facebook

FAQ Personeelszaken coronavirus

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over personeelszaken, arbeidsrecht en het coronavirus. De antwoorden zijn gegeven door de KNMT.

Laatste update: 24 januari 2022.

Quarantaine

Een niet-gevaccineerde/geboosterde medewerker is huisgenoot/overig nauw contact van een positief getest persoon en moet in quarantaine. Moet ik nu het loon tijdens quarantaine doorbetalen?

Het uitgangspunt in de wet is dat een medewerker die zijn of haar werkzaamheden niet verricht recht op loon heeft, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Denk bij dit laatste aan bewust te laat komen of het weigeren van werk. Uit jurisprudentie (uitspraken van rechters) blijkt dat quarantaine normaliter niet in de risicosfeer van de werknemer ligt, aangezien opvolging wordt gegeven aan een door de overheid opgelegde voorzorgmaatregel. 

Waarover in jurisprudentie nog niet is geoordeeld, is de situatie dat een niet-gevaccineerde/geboosterde werknemer een huisgenoot of overig nauw contact van een positief getest persoon is en als gevolg van daarvan in quarantaine moet. Het is mogelijk dat het toepassen van een loonstop wordt aangemerkt als (indirecte) vaccinatiedrang/vaccinatiedwang, aangezien de sanctie het gevolg is van het niet laten vaccineren/boosteren. Het kabinet heeft aangegeven dat geen sprake mag zijn van vaccinatiedrang/vaccinatiedwang.

Desondanks vertoont deze situatie gelijkenissen met de werknemer die bewust afreist naar een vakantiebestemming met een oranje kleurcode en als gevolg daarvan in quarantaine moet en niet inzetbaar is in de praktijk. De algemene opvatting is dat de werknemer in dat geval, mits aan strenge eisen wordt voldaan, geen recht heeft op loon heeft.

Het is raadzaam om de rechtsbijstandsverzekering of een rechtshulpverlener te raadplegen alvorens je een sanctie toepast.

Heeft een mondzorgverlener die weigert een (zelf)test af te nemen recht op loon over de periode dat diegene niet inzetbaar is?

In de nieuwe quarantaineregels zijn (niet gevaccineerde/geboosterde) mondzorgverleners in sommige gevallen eerder inzetbaar als de uitslag van een (zelf)test negatief is. Heeft een mondzorgverlener die weigert een (zelf)test af te nemen recht op loon over de periode dat diegene niet inzetbaar is? 

Het is van belang om de mondzorgverlener in deze situatie te wijzen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid als zorgverlener, namelijk het verlenen van goede en veilige zorg aan patiënten. 

Kom je er onderling niet uit? In een eventuele juridische procedure zal een rechter deze vraag beantwoorden aan de hand van een belangenafweging waarbij het recht van de mondzorgverlener op privacy en lichamelijke integriteit wordt afgewogen tegen de verplichtingen die op de werkgever rusten om veilige en goede zorg aan patiënten te verlenen en een veilige werkomgeving voor werknemers te waarborgen. In deze belangenafweging komt ook betekenis toe aan de omstandigheden van het geval. De uitkomst kan dus per werkgever/praktijk en medewerker verschillen.

Bekijk een voorbeeld van de wijze waarop een rechter deze belangen afweegt

Het is raadzaam om de rechtsbijstandsverzekering of een rechtshulpverlener te raadplegen alvorens je een sanctie toepast.  

LET OP: ook de wijze waarop je met de testuitslag omgaat is van belang. De algemene opvatting lijkt te zijn dat uitsluitend meedelen van de testuitslag niet onder de AVG valt. Het verwerken (opslaan, vastleggen etc) van de testuitslag is niet toegestaan op grond van de AVG.

T.a.v. de inzetbaarheid van mondzorgverleners wordt, in navolging van het overheidsbeleid, in sommige gevallen aangeraden een zelf- of antigeentest af te nemen. Voor wiens rekening komen de kosten?

