Filters

FAQ Leidraad triage: patiënten

Tijdens de corona-uitbraak behandel je jouw patiënten volgens de Leidraad Mondzorg Corona. Hieronder staat een overzicht van vragen die te maken hebben met triage bij patiënten. De antwoorden zijn gegeven door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC), tenzij anders aangegeven.

Laatste update: 18 mei 2021

Heeft het zin bij de triage te vragen of de patiënt is gevaccineerd? 

Omdat op dit moment niet bekend is of iemand die gevaccineerd is besmettelijk kan zijn, heeft het geen zin de vraag ‘bent u gevaccineerd?’ op te nemen in de triage. 

Kan een coronatest (ongeacht het type en de uitslag) de triage vragen vervangen?

Nee dat kan niet, omdat de uitslag tijdgebonden is en alleen de testuitslag onvoldoende zekerheid biedt. Triage vraagt naar eventueel aanwezige klachten. 

Mag een mondzorgverlener een vaccinatie advies geven aan patiënten (gevraagd en ongevraagd)?

Als zorgverlener dien je je advies te beperken tot je deskundigheidsgebied. Kennis over vaccinatie valt hier bij mondzorgverleners niet onder. Mocht een patiënt een vraag hebben ten aanzien van vaccineren dan kun je altijd verwijzen naar de huisarts, GGD of het RIVM. 

Mag een zelftest worden aangeboden aan patiënten (zonder klachten) die anders volgens de triage-regels hun afspraak moeten afzeggen?

Dit raadt het CLMC ten zeerste af omdat er nog onvoldoende kennis is over de effectiviteit van deze testen.

Heeft het zin bij de triage te vragen of de patiënt is gevaccineerd?

Omdat op dit moment niet bekend is of iemand die gevaccineerd is besmettelijk kan zijn, heeft het geen zin de vraag ‘bent u gevaccineerd?’ op te nemen in de triage.

Welke vragen zijn cruciaal en zal de patiënt hier eerlijk op antwoorden?
De volledige set aan vragen is belangrijk. En dient volgordelijk gesteld te worden. Het moet voor de patiënt volstrekt helder zijn dat er los van de uitkomst van de triage altijd spoedzorg beschikbaar is.
Wat moet er precies allemaal uitgevraagd worden?

Dit staat in de Leidraad beschreven bij de triagevragen.

Wat is de juiste vragenvolgorde?

Zoals opgenomen bij triage vragen in de Leidraad  is de volgorde ook chronologisch opgenomen. Zie ook de flowcharts.

Is door middel van triage onderscheid te maken in hoe besmettelijk iemand is?

In het kader van de Leidraad staat triage voor selectie aan de poort om het risico te minimaliseren op het regulier toelaten tot de mondzorgpraktijk van een patiënt die (mogelijk) met het SARS-CoV-2 virus is besmet. Zie FAQ over besmettelijkheid.

Kan verwezen worden voor spoedzorg aan coronapatiënten naar een CAM, als het bv. niet lukt de praktijk tijdig gereed te maken/hebben?

Nee, dit is niet meer mogelijk sinds 1 juli 2020. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen kan mogelijk een beroep gedaan worden op een collega uit je eigen netwerk waarmee in goed overleg afspraken zijn gemaakt.

Moet een categorie-B-patiënt behandeld worden of mag ik de patiënt weigeren?

Een categorie-B-patiënt met spoedklachten moet behandeld worden, volgens de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk. Deze behandeling kan in de eigen praktijk worden uitgevoerd, dan wel worden overgedragen aan een collegapraktijk in de regio met wie hierover afspraken zijn gemaakt, een waarnemer of een spoeddienst. Behandelingen die geen spoedzorg vereisen moeten worden uitgesteld tot het moment dat de patiënt weer onder categorie A valt.

Mag ik een negatief geteste patiënt mét verkoudheidsklachten behandelen?

Nee. Deze patiënten vallen onder categorie B in de triage. De test is een momentopname, waardoor je op een wat later moment nooit zeker kunt zijn dat de verschijnselen niet alsnog door corona komen. Daarnaast loop je bij behandeling zelf mogelijk ook het risico verkouden te worden, met als gevolg dat je je moet laten testen, met alle gevolgen van dien.

Beantwoord door de KNMT Ledenservice, 15 oktober 2020

Wie mag de triagelijst/flowchart gebruiken?

De triagelijst/flowchart mag mondeling, schriftelijk dan wel per mail aan de patiënt worden voorgelegd door de mondzorgprofessional dan wel direct voor hen werkend personeel. Het is en blijft de eindverantwoordelijkheid van de mondzorgprofessional, die de patiënt behandelt, dat vóór aanvang van behandeling de uitkomst van de triage wordt geverifieerd.

Hoe 'houdbaar' is het resultaat van de triage?

Het resultaat van de triage is slechts zeer beperkt geldig. Daarom moet voorafgaand aan elke daadwerkelijke afspraak de triage worden gedaan.

Moet de triage worden gedocumenteerd?

