

Deze regeling gold niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten en andere acute zorg en voor Wlz-gefinancierde langdurige zorg. Met deze zorgaanbieders zijn afzonderlijke afspraken gemaakt.

Hoogte CB: 81%

Voor de mondzorg wordt de continuïteitsbijdrage als volgt bepaald:

(Normomzet – Gerealiseerde omzet) x 81% van de bij de betreffende verzekeraard gangbare tarieven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders, die doorgaans lager zijn dan de door de NZa vastgestelde tarieven.

Normomzet

De door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand op basis van een passende referentieperiode. Uitgangspunt is daarbij de verzekerde omzet over 2019. Deze omzet wordt geïndexeerd overeenkomstig de tariefmutaties 2019/2020. Maatwerk is mogelijk, in het geval van overname/fusie, wijziging(en) in rechtsvorm, starters. In de uitvraagmodule bij Vecozo is hiervoor ruimte ingeruimd. De zorgverzekeraar kan voor de niet gecontracteerde zorg een correctie op de omzet toepassen op basis van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Deze correctie kan zowel vooraf als bij de tussentijdse of definitieve afrekening plaatsvinden. De gemiddelde tarieven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders blijft de basis voor de vergoedingen door de zorgverzekeraars voor de rest van de duur van de overeenkomst, waarschijnlijk het kalenderjaar 2020.

Gerealiseerde omzet

De gerealiseerde omzet gedurende de periode maart tot en met juni 2020, voor zover deze wordt vergoed uit verzekerde zorg, op basis van declaraties. De continuïteitsbijdrage is dan het resterende bedrag op basis van het verschil tot de normomzet en de gerealiseerde omzet. Er wordt alleen uitbetaald als de CB op maandbasis hoger is dan € 50.

Vergoeding inhaalzorg: 48%?

Met betrekking tot het bepalen van de inhaalzorg hebben de zorgverzekeraars vastgesteld dat een collectieve regeling zeer moeilijk uitvoerbaar is. Daarom is besloten om de inhaalzorg op 'nihil' te stellen en de gehele verzekerde omzet te vergoeden tegen de gebruikelijke vergoeding per verzekeraar, dus zonder de korting in verband met inhaalzorg.

Hoogte CB

De hoogte van de CB is afhankelijk van de gerealiseerde (verzekerde) omzet in de betreffende periode. De gerealiseerde omzet wordt eerst afgetrokken van de omzet die is bepaald op basis van de referentieperiode, de normomzet. Over het verschil wordt dan het CB-percentage van 81% betaald.

Normomzet Gerealiseerde omzet CB Totaal
100% 0% 81% 81%
100% 20% 65% 85%
100% 40% 49% 89%
100% 60% 32% 92%
100% 80% 16% 96%
100% 100% 0% 100%

Indien een vooruitbetaling (voorschot) is toegekend, dan wordt deze verrekend met de CB.

Voor wijzigingen in de AGB ten opzichte van vorig jaar is maatwerk beschikbaar. Bij de aanvraag kunt u aangeven welke wijzigingen van toepassing zijn. Dit kan de doorlooptijd vertragen.

De hoogte van de CB verschilt per maand, afhankelijk van de declaraties.

Samenloop CB en NOW

De CB-regeling voorziet in een compensatie van de omzetderving van vergoede zorg, en is daarmee uitgebreider dan (alleen) de NOW-regeling die uitsluitend een percentage van de loonkosten van uw personeel vergoedt. 

Daarentegen heeft de CB-regeling meer de kenmerken van een vooruitbetaling, die wordt verrekend met eventuele inhaalomzet in de tweede helft 2020, omzet die hoger is dan de omzet in 2019, terwijl de rijksregelingen (mits correct aangevraagd) een gift zijn.

Het aangevraagd hebben van NOW (al dan niet op een eerder te hoog ingeschatte omzetderving) sluit niemand uit voor de CB. Wel moet u rekening houden met een terugbetaling van te veel ontvangen NOW, omdat de NOW een voorschot is en definitief wordt vastgesteld op basis van de werkelijke omzetderving. Wanneer u de CB ontvangt heeft u namelijk een lagere omzetderving en daarmee recht op minder NOW. Het is immers nadrukkelijk niet de bedoeling dat uw omzetderving dubbel gecompenseerd wordt. Als uw omzetderving minder is dan 20%, dan zult u de NOW zelfs geheel terug moeten betalen.

Het is dus zaak om dit goed in de gaten te houden zodat u hier reserveringen voor kunt doen. ZN adviseert duidelijk vast te leggen wat u heeft gedaan en waarom, zodat duidelijk blijkt dat het niet uw intentie is geweest om volledig NOW en CB aan te vragen. 

