facebook

FAQ Leidraad Mondzorg Corona

Hieronder staat een overzicht van algemene vragen die door mondzorgverleners zijn gesteld over (de totstandkoming van) de Leidraad Mondzorg Corona. De antwoorden zijn gegeven door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC), tenzij anders aangegeven.

Laatste update: 3 december 2021

Waarom is een commissie ingesteld om tot een aanpak te komen?

Vanuit de overheid en andere stakeholders is het verzoek gedaan aan de beroepsorganisaties in de mondzorg om te komen tot een eenduidig advies hoe te werken gedurende deze periode van de corona-uitbraak.

Hoe is de commissie tot stand gekomen?

De commissie is zo gevormd dat deze qua opzet parallellen vertoont met het OMT-team dat de overheid adviseert. De voorzitter en secretaris zijn onafhankelijk. Vanuit iedere koepel heeft een vertegenwoordiger plaats, bijgestaan door een wetenschappelijke vertegenwoordiging. Daarnaast maakt de commissie ook gebruik van de kennis van het RIVM. De wetenschappers kunnen daardoor samen met bestuurders tot een afgewogen besluitvorming komen die verantwoord is en tevens past binnen de maatschappelijke eisen en ontwikkelingen.

Wat is de basis van de Leidraad?

De Leidraad beoogt om op een werkbare wijze in de mondzorgpraktijk zowel voor de patiënt als de mondzorgverlener het risico op het krijgen van de ziekte COVID-19 voldoende te controleren. De Leidraad is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, het geldende RIVM-beleid en geldende richtlijnen en principes uit de mondzorg.

Hoe verhoudt de Leidraad zich tot de landelijke ontwikkeling van de pandemie?

De Leidraad wordt geactualiseerd aan de hand van door het LCI/RIVM gepubliceerde updates. De commissie houdt op een continue basis de actualiteit in de gaten en stelt aanbevelingen bij als de praktijk daartoe aanleiding geeft.

Wie bepaalt of er reguliere mondzorg verleend mag worden?

De CLMC toetst de Leidraad aan de RIVM richtlijnen en adviseert vervolgens de Mondzorgalliantie (besturen KNMT, ONT en NVM-mondhygiënisten) die op hun beurt in nauw overleg met VWS (en IGJ) besluiten om tot reguliere zorg over te gaan.

Mag alle reguliere zorg uitgevoerd worden?

De Leidraad geeft steeds aan hoe het type zorgverlening zich verhoudt tot de pandemie. In de geldende versie wordt aangegeven welk type zorg aan welke patiënt in welke situatie kan worden verleend.

Hoe gaat de Leidraad er in de toekomst uitzien?

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona bereidt een toekomstbestendige versie van de Leidraad voor, waarin het beleid kan worden afgestemd op de meest actuele maatregelen passend bij de door de Rijksoverheid afgekondigde fase van de pandemie.

coronavirus