Ja, het resultaat (behandeling is wel/niet mogelijk) van de actuele triage, geldig ten tijde van de behandeling, dient in ieder geval in het patiëntdossier te worden vastgelegd. Het is niet nodig de (afzonderlijke) antwoorden op de triagevragen vast te leggen. Let wel: op alle informatie van de patiënt is de AVG van toepassing. 

Welk risico blijft over na zorgvuldige triage?

Het risico is mede afhankelijk van de prevalentie van COVID-19, maar door de strikte triage op symptomatische personen (met verhoogd risico op besmettelijkheid), het geldende testbeleid, aanbevelingen t.a.v. (thuis)quarantaine en de extra maatregelen en de reeds aanwezige bescherming van de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en de Werkinstructie ‘Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk’, zijn de commissie én het RIVM van mening dat het risico in de mondzorgpraktijk voor zowel de zorgverlener als de patiënt beheersbaar is.

Hoe groot is de kans dat pre- en asymptomatische patiënten toch besmet zijn?

Het verloop van de ziekte COVID-19 is dat er in het eerste stadium altijd een periode is waarin iemand besmet is, maar nog geen symptomen heeft. In hoeverre iemand dan ook besmettelijk is, daar is op dit moment geen eenduidig bewijs voor. Wat wel duidelijk is dat iemand met milde symptomen al besmettelijk is, waardoor de triage strikt moet worden toegepast. De basis van de leidraad is risicobeperking, door patiëntselectie middels triage en de mate van bescherming die de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken biedt aangevuld met de extra maatregelen van de Leidraad

Zijn mensen zonder symptomen (die eventueel wel corona hebben) besmettelijk? Want als bij dergelijke patiënten aerosol geproduceerd wordt bijv. tijdens een gebitsreiniging dan kan dit ingeademd worden.

Volgens het RIVM zijn er aanwijzingen voor pre- en/of vroegsymptomatische transmissie. De mate waarin en de wijze waarop deze patiënten bijdragen aan transmissie is nog niet duidelijk vastgesteld. Wel duiden beschikbare gegevens er op dat in ieder geval pre- en vroegsymptomatische mensen even besmettelijk kunnen zijn als mensen later in het ziektebeeld.  De in de Leidraad aangeraden hygiënemaatregelen moeten voorkomen dat transmissie plaatsvindt. Zie ook bij 4. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) de vraag: Kan veilig mondzorg verleend worden aan mensen, die besmet zijn met het coronavirus maar geen symptomen hebben (pre- en asymptomatische patiënten)?

Hoe lang moet een patiënt klachtenvrij zijn voordat deze in de praktijk kan worden behandeld?

Gebruik de flowchart voor strikte triage van patiënten om antwoord te krijgen op de vraag wie je wel en niet kunt behandelen.

Als twijfel bestaat of een patiënt die voor een (spoed)behandeling komt het coronavirus bij zich draagt. Hoe te handelen?
Gebruik de flowchart voor triage van patiënten om antwoord te krijgen op de vraag wie je wel en niet kunt behandelen. Bij twijfel overleg met de patiënt, laat de patiënt zich testen, en stel de behandeling (indien mogelijk) uit. De indeling in patiëntengroep A en B maakt het mogelijk het juiste niveau van noodzakelijke maatregelen toe te passen.
Hoe om te gaan met patiënten met een onderliggende aandoening (bijv. diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD, astma, obesitas)? Moet bij deze patiënten de behandeling worden uitgesteld?

Triage maakt alleen een selectie betreffende het wel of niet hebben van COVID-19 dan wel symptomen daarvan. Na triage dient de anamnese te worden afgenomen door de mondzorgprofessional en vervolgens moet in goed overleg met de patiënt (en eventueel diens huisarts) besloten worden of behandeling op dit moment verantwoord is.

Mag een patiënt die tot de zgn. kwetsbare groepen gerekend kan worden behandeld worden?

Triage maakt alleen een selectie betreffende het wel of niet hebben van COVID-19 dan wel symptomen daarvan. Na triage dient de anamnese te worden afgenomen door de mondzorgprofessional en vervolgens moet in goed overleg met de patiënt (en eventueel diens huisarts) besloten worden of behandeling op dit moment verantwoord is.

Er is een specifiek kwetsbare groep die valt onder Patiëntengroep B uit de Leidraad en die wordt behandeld volgens het Addendum Triage Bijzondere Doelgroep: Personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om geïnfecteerd te zijn. 

Waarom worden ouderen niet uitgesloten van behandeling?

Het RIVM acht deze groep niet een op voorhand uit te sluiten groep. Wel is het zaak een goede anamnese af te nemen en bij twijfel de huisarts te raadplegen en op individueel niveau de behandeling eventueel uit te stellen.

Mag ik iemand behandelen die beroepsmatig in contact is geweest een coronapatiënt? Bijv. een verzorgende in een verpleeghuis.

Het beroep van de patiënt maakt voor de triage niet uit. Gebruik de flowchart voor triage van patiënten om antwoord te krijgen op de vraag wie je wel en niet kunt behandelen. Als de medewerker goed is beschermd, dan is de kans klein dat deze besmet is door de coronapatiënt.