De Mondzorgalliantie stelt een rekentool CB/NOW (xlsx) beschikbaar. De rekenmodule geeft inzicht in de hoogte van de continuïteitsbijdrage (CB) en de invloed daarvan op de NOW. Let op: de rekenmodule is indicatief; u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Deze tool is bedoeld om u te helpen om met behulp van de data van uw software of factoringmaatschappij te berekenen op hoeveel CB u in totaal ongeveer kunt rekenen. 

De rekenmodule geeft u ook globaal inzicht in het recht op NOW per maand; uw inkomstenderving na aangaan van de CB-regeling wordt berekend. 

Door de op deze wijze berekende NOW uitgaande van de schatting van de te verwachten CB, kunt zien hoeveel u eventueel moet reserveren voor terugbetaling van de teveel ontvangen NOW.

Bekijk ook de speciale uitlegvideo over de rekentool met adviseur Richard Take van het Financieel Corona Loket van de KNMT.

LET OP: in de rekentool wordt er bij het berekenen van de definitieve NOW-subsidie van uitgegaan dat de loonsom in de periode van maart t/m mei gelijk is aan 3x de loonsom van januari 2020. Bij een dalende loonsom in de periode maart t/m mei wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Bekijk het rekenvoorbeeld voor het effect van een dalende loonsom (pdf).

Download de infographic in groot formaat (pdf)

Voorwaarden regeling

ZN heeft de voorwaarden voor de regeling in 5 documenten vastgelegd:

 • Regeling continuïteitsbijdrage
 • Geschillenregeling continuïteitsbijdrage
 • Betaalovereenkomst continuïteitsbijdrage (niet-gecontracteerde zorgaanbieders)
 • Addendum bij een Betaalovereenkomst CB (niet-gecontracteerde zorgaanbieders)
 • Addendum bij een Zorgovereenkomst CB (gecontracteerde zorgaanbieders)

De Mondzorgalliantie heeft deze geanalyseerd: juridische analyse over de regeling (pdf). Wij adviseren u daarvan nota te nemen voordat u een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage indient. De analyse bestaat uit twee delen: een beknopte toelichting op de berekeningssystematiek van de continuïteitsbijdrage én een juridische analyse van de belangrijkste bepalingen en de betekenis voor mondzorgaanbieders. 

Voorwaarden: betaalovereenkomst

De betaalovereenkomst is is van toepassing op alle sectoren in de zorg die gebruik kunnen maken van de continuïteitsbijdrage. Dat maakt de betaalovereenkomst minder specifiek voor de mondzorg, waardoor een aantal van de voorwaarden in de overeenkomst minder duidelijk zijn. De overeenkomst  regelt vooral de administratieve verplichtingen tussen de zorgverzekeraars en de zorgaanbieder. De betaalovereenkomst eindigt door het verstrijken van de duur. Op basis van deze overeenkomst is er nog steeds sprake van het leveren van niet-gecontracteerde zorg, met uitzondering van hetgeen er in de betaalovereenkomst of in het bijbehorende addendum wordt geregeld. Dat addendum gaat vooral over de bijdrage in de periode maart tot en met juni, omdat de zorgverzekeraars in deze maanden betalen zonder dat daar een zorgprestatie voor hun verzekerden tegenover staat.

In de betaalovereenkomst en het addendum staan een aantal formele verplichtingen, die nader worden toegelicht in de juridische analyse bij de regeling (pdf). Omdat deze niet altijd passen bij de mondzorg zijn we daarover nog in overleg, maar voorlopig moet u:

 • de resterende duur van de overeenkomst, tenminste 2020, de declaraties voor de verzekerde zorg rechtstreeks indienen bij de zorgverzekeraars, eventueel via een factormaatschappij;
 • met de betreffende patiënt afspreken dat de zorgverzekeraar rechtstreeks de vergoeding conform de polisvoorwaarden betaalt aan de zorgaanbieder;
 • de patiënt informeren over de kosten van de behandeling, de vergoeding door diens verzekeraar en het resterende deel van de rekening dat voor rekening van de patiënt komt;
 • medewerking te verlenen aan materiële onderzoeken en daarvoor inzage geven in de financiële informatie van de praktijk;
 • wijzigingen in de juridische structuur van uw organisatie zoveel mogelijk vermijden.