In arbowetgeving is het uitgangspunt dat een tandarts-praktijkhouder als werkgever ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting van werknemers en derden met COVID-19 in de praktijk tijdig de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moet treffen en daarvan de kosten draagt.

Of het antwoord op de vraag anders is als de werknemer de test moet ondergaan als gevolg van het niet laten vaccineren/boosteren zijn nog geen uitspraken van rechters. 

Vaccinatie

Is de KNMT van mening dat mondzorgverleners zich moeten laten vaccineren?

De KNMT vindt dat wie goede en veilige zorg aan patiënten wil verlenen voor vaccinatie zou moeten kiezen. Iedereen heeft er profijt van als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, aangezien vaccinatie bijdraagt aan het indammen van de verspreiding van het  virus. De KNMT is, net als andere beroepsverenigingen in de zorg, van mening dat het wel of niet vaccineren een vrijwillige keuze is van de mondzorgverlener zelf en volgt daarmee de landelijke richtlijnen van de overheid.

Mag ik als werkgever een mondzorgverlener (in de toekomst) verplichten zich te laten vaccineren?

Mag ik de vaccinatiestatus COVID-19 van mondzorgverleners registreren?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt met zich mee dat je als werkgever de vaccinatiestatus COVID-19 van mondzorgverleners niet mag registreren. Hoewel het demissionaire kabinet op 14 september heeft aangegeven voornemens te zijn om het voor werkgevers in de zorg mogelijk te maken om de vaccinatiestatus COVID-19 van zorgmedewerkers te registeren, gaat dit voorlopig nog niet door.

In plaats daarvan wordt een wetswijziging voorbereid die werkgevers de bevoegdheid geeft om werknemers (onder voorwaarden) te vragen een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen. Het demissionaire kabinet beslist op een later moment of het CTB daadwerkelijk (in de zorg) op de werkvloer kan/mag worden ingezet. 

Wettelijke grondslag

De vaccinatiestatus COVID-19 geeft informatie over de gezondheid van de mondzorgverlener en is daarmee een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de AVG. Voor verwerking daarvan is een wettelijke grondslag nodig, omdat verwerking op grond van de bestaande wettelijke uitzonderingen niet mogelijk is. Ook uitdrukkelijke toestemming van de mondzorgverlener om de vaccinatiestatus te registeren biedt, gelet op afhankelijkheidsrelatie in de arbeidsverhouding, geen uitkomst.

Als praktijkhouder mag ik de vaccinatiestatus COVID-19 niet registeren, maar wie mag dat wel?

Praktijkhouders mogen nog niet de vaccinatiestatus COVID-19 van mondzorgverleners in de praktijk (zie antwoord vorige vraag). Bedrijfsartsen en arbodiensten mogen de vaccinatiestatus COVID-19 wel al vastleggen. Dossiervoering van de vaccinatiestatus in de werksituatie is een taak voor bedrijfsartsen. Een bedrijfsarts mag mondzorgverleners vragen naar vaccinaties en andere medische gegevens en dit registreren, als daar een goede reden voor is. De bedrijfsarts mag deze informatie niet delen met jou als werkgever. De bedrijfsarts mag wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde mondzorgverleners met je delen. 

Zie ook: Vragen en antwoorden over coronavaccinatie – Rijksoverheid

Mag ik aan een mondzorgverlener vragen of hij of zij is gevaccineerd tegen COVID-19?

Je mag als werkgever vragen of een mondzorgverlener is gevaccineerd. Een mondzorgverlener is niet verplicht om te antwoorden.

Een bedrijfsarts mag dit ook vragen en registreren.

Indien de informatie van belang is in verband met ziekteverzuim of re-integratie (verplicht spreekuurcontact), dan moet de mondzorgverlener antwoord geven. Indien het antwoord niet ter zake doet, is beantwoording niet verplicht. De bedrijfsarts mag deze informatie niet delen met jou als werkgever.

