facebook

FAQ Medewerkers wel of niet inzetbaar?

Tijdens de corona-uitbraak behandel je jouw patiënten volgens de Leidraad Mondzorg Corona. Hieronder staat een overzicht van vragen die te maken hebben met de inzetbaarheid van medewerkers. De antwoorden zijn gegeven door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC), tenzij anders aangegeven.

Laatste update: 5 januari 2022

Gelden voor baliemedewerkers dezelfde regels als voor zorgmedewerkers in het inzetbaarheidsschema?

Ja.

Mag een medewerker werken als deze zelf tot een risicogroep (verhoogde kans op ernstig beloop) behoort?

Zie hiervoor de ‘Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers’ van het RIVM.

Kan tijdens de zwangerschap veilig gewerkt worden in de mondzorg?

Zwangere werknemers zijn vanuit de Arbowet beschermd tegen mogelijke risico’s vanuit de werksituatie op de zwangerschap en het ongeboren kind. In individuele gevallen mag daarom van een werkgever maatwerk verlangd worden.

Voor zwangeren verschilt het risico om besmet te raken met het coronavirus niet met dat van niet-zwangeren.. Het is te verwachten dat COVID-19 bij een zwangere, net als de meeste andere virale respiratoire infecties, ernstiger verloopt dan bij niet-zwangere vrouwen, vanwege de mechanische beperking door de groeiende buik, met verkleining van de longcapaciteit tot gevolg (DeBolt 2021). Hierdoor kunnen vaker complicaties zoals een pneumonie optreden, met name naarmate de zwangerschap vordert. Net als bij niet-zwangeren kan COVID-19 ernstiger verlopen bij zwangeren, zeker als er sprake is van onderliggend lijden of zwangerschapscomplicaties. Dit geldt met name tijdens het derde trimester van de zwangerschap na 28 weken) omdat de groeiende buik de longcapaciteit kan verminderen. Hierdoor is de kans op een pneumonie wat vergroot. 

Tot 28 weken

Tot een zwangerschapsduur van 28 weken zijn gezonde mondzorgmedewerkers inzetbaar in alle werkzaamheden (pat groep A) en ook bij patiënten met COVID-19 (verdacht/bewezen= groep B) met inachtneming van de in de Leidraad genoemde PBM en  aanvullende hygiëne maatregelen. 

Vanaf 28 weken

Vanaf de 28e week geldt echter dat de zwangere geen zorg (meer) verleent aan patiënten met COVID-19 (verdacht/bewezen = categorie B). Voor zorg aan categorie A patiënten (niet verdacht voor of zonder bewezen COVID-19) geldt dat zwangeren na een goede risico-inventarisatie (van individuele en specifieke zwangerschapsgebonden risicofactoren) inzetbaar zijn, ook hier mits alle voorgeschreven maatregelen (t.a.v. PBM en aanvullende hygiënemaatregelen conform de Leidraad Mondzorg Corona) worden nageleefd. Specifiek geldt voor deze groep zwangeren dat telkens zoveel mogelijk wordt geprobeerd om ten minste anderhalve meter afstand te houden, tenzij de aard van de werkzaamheden (bijv. patiëntgebonden zorg) dat belemmert.

Onderbouwing: RIVM Zwangerschap, (werk) en COVID-19 en Arboportaal: zwanger/verplichtingen werkgever

Mag een behandelaar met symptomen van COVID-19 werken?

Nee dat mag niet. Voor wat wel mag, raadpleeg het ‘Schema inzetbaarheid zorgmedewerker in de mondzorg’.

Mag een behandelaar die hoest en/of niest als gevolg van hooikoorts dan wel andere luchtwegallergieën werken?

Over hooikoorts geeft het RIVM aan dat de patiënt elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode ervaart en goed aangevoeld kan worden of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Hooikoorts hoeft geen reden te zijn om geen patiënten te behandelen. Bij twijfel kan eventueel een (zelf)test worden overwogen.

Is het nodig om dagelijks middels triage vast te stellen of medewerkers inzetbaar zijn?

Het uitgangspunt is dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, ook met betrekking tot patiëntveiligheid. Medewerkers, voor wie beperkingen gelden (zie Leidraad), mogen niet ingezet worden. Het moet te allen tijde duidelijk zijn welke medewerkers dit betreft. Het is aan de praktijken zelf op welke wijze de inzetbaarheid vast te stellen.

Wat moet ik doen als ik symptomen krijg?

Mag gewerkt worden met lichte verkoudheidsklachten?

Bij de symptomen van COVID-19 wordt geen onderscheid gemaakt in de mate van klachten. Lichte verkoudheidsklachten gelden dus als symptoom van COVID-19. Er mag dan dus niet gewerkt worden.

Wat moet ik doen als COVID-19 bij mij wordt vastgesteld?

Wat moet ik doen als COVID-19 bij een huisgenoot/nauw contact van mij wordt vastgesteld?

Wat gebeurt er als er de praktijk te maken krijgt met een brononderzoek door de GGD?

Moet ik werken als ik het niet verantwoord vind om te werken?

Voor deze vraag en mogelijk arbeidsrechtelijk gerelateerde vragen is het verstandig contact op te nemen met de eigen beroepsvereniging.

Mogen mondzorgverleners/medewerkers die in België/Duitsland wonen werken in een Nederlandse praktijk?

Mag ik werken als ik ben teruggekeerd uit een gebied waarvoor (thuis)quarantaine geldt, en een negatieve PCR-testuitslag heb?

Hoe om te gaan met de Corona Melder App in de mondzorg?

De Corona Melder App kan tijdens reguliere werkzaamheden in de mondzorg door alle medewerkers worden gebruikt. De Corona Melder-app kan niet herkennen of een genotificeerde persoon persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Zorgmedewerkers die de voorgeschreven PBM dragen kunnen de app tijdelijk pauzeren, zodat deze tijdelijk geen codes uitwisselt met andere telefoons.

Er is een patiënt in de praktijk geweest, van wie achteraf blijkt dat deze Sars-CoV-2 positief was. Moet de behandelaar en diens assistent of de gehele praktijk nu in quarantaine?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn de volgende punten van belang.

Er moet geëvalueerd worden wat er gebeurd is:

 • Zijn de aanvullende hygiënemaatregelen, zoals die in de Leidraad Mondzorg Corona zijn opgenomen op het moment van dit patiënt-contact, correct uitgevoerd:
  • T.a.v. verblijf in de praktijk, wachtruimte, balie, kantine, behandelkamer, reiniging en desinfectie van de behandelkamer
  • T.a.v. behandeling: zijn de juiste PBM gebruikt?
 • Hoe verliep het naleven van de maatregelen tijdens de behandeling?
 • Zijn er nog andere zaken die ten tijde van het bezoek van de patiënt van belang zijn?
 • Voor de dagelijkse manier van werken is het belangrijk om na te gaan of de triage goed werd /wordt uitgevoerd. Met andere woorden: had op basis van de triage voorkómen kunnen worden dat de patiënt in de praktijk was? Eventueel de methode van triage aan de hand van de bevindingen aanpassen.

Afhankelijk van de resultaten kan besloten worden zorgverleners dan wel de gehele praktijk in quarantaine te nemen. Tot sluiting door de overheid voor een bepaalde periode kan besloten worden als uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat een besmetting met corona daadwerkelijk in de mondzorgpraktijk heeft plaatsgevonden.

Een mondzorgverlener blijkt (melding GGD) in contact te zijn geweest met een COVID-19 positieve patiënt. Mag de mondzorgverlener dan werken?

Wat wordt bedoeld met (thuis)quarantaine?

Thuisquarantaine kan verplichte quarantaine betreffen:

 • Personen met klachten die passen bij corona (ook als die personen volledig gevaccineerd of hersteld zijn)
 • Personen met een huisgenoot met corona (ook als die personen volledig gevaccineerd of hersteld zijn)
 • Personen met een nauw contact met corona (ook als die personen volledig gevaccineerd of hersteld zijn)
 • Personen die een melding hebben gekregen van de CoronaMelder (ook als die personen volledig gevaccineerd of hersteld zijn)
 • Personen die terugkomen uit een zeerhoogrisicogebied of personen als huisgenoot of nauw contact van een positief geteste reiziger uit een zeerhoogrisicogebied

Thuisquarantaine kan echter ook een besluit van de patiënt zelf betreffen, dan moet overlegd worden tussen mondzorgverlener en de patiënt of behandeling verantwoord is.

Mag een ouder van een neusverkouden kind (< 12 jaar, niet getest) werken in de mondzorgpraktijk?

coronavirus