In het addendum bij de betaalovereenkomst staan nog een aantal aanvullende voorwaarden. Ook over de voorwaarden in dit addendum zijn we nog in overleg met de zorgverzekeraars, maar voor dit moment moet u rekening houden met:

 • het vermijden van het ontslaan van personeel om bedrijfseconomische redenen, vergelijkbaar met de regeling NOW;
 • het uitbetalen van opdrachtnemers en onderaannemers, mogelijk zelfs binnen de beschikbare financiële ruimte doorbetalen van praktijkmedewerkers in relatie tot de omzetderving verzekerde zorg;
 • het voor het resterende deel van het jaar volledig factureren van de verzekerde zorg aan de zorgverzekeraars en het op een zodanige wijze beschikbaar maken van informatie dat oneigenlijk gebruik of zelfs misbruik van de regeling kan worden getoetst.

Voorwaarden: declareren, hoe gaat dat?

De betaalovereenkomst en het addendum verplichten de zorgaanbieder om de facturen voor verzekerde zorg rechtstreeks digitaal te declareren bij de zorgverzekeraar. Voor specifieke declaratie-eisen moet u de betreffende declaratieparagrafen per zorgverzekeraar raadplegen. Die vindt u bij de voorwaarden bij de CB. Vanaf het moment dat de bevestiging van de CB is ontvangen moet er rechtstreeks bij de zorgverzekeraars gedeclareerd worden. Dit kan via EPD van VECOZO of via een servicebureau. U hoeft om te kunnen declareren via VECOZO verder niet aan te vragen. U bent reeds geautoriseerd en aangesloten, nadat u via VECOZO de CB heeft aangevraagd. 

Inmiddels is bevestigd dat de verplichting om dit vanaf 1 maart 2020 te doen niet uitvoerbaar is. Deze specifieke voorwaarde is pas vanaf 15 mei 2020 bekend en vanaf die datum van toepassing wanneer u aanspraak wenst te maken op de continuïteitsbijdrage. 

Werkt u met een factoringbedrijf zoals Infomedics of Anders? Dan zorgen zij voor een juiste afhandeling van de facturering.

Meer informatie over de declaratievoorwaarden

Voorwaarden: hardheidsclausule

Als zich voorwaarden voldoen die ertoe leiden dat geen beroep op de regeling kan worden gedaan en dat kan in redelijkheid niet verweten worden, dan bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de hardheidsclausule. Daarvoor wendt men zich tot de zorgverzekeraar met wie het meest wordt samengewerkt.

Voorwaarden: geschillen

U kunt klachten indienen per verzekeraar. Binnen 4 weken na dagtekening van de bevestigingsbrief dient dit te gebeuren. Er komt een geschillenregeling.

Meerkosten coronacrisis en CB

De NZa heeft het mogelijk gemaakt om meerkosten die direct samenhangen met de coronacrisis te laten vergoeden door zorgverzekeraars. Het gaat voor de meeste praktijken dan over gemaakte kosten zoals duurdere beschermingsmiddelen of kosten voor het aanpassen van de praktijk. Hoe deze kosten kunnen worden gedeclareerd en bij wie, wordt op dit moment uitgewerkt. Voor de kosten die samenhangen met mindere bezetting of inefficiency geldt primair de CB. Voor de CAM-praktijken komt op korte termijn een aparte regeling.

Voor wie?

Alle zorgaanbieders die verzekerde zorg aanbieden tot 10 miljoen komen in aanmerking. Aanvragen gebeurt op het niveau van de onderneming. Als structureel gebruik wordt gemaakt van onderaannemers voor de verlening van zorg, dan dienen deze onderaannemers betaald te worden met de ontvangen CB. Zzp’ers die structureel worden ingehuurd voor de verlening van zorg moeten ook worden betaald met de ontvangen CB. Dit hoeft niet als de continuïteit van de onderneming door deze betaling in gevaar komt. Door de voorwaarden de accepteren, kan de zorgverzekeraar afdwingen dat u onderaannemers/zzp’ers betaalt.

Hoe aanvragen?

Aanvragen kon tussen maandag 18 mei tot en met 14 juli 2020.

Meer informatie

Informatie over de (afrekening van de) CB van de vier grootste verzekeraars:

Overige links:

Disclaimer: het al dan niet aangaan van de CB-overeenkomst is een beslissing die u als praktijkhouder neemt. De KNMT kan, omdat dat afhankelijk is van uw praktijksituatie, geen antwoord geven op de vraag of u de regeling wel of niet moet aanvragen; wij verschaffen u de informatie op basis waarvan u deze beslissing zelf kunt nemen. Mogelijk is die informatie voor u nog niet voldoende. Dan is het raadzaam om bijvoorbeeld uw accountant te consulteren en uw specifieke situatie door te laten rekenen.