Bovendien is het vragen naar de vaccinatiestatus COVID-19 van mondzorgverleners op dit moment niet zinvol, omdat gevaccineerde- en niet-gevaccineerde mondzorgverleners met inachtneming van de Leidraad Mondzorg Corona over het algemeen veilig kunnen werken. Daarnaast mag een werkgever de vaccinatiestatus COVID-19 niet registreren/controleren. 

Zie ook: Vragen en antwoorden over coronavaccinatie – Rijksoverheid

Mag ik mondzorgverleners vragen om een coronatoegangsbewijs te tonen voor toegang tot mijn praktijk?

Dat is op dit moment nog niet toegestaan. Door het demissionaire kabinet wordt op dit moment een wetswijziging voorbereid die werkgevers de bevoegdheid geeft om werknemers (onder voorwaarden) te vragen een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen voor toegang tot de praktijk/werkvloer. Het demissionaire kabinet beslist op een later moment of het CTB daadwerkelijk (in de zorg) op de werkvloer kan/mag worden ingezet. 

Het OMT heeft echter geadviseerd om in de zorg geen CTB in te voeren, maar in te zetten op aanscherping en betere naleving van de basismaatregelen en gebruik van mondneusmaskers door alle gevaccineerde en ongevaccineerde medewerkers en bezoekers.

Mag ik besluiten om een mondzorgverlener die zich niet laat vaccineren niet meer in te zetten bij patiëntgebonden handelingen?

Je mag als werkgever niet zomaar besluiten om een ongevaccineerde mondzorgverlener geen patiëntgebonden handelingen meer te laten verrichten (of andere arbeidsrechtelijke sancties toe te passen). Dit kan alleen als vaccinatie noodzakelijk is om de gezondheid van patiënten, de mondzorgverlener zelf en collega’s te waarborgen en dit niet kan worden bereikt met minder vergaande maatregelen, zoals het gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en naleving van de Leidraad Mondzorg Corona en de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Over het algemeen kan een mondzorgverlener patiëntgebonden handelingen (blijven) verrichten, mits de Leidraad Mondzorg Corona en de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken strikt worden nageleefd.

Of een mondzorgverlener in een specifieke (bijzondere) situatie veilig kan werken, kan worden bepaald door een arbeidsgezondheidskundig onderzoek bij de bedrijfsarts (al dan niet in samenwerking met een deskundige arbeidshygiënist). Een bedrijfsarts mag aan een mondzorgverlener wel vragen of hij/zij is gevaccineerd als daar een goede reden voor is. Deze informatie mag niet met jou als werkgever worden gedeeld. Een bedrijfsarts mag je eventueel wel adviseren om een mondzorgverlener, gelet op de risico’s, geen patiëntgebonden handelingen meer te laten uitvoeren. Dit is ook mogelijk als de mondzorgverlener in een (hoog) medische risicogroep valt. De bedrijfsarts adviseert altijd in overleg met de mondzorgverlener en met diens toestemming, tenzij sprake is van re-integratie. 

Zie ook: Ander werk of werkplek voor werknemer zonder vaccinatie – Rijksoverheid

Geldt het bovenstaande ook voor mondzorgverleners die als zzp’er in de praktijk werken?

De zzp’er werkt in de praktijk op basis van een overeenkomst van opdracht. De typische arbeidsrechtelijke bescherming geldt niet voor zzp’ers. Dit betekent niet dat het registreren van de vaccinatiestatus, het vragen naar een vaccinatiebewijs of het verbinden van consequenties aan het niet laten vaccineren zonder meer mogelijk is.

Registratie van vaccinatiestatus

Net als bij werknemers ontbreekt een wettelijke grondslag voor registratie van de vaccinatiestatus. Of uitdrukkelijke toestemming van de zzp’er volstaat om de vaccinatiestatus te registeren, is op dit moment niet duidelijk. Nu ook bij deze contractuele samenwerking enigszins sprake is van afhankelijkheid, is het mogelijk dat de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt dat toestemming van de zzp’er niet voldoende is. Het registreren van de vaccinatiestatus met toestemming van de zzp’er is dan ook niet aan te raden. 