Hoe om te gaan met behandeling van patiënten die in een instelling verblijven?

De Leidraad is aangevuld met het Addendum ‘Triage Bijzondere Doelgroep’ over mondzorg voor deze groep.

Mag je de triagevragen ook pas in de praktijk of behandelkamer stellen of ben je verplicht om de patiënt vooraf via mail of telefoon te benaderen voor de vragen?

Het uitgangspunt van de triage is dat patiënten die COVID-19 hebben dan wel symptomen hebben niet naar de praktijk komen om risico's op transmissie te voorkomen. Het dient een zo actueel mogelijke triage te zijn dus daags voor de afspraak. Direct voor de behandeling moet gecontroleerd worden door de behandelaar of de triage nog steeds actueel is.  Vooraf de patiënt de triagevragen voorleggen heeft als voordeel dat de patiënt met vage klachten meer tijd heeft om over zijn situatie na te denken en vermoedelijk beter in staat is de triage te beantwoorden.

Hoe om te gaan met patiënten die aangeven dat ze hooikoorts (of andere allergische luchtwegklachten) hebben?

Over hooikoorts geeft het RIVM aan dat de patiënt elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode ervaart en goed aangevoeld kan worden of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Hooikoorts hoeft geen reden te zijn om patiënten niet te behandelen.

Triage maakt gebruik van zelfrapportage door de patiënt, waarbij de mogelijkheid tot sociaal wenselijke antwoorden kan optreden. Waarom is toch voor deze vorm van triage gekozen? 

De Leidraadcommissie gaat ervan uit dat patiënten zich bewust zullen zijn van de ernst van de pandemie en zo goed mogelijk mee werken aan triage. Het risico dat patiënten 'sociaal wenselijk antwoorden' kan worden verkleind door goed aan te geven waar triage voor dient en dat altijd zorg zal kunnen worden verleend. 

Hoe om te gaan met een patiënt die aangeeft thuis verkouden kinderen (bijv. een baby met een snotneus) te hebben?

Triage geeft voor deze patiënt, die een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten alleen, aan dat gewoon behandeld kan worden. De patiënt valt echter wel onder patiëntengroep B als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Dan is alleen spoedzorg mogelijk volgens de Werkinstructie ‘Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk’.

Waarom wordt in de Leidraad niet aangegeven dat de temperatuur van patiënten moet worden opgenomen?
De diverse temperatuurmetingen (voorhoofd, oor, etc.) zijn onvoldoende betrouwbaar.
Mag ik de temperatuur van patiënten opnemen?

Dat mag onder voorwaarden:

  • De patiënt moet toestemming geven
  • Het resultaat van de meting valt onder de AVG

De afweging al dan niet tot behandeling over te gaan is vervolgens aan de mondzorgverlener, waarbij goede communicatie met de patiënt hierover essentieel is.

De Leidraad benoemd niet specifiek kinderen, waarom niet?

De Leidraad maakt geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen omdat voor beide de triage onverkort van toepassing is. Aan beide groepen kan afhankelijk van de triage altijd zorg verleend worden.

Stel: een patiënt woont in een oranje gebied (in Nederland) en de mondzorgpraktijk is in een rood gebied (of andersom), mag de patiënt dan naar de mondzorgverlener?

Of een patiënt mag reizen voor tandartsbezoek hangt af van de door de overheid bepaalde geldende maatregelen, dan wel adviezen.

Mogen neusverkouden kinderen (tot 12 jaar) worden behandeld?
Kinderen (tot 12 jaar) met alleen een neusverkoudheid, dus zonder andere klachten passend bij Covid-19 en geen contact van een bevestigde Covid-19 patiënt, kunnen behandeld worden conform de leidraad als Patiëntencategorie A.
Mogen patiënten die in België/Duitsland wonen in Nederland naar de mondzorgverlener?
Patiënten die onder de uitzonderingsvoorwaarden vallen voor quarantaine na buitenland bezoek, waaronder grenswerkers, kunnen volgens de gebruikelijke protocollen behandeld worden. Er zijn voor deze groep geen aanvullende maatregelen nodig bij het leveren van mondzorg.
Mogen mondzorgverleners/medewerkers die in België/Duitsland wonen werken in een Nederlandse praktijk?
Ja, dat mag, ook als België en/of Duitsland een oranje/rood gebied betreft. Grenswerkers zijn vrijgesteld van de eventueel geldende quarantaineplicht (Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-...)
Bestaat de mogelijkheid dat pijnmedicatie aan categorie-B-patiënten niet voorgeschreven kan worden in verband met reeds gebruikte medicatie vanwege COVID-19?

Er is geen belemmering bekend voor het voorschrijven van paracetamol en NSAID’s aan patiënten die behandeld worden vanwege COVID-19. Voor het voorschrijven van overige pijnmedicatie adviseert de CLMC contact op te nemen met de huisarts/voorschrijvend arts van de patiënt.

Antwoord op je vraag niet gevonden?

Bekijk de overzichtspagina 'Vraag en antwoord coronavirus'

Total votes: 209