facebook

FAQ Klimaat en airco

Tijdens de corona-uitbraak behandel je jouw patiënten volgens de Leidraad Mondzorg Corona. Hieronder staat een overzicht van vragen die te maken hebben met het klimaat van de (behandel)ruimte in de praktijk. De antwoorden zijn gegeven door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC), tenzij anders aangegeven.

Laatste update: 3 december 2021

Mogen tijdschriften weer in de wachtkamer liggen?

Het eerdere advies van het RIVM om geen tijdschriften in de wachtkamer te leggen is komen te vervallen. Contactpunten, zoals deurklinken en koffiezetapparaten, dienen wel meerdere keren per dag schoongemaakt te worden. Tijdschriften vallen daar volgens het RIVM niet onder.

Moet de behandelkamer tussen de patiënten door ongebruikt blijven om aerosol te laten neerslaan?

Het is niet nodig een extra pauzetijd in te lassen tussen twee patiënten uit patiëntengroep A uit de Leidraad (in dezelfde behandelkamer). Hierbij moet er van uitgegaan worden dat de behandelaar strikt werkt volgens de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken, aangevuld met de aanbevelingen uit de Leidraad.

Voor patiënten uit patiëntengroep B gelden andere eisen. Aerosol dat geproduceerd wordt als gevolg van verrichtingen in de mondzorg wordt door boven genoemde maatregelen  zoveel als mogelijk vrij gehouden van micro-organismen (voorspoelen, rubberdam) en adequaat nevel/speekselafzuiging voorkomt zoveel als mogelijk verspreiding buiten de mond van de patiënt.

Moeten tijdens de behandeling de ramen (en deur) dicht worden gehouden of juist open?

Het uitgangspunt bij het voorkomen van infecties is om de in de lucht gekomen micro-organismen zoveel als mogelijk te verdelen zodat de concentratie aerosol afneemt en daarmee de mogelijke kans op infectie afneemt. Ventileren vormt de basis. Of door het openen van ramen (en/of deuren) ventilatie effectief plaats kan vinden, verschilt per situatie en hangt af van de daarbij ontstane luchtstroom. 

Goed ontworpen mechanische ventilatie houdt rekening met luchtstromen. Op praktijkniveau zal bepaald moeten worden op welke wijze het best kan worden geventileerd. Zie Ventilatie en COVID-19

Voor Patiëntengroep B uit de Leidraad gelden specifieke regels. Deze staan beschreven in de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk.

Als in de behandelkamer geen ramen open kunnen, volstaat dan om de deur open te zetten?

Het verplaatsen van lucht naar een andere ruimte waar al dan niet mensen aanwezig zijn verdient niet de voorkeur. Zie Ventilatie en COVID-19. Echter indien de ruimte geen mogelijkheid tot ventilatie biedt anders dan de deur zal toch via deze weg geventileerd moeten worden. De aangrenzende ruimte moet dan evenwel gelucht /gespuid kunnen worden middels ramen/overige deuren. Dit om de verversing van de lucht in de aangrenzende ruimte te garanderen.

Kan een airconditioning worden ingezet?

Volgens de Richtlijn Infectiepreventie in de Mondzorgpraktijk worden geen eisen gesteld aan de luchtkwaliteit in kritische ruimten. Er worden ook geen eisen m.b.t. filters gesteld. Wel wordt geacht dat, indien apparatuur aanwezig is, deze jaarlijks onderhouden wordt. Het gebruik van een eenvoudige airconditioningunit die lucht enkel rondpompt (recirculatie) zonder adequaat filter is niet gewenst. Zie Ventilatie en COVID-19 en document ‘Beantwoording vragen met betrekking tot ventilatie op verzoek van het ministerie van VWS 27 juli 2020’ (pdf).

Voor behandeling van patiënten uit patiëntengroep B uit de Leidraad staat in de Werkinstructie beschreven dat een HEPA-filter verplicht is en regulier onderhoud plaatsvindt waarbij filter wordt vervangen dan wel gereinigd.

Kan een luchtzuiveringsapparaat worden ingezet?

De leidraad gaat hier niet op in. De wetenschappelijke literatuur geeft aan dat dit een zinvolle overweging kan zijn. Omdat van luchtreinigingsapparaten geen kwaliteitsnormen bekend zijn is het niet mogelijk om daar in dit stadium een aanbeveling over te doen. Zie Ventilatie en COVID-19 en document ‘Beantwoording vragen met betrekking tot ventilatie op verzoek van het ministerie van VWS 27 juli 2020’ (pdf).

Kan een luchtdesinfectieapparaat (bijv. SterilAir PRO) worden ingezet?

Over het effect van dergelijke apparaten is in de wetenschappelijke literatuur voor toepassing in de tandheelkunde geen onderzoek voorhanden. De Leidraad gaat hier niet op in.

Wat is het beleid ten aanzien van het gebruik van het patiënten toilet?

Mondzorgpraktijken moeten de mogelijkheid aan hun patiënten bieden gebruik te kunnen maken van het toilet. Omdat strikte triage wordt toegepast hoeven geen extra maatregelen genomen te worden voor het toilet. Natuurlijk moeten na de toiletgang wel handen gewassen worden. Rekening houdend met de adviezen in de Leidraad zullen overigens patiënten kort verblijven in de praktijk en zullen niet onnodig andere mensen meekomen. Hiermee zal het toiletbezoek minder vaak voorkomen dan gebruikelijk.

Als het niet mogelijk is anderhalve meter afstand te handhaven in de praktijk, bijv. in smalle gangen