Consequenties niet vaccineren en vaccinatiebewijs

Het verbinden van consequenties aan het niet willen laten vaccineren (zoals het beëindigen van de samenwerking) en/of (in de toekomst) vragen naar een vaccinatiebewijs kan alleen als vaccinatie noodzakelijk is om de gezondheid van patiënten, de zzp’er zelf en collega’s te waarborgen en dit niet kan worden bereikt met minder vergaande maatregelen. Over het algemeen kan een zzp’er veilig werken en patiëntgebonden handelingen (blijven) verrichten, mits de Leidraad Mondzorg Corona en de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken strikt worden nageleefd.

Waarom geldt er voor COVID-19 geen vaccinatieplicht en voor hepatitis B wel?

Er geldt geen vaccinatieplicht voor COVID-19, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat en het demissionaire kabinet dat ook niet wenselijk vindt.

Er geldt ook geen vaccinatieplicht voor hepatitis B. Als werkgever ben je verplicht om mondzorgverleners, die het risico lopen om met bloed in contact te komen, in de gelegenheid te stellen zich te laten vaccineren tegen deze besmettelijke ziekte. Op basis van de Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten wordt van mondzorgverleners verwacht dat zij zich tegen hepatitis B laten inenten.

Een niet-gevaccineerde mondzorgverlener mag risicohandelingen verrichten mits elk kwartaal zijn antistoftiter wordt bepaald, waarbij het testresultaat negatief moet zijn. Het voorgaande geldt ook indien de mondzorgverlener niet adequaat reageert op de vaccinatie(s).

Zie ook: Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (pdf) – RIVM

Kan ik als praktijkhouder vaccinatie tegen COVID-19 (of de bereidheid daartoe) als voorwaarde voor indiensttreding stellen?

Bij een sollicitatie mogen in beginsel geen vragen worden gesteld over de gezondheid van een sollicitant. In zijn algemeenheid geldt dat het in uitzonderingssituaties mogelijk is om een aanstellingskeuring door een bedrijfsarts uit te voeren als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer en/of derden. Vaccinatie tegen COVID-19 als voorwaarde voor indiensttreding stellen, kan alleen indien vaccinatie noodzakelijk is om de gezondheid van patiënten, de mondzorgverlener en collega’s te waarborgen en dit niet kan worden bereikt met minder vergaande maatregelen. Daarnaast ben je als werkgever verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de bedrijfsarts of de keuring terecht is. Over het algemeen kan een mondzorgverlener veilig werken, mits de Leidraad Mondzorg Corona en de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken strikt worden nageleefd. Neem voor informatie contact op met je arbodienstverlener/bedrijfsarts. 

Zie ook: Informatie voor werkgevers – SER

Een mondzorgverlener in mijn praktijk meldt zich vaak ziek in verband met COVID-19 gerelateerde klachten. Hoe ga ik hier mee om?

Je mag als werkgever niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Indien de werknemer dit met je deelt, mag je dit niet registeren. Dit betekent dat je in de meeste gevallen niet op de hoogte bent van de oorzaak van het verzuim (en of dit is gerelateerd aan COVID-19). Behandel de ziekmelding dan ook als een “normale” ziekmelding.

Indien je het vermoeden heeft dat de mondzorgverlener zich onterecht heeft ziek gemeld, dan kan je door je arbodienstverlener een spoedcontrole laten uitvoeren.

De wet voorziet in de mogelijkheid om een mondzorgverlener te ontslaan, indien sprake is van frequent ziekteverzuim. De wet stelt daar echter strenge voorwaarden aan, waardoor dit in de meeste gevallen niet aan de orde zal zijn. 

