facebook

FAQ Medewerkers wel of niet inzetbaar?

Tijdens de corona-uitbraak behandel je jouw patiënten volgens de Leidraad Mondzorg Corona. Hieronder staat een overzicht van vragen die te maken hebben met de inzetbaarheid van medewerkers. De antwoorden zijn gegeven door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC), tenzij anders aangegeven.

Laatste update: 20 juli 2021

Gelden voor baliemedewerkers dezelfde regels als voor zorgmedewerkers in het inzetbaarheidsschema?

Ja.

Is het toegestaan om KF 94 maskers te dragen in de mondzorg?

Het KF 94 is een masker van de Koreaanse markt. Hoewel de pasvorm voor sommigen zeer goed lijkt  is niet toegestaan dit masker in de mondzorg toe te passen omdat het niet aan de vigerende wet- en regelgeving binnen Europa voldoet (CE-keurmerk).

Kunnen coronamaatregelen bij een negatieve testuitslag bij mondzorgverlener/-medewerker en/of bij de patiënt worden versoepeld? Kunnen bijv. triage of aanvullende maatregelen achterwege blijven?

Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat maatregelen veilig kunnen worden teruggedraaid.

Kunnen coronamaatregelen bij vaccinatie bij mondzorgverlener/-medewerker en/of bij de patiënt worden versoepeld? Kunnen bijv. triage of aanvullende maatregelen achterwege blijven?

Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat maatregelen veilig kunnen worden teruggedraaid.

Mag een medewerker werken als deze zelf tot een risicogroep (verhoogde kans op ernstig beloop) behoort?

Zie hiervoor de ‘Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers’ van het RIVM.

Kan tijdens de zwangerschap veilig gewerkt worden in de mondzorg?

Zwangere werknemers zijn vanuit de Arbowet beschermd tegen mogelijke risico’s vanuit de werksituatie op de zwangerschap en het ongeboren kind. In individuele gevallen mag daarom van een werkgever maatwerk verlangd worden.

Voor zwangeren verschilt het risico om besmet te raken met het coronavirus niet met dat van niet-zwangeren. Er zijn geen aanwijzingen dat een besmetting met het coronavirus invloed heeft op het optreden van een miskraam of een aangeboren afwijking. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de symptomen van corona anders of ernstiger zijn bij gezonde zwangeren dan bij niet-zwangeren. Net als bij niet-zwangeren kan COVID-19 ernstiger verlopen bij zwangeren, zeker als er sprake is van onderliggend lijden of zwangerschapscomplicaties. Dit geldt met name tijdens het derde trimester van de zwangerschap na 28 weken) omdat de groeiende buik de longcapaciteit kan verminderen. Hierdoor is de kans op een pneumonie wat vergroot.

Zie ook bij RIVM: Zwangerschap, (werk) en COVID-19

Tot 28 weken
Tot een zwangerschapsduur van 28 weken zijn gezonde mondzorgmedewerkers inzetbaar in alle werkzaamheden (pat groep A) en ook bij patiënten met COVID-19 (verdacht/bewezen = groep B) met inachtneming van de in de Leidraad genoemde PBM en  aanvullende hygiëne maatregelen. 

Vanaf 28 weken
Vanaf de 28e week geldt echter dat de zwangere geen zorg (meer) verleent aan patiënten met COVID-19 (verdacht/bewezen = categorie B). Voor zorg aan categorie A patiënten (niet verdacht voor of zonder bewezen COVID-19) geldt dat zwangeren na een goede risico-inventarisatie (van individuele en specifieke zwangerschapsgebonden risicofactoren) inzetbaar zijn, ook hier mits alle voorgeschreven maatregelen (t.a.v. PBM en aanvullende hygiënemaatregelen conform de Leidraad Mondzorg Corona) worden nageleefd. Specifiek geldt voor deze groep zwangeren dat telkens zoveel mogelijk wordt geprobeerd om ten minste anderhalve meter afstand te houden, tenzij de aard van de werkzaamheden (bijv. patiëntgebonden zorg) dat belemmert.

Onderbouwing: RIVM Zwangerschap, (werk) en COVID-19 en Arboportaal: zwanger/verplichtingen werkgever

Mag een behandelaar met symptomen van COVID-19 werken?

Mag een behandelaar die hoest en/of niest als gevolg van hooikoorts dan wel andere luchtwegallergieën werken?

Over hooikoorts geeft het RIVM aan dat de patiënt elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode ervaart en goed aangevoeld kan worden of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Hooikoorts hoeft geen reden te zijn om geen patiënten te behandelen.