Zie ook: Spoedcontrole – Arboportaal

Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers (pdf) – Autoriteit Persoonsgegevens 

Brochure Ontslag wegens frequent ziekteverzuim – Rijksoverheid 

Wanneer word ik gevaccineerd?

Waar kan ik meer informatie vinden over het vaccin en vaccinatie?

Op de coronavaccinatiewebsite van de Rijksoverheid vind je informatie over de veiligheid van het vaccin, de voorbereiding coronavaccinatie, wie als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

Mondzorg en coronavaccinatie

Grenswerkers

Geldt voor mij als grenswerker de test- en quarantaineplicht bij het verrichten van werkzaamheden in Nederland?

Inzetbaarheid en testbeleid mondzorgverleners

Wat is het testbeleid met betrekking tot mondzorgverleners?

Mondzorgverleners met klachten die passen bij COVID-19, onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg/continuïteit van de mondzorg en niet vervangen kunnen worden door een collega kunnen zich met voorrang laten testen bij de GGD-teststraten: Aanmelden testen met prioriteit

Indien buiten de GGD-testraten wordt getest, wordt de PCR-test geadviseerd omdat deze testen het meest gevoelig zijn voor SAS-CoV-2. Indien een mondzorgverlener toch met een antigeensneltest is getest en de testuitslag is negatief, dan moet de test herhaald worden met een PCR-test. 

Daarnaast krijgen mondzorgverleners die in quarantaine zijn, op (of na) de 5e dag na het laatste contact met hun positief geteste huisgenoot/persoon of na terugkeer uit een risicogebied een PCR-test aangeboden. Dit kan ertoe leiden dat de quarantaineperiode kan worden verkort.

Welke testen zijn er en zijn deze betrouwbaar?

Zie Rijksoverheid.nl: Soorten coronatesten

Is een mondzorgverlener met klachten inzetbaar?

Is een mondzorgverlener zonder klachten met een positief geteste huisgenoot inzetbaar?

Is een mondzorgverlener zonder klachten met een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid inzetbaar?

Is een mondzorgverlener zonder klachten die ‘overig nauw contact’ is van een positief getest persoon inzetbaar?

Is een mondzorgverlener zonder klachten die terugkeert uit een risicogebied inzetbaar?

Onder welke voorwaarden is het mogelijk om een mondzorgverlener zonder klachten, die in quarantaine zit, toch in te zetten?

Wat is het verschil tussen thuisisolatie en quarantaine?

Bij klachten die bij COVID-19 passen of bij een positieve test ga je in isolatie. Je blijft dan thuis, zodat het virus niet verder wordt verspreid. Quarantaine is een voorzorgsmaatregel: je bent niet ziek, maar in contact geweest met iemand die (mogelijk) besmet is en blijft om die reden thuis.

Kan ik een medewerker verplichten om zich te laten testen? En welke consequenties kan ik daaraan verbinden als de medewerker zich niet wil laten testen?

Binnen de huidige juridische kaders, zoals de grondwet en de AVG, behoort het verplichten van werknemers om een test te ondergaan niet tot de mogelijkheden.

Ik ben zwanger; kan ik werken?

Ik val als mondzorgverlener in de kwetsbare categorie. Wat nu?

Hoe om te gaan met de Corona Melder App in de mondzorg?

Loondoorbetaling

Ben ik als tandarts-praktijkhouder verplicht om het loon door betalen als een medewerker ziek is als gevolg van COVID-19 (besmetting of anderszins)?

Ja, de wet verplicht je het loon door te betalen. 

Dit geldt naar verwachting ook voor een medewerker die bewust naar een risicogebied is afgereisd en ziek terugkeert. De wet bepaalt namelijk een zieke werknemer geen recht heeft op doorbetaling van het loon, indien de ziekte door zijn of haar opzet is veroorzaakt. De opzet moet gericht zijn op het ziek worden. De medewerker moet de ziekte dus hebben willen veroorzaken door af te reizen naar het risicogebied. In een eventuele juridische procedure is het aan de werkgever om dit te bewijzen. Dit is vaak niet eenvoudig, aangezien uit jurisprudentie (uitspraken van rechters) blijkt dat risicovol gedrag niet kan worden aangemerkt als opzet. Om die reden is het de verwachting dat rechters, ondanks dat een zieke werknemer bewust is afgereisd naar een risicogebied, niet snel zullen oordelen dat er geen recht op loon bestaat.

Ben ik als tandarts-praktijkhouder verplicht om het loon door te betalen als een medewerker vanwege quarantaine de werkzaamheden in de praktijk niet kan verrichten?

Het uitgangspunt in de wet is dat een medewerker die zijn of haar werkzaamheden niet verricht recht op loon heeft, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Denk bij dit laatste aan bewust te laat komen of het weigeren van werk. Quarantaine ligt normaliter niet in de risicosfeer van de werknemer, aangezien opvolging wordt gegeven aan een door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregel. Om die reden zal een werkgever in de meeste gevallen verplicht zijn om het loon gedurende de quarantaineperiode door te betalen (zie voor een uitzondering de volgende vraag). Zo oordeelde de kantonrechter onlangs dat bij quarantaine als gevolg van klachten van een huisgenoot er recht op loon bestond.

Een medewerker kan de werkzaamheden in de praktijk niet verrichten, omdat hij/zij vanuit de vakantiebestemming niet kan terugreizen of bij thuiskomst in quarantaine gaat. Wie draait ervoor op?

Het uitgangspunt in de wet is dat een medewerker die zijn of haar werkzaamheden niet verricht recht op loon heeft, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Denk bij dit laatste aan bewust te laat komen of het weigeren van werk. Quarantaine ligt normaliter niet in de risicosfeer van de werknemer, maar dit zou anders kunnen zijn als een medewerker doelbewust afreist naar een risicogebied (code oranje of rood).

Vakantiereizen naar een risicogebied (code rood of oranje) worden immers door de overheid dringend afgeraden. De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met oranje of rood reisadvies neemt weloverwogen het risico met reisbeperkingen te worden geconfronteerd of in het vakantieland/bij terugkomst in Nederland in quarantaine te moeten, waardoor een rechter, gelet op de gegeven omstandigheden, zou kunnen oordelen dat er geen recht op loon bestaat voor de duur van quarantaineperiode.

Uit jurisprudentie (uitspraken van rechters) blijkt inmiddels dat een werkgever, alvorens de loonbetaling stop te zetten, moet onderzoeken of de werkzaamheden thuis kunnen worden uitgevoerd en indien mogelijk daartoe een aanbod te doen.

Reisadviezen van de rijksoverheid per land

Het stopzetten van het loon is een verstrekkende maatregel, waardoor het raadzaam is je medewerkers vooraf schriftelijk te wijzen op de eventuele arbeidsrechtelijke gevolgen als men doelbewust afreist naar een risicogebied (code rood of oranje). Overleg eerst met je rechtsbijstandsverzekering voordat je een maatregel toepast. Een andere oplossing kan zijn om in gezamenlijk overleg vakantiedagen in te zetten voor de duur van de quarantaineperiode.

Mag ik wachtdagen inhouden als de werknemer in quarantaine zit, zich laat testen en/of in afwachting van de testuitslag thuisblijft?

Wachtdagen mogen, indien contractueel overeengekomen, uitsluitend worden toegepast bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Hiervan is sprake, indien de werknemer zijn of haar eigen werk op medische gronden niet kan verrichten. Bij een werknemer die zich niet heeft ziek gemeld, maar conform de richtlijnen van het RIVM (en de daarop gebaseerd Leidraad Mondzorg Corona) in quarantaine/isolatie zit, zich laat testen of in afwachting van de testuitslag moet thuisblijven, kunnen geen wachtdagen worden toegepast.

Vakantie en verlof

Ik heb een vakantieaanvraag van een medewerker goedgekeurd. De medewerker wil zijn vakantieperiode vanwege de lockdown intrekken. Mag dit?

Een medewerker kan een door de werkgever goedgekeurd verlof niet eenzijdig wijzigen/intrekken. Dit kan alleen in overleg: ga met elkaar in gesprek om een aanvaardbare oplossing te vinden voor beide partijen.

Mijn werknemers hebben de afgelopen periode door de coronacrisis geen vakantie opgenomen. Komen deze vakantiedagen per 1 juli 2021 te vervallen?

De wettelijke vakantie-uren die in 2020 zijn opgebouwd maar nog niet zijn opgenomen vervallen in beginsel op 1 juli 2021, behalve voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers die volledig zijn vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Bovenwettelijke vakantie-uren komen niet te vervallen, maar verjaren pas na vijf jaren. De wettelijke vakantie-uren die in 2021 zijn/worden opgebouwd, vervallen per 1 juli 2022. Het is raadzaam om uw werknemers schriftelijk te wijzen op het verval van de vakantie-uren, bijvoorbeeld met de voorbeeldbrief vervallen vakantiedagen (docx).

Kan ik als werkgever mijn personeel verplichten om in 2022 vakantie op te nemen?

Het uitgangspunt in de wet is dat een werknemer niet verplicht kan worden om vakantie op te nemen, tenzij dit bij schriftelijke overeenkomst wordt bepaald. In artikel 32 van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling word je als praktijkhouder de mogelijkheid geboden om een collectieve vakantieperiode aan te wijzen. In de wet en jurisprudentie is niet nader uitgewerkt wat de exacte reikwijdte van deze bevoegdheid is.

Het is om die reden van belang de collectieve vakantieperiode conform de AVR voor 31 januari vast te stellen, rekening te houden met de belangen van werknemers en ervoor te zorgen dat een gedeelte van het verlofsaldo, indien mogelijk, overeenkomstig de wensen van de werknemers kan worden opgenomen.

Het is raadzaam alvorens een collectieve vakantieperiode aan te wijzen dit met het personeel te bespreken. Bereik je geen overeenstemming en wil je toch eenzijdig een collectieve vakantieperiode aanwijzen? Schakel dan je rechtsbijstandsverzekering in voor juridische bijstand.

Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Mag ik eenzijdig (zonder toestemming van de werknemer) de arbeidsvoorwaarden wijzigen?

De wet en jurisprudentie stellen strenge eisen/voorwaarden aan het eenzijdig (zonder toestemming van de werknemer) wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Of een arbeidsvoorwaarde kan worden gewijzigd hangt onder andere af van de inhoud van de arbeidsovereenkomst, het soort arbeidsvoorwaarde dat wordt gewijzigd, je (aantoonbare) belangen, de belangen van uw werknemers etc.

Daarbij moet steeds een belangenafweging plaatsvinden tussen enerzijds jouw belangen als tandarts-praktijkhouder en anderzijds de belangen van uw werknemers. Om die reden is het niet mogelijk om zonder de specifieke omstandigheden van het geval aan te geven of bepaalde arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld de werktijden of onderdelen van het loon, kunnen worden gewijzigd. 

Gelet op het voorgaande verdient het aanbeveling om met je werknemers in gesprek te gaan over (tijdelijke) wijziging van arbeidsvoorwaarden en bij overeenstemming dit schriftelijk vast te leggen. In dat geval hoeft niet te worden voldaan aan de strenge eisen/voorwaarden die de wet en jurisprudentie stellen. Bereik je geen overeenstemming met je werknemers, maar wil je de arbeidsvoorwaarden toch wijzigen? Schakel dan een rechtshulpverlener, zoals bijvoorbeeld je rechtsbijstandsverzekeraar, in om je daarbij te ondersteunen.