Is het nodig om dagelijks middels triage vast te stellen of medewerkers inzetbaar zijn?

Het uitgangspunt is dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, ook met betrekking tot patiëntveiligheid. Medewerkers, voor wie beperkingen gelden (zie Leidraad), mogen niet ingezet worden. Het moet te allen tijde duidelijk zijn welke medewerkers dit betreft. Het is aan de praktijken zelf op welke wijze de inzetbaarheid vast te stellen.

Wat moet ik doen als ik symptomen krijg?

Mag gewerkt worden met lichte verkoudheidsklachten?

Bij de symptomen van COVID-19 wordt geen onderscheid gemaakt in de mate van klachten. Lichte verkoudheidsklachten gelden dus als symptoom van COVID-19. Er mag dan dus niet gewerkt worden.

Wat moet ik doen als COVID-19 bij mij wordt vastgesteld?

Wat moet ik doen als COVID-19 bij een huisgenoot/nauw contact van mij wordt vastgesteld?

Wat gebeurt er als er de praktijk te maken krijgt met een brononderzoek door de GGD?

Moet ik werken als ik het niet verantwoord vind om te werken?

Voor deze vraag en mogelijk arbeidsrechtelijk gerelateerde vragen is het verstandig contact op te nemen met de eigen beroepsvereniging.

Mogen mondzorgverleners/medewerkers die in België/Duitsland wonen werken in een Nederlandse praktijk?

Mag ik werken als ik ben teruggekeerd uit een gebied waarvoor (thuis)quarantaine geldt, en een negatieve PCR-testuitslag heb?

Hoe om te gaan met de Corona Melder App in de mondzorg?

De Corona Melder App kan tijdens reguliere werkzaamheden in de mondzorg door alle medewerkers worden gebruikt. De Corona Melder-app kan niet herkennen of een genotificeerde persoon persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Zorgmedewerkers die de voorgeschreven PBM dragen kunnen de app tijdelijk pauzeren, zodat deze tijdelijk geen codes uitwisselt met andere telefoons.

Er is een patiënt in de praktijk geweest, van wie achteraf blijkt dat deze Sars-CoV-2 positief was. Moet de behandelaar en diens assistent of de gehele praktijk nu in quarantaine?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn de volgende punten van belang.

Er moet geëvalueerd worden wat er gebeurd is:

 • Zijn de aanvullende hygiënemaatregelen, zoals die in de Leidraad Mondzorg Corona zijn opgenomen op het moment van dit patiënt-contact, correct uitgevoerd:
  • T.a.v. verblijf in de praktijk, wachtruimte, balie, kantine, behandelkamer, reiniging en desinfectie van de behandelkamer
  • T.a.v. behandeling: zijn de juiste PBM gebruikt?
 • Hoe verliep het naleven van de maatregelen tijdens de behandeling?
 • Zijn er nog andere zaken die ten tijde van het bezoek van de patiënt van belang zijn?
 • Voor de dagelijkse manier van werken is het belangrijk om na te gaan of de triage goed werd /wordt uitgevoerd. Met andere woorden: had op basis van de triage voorkómen kunnen worden dat de patiënt in de praktijk was? Eventueel de methode van triage aan de hand van de bevindingen aanpassen.

Afhankelijk van de resultaten kan besloten worden zorgverleners dan wel de gehele praktijk in quarantaine te nemen. Tot sluiting door de overheid voor een periode van 14 dagen kan besloten worden als uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat een besmetting met corona daadwerkelijk in de mondzorgpraktijk heeft plaatsgevonden.

Een mondzorgverlener blijkt (melding GGD) in contact te zijn geweest met een COVID-19 positieve patiënt. Mag de mondzorgverlener dan werken?

Wat wordt bedoeld met (thuis)quarantaine?

Thuisquarantaine kan verplichte quarantaine betreffen:

 • personen die zijn teruggekeerd uit een land/gebied waarbij bij terugkeer naar Nederland een quarantaineplicht/-advies geldt
 • symptoomvrije niet-immune huisgenoten van personen met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten),
 • symptoomvrije niet-immune huisgenoten van personen met koorts of benauwdheid (die nog geen testuitslag hebben)
 • niet-immune overige nauwe contacten van personen met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten)
 • niet-immune personen met een Coronameldernotificatie


Thuisquarantaine kan echter ook een besluit van de patiënt zelf betreffen, dan moet overlegd worden tussen mondzorgverlener en de patiënt of behandeling verantwoord is.

Mag een ouder van een neusverkouden kind (< 12 jaar, niet getest) werken in de mondzorgpraktijk?

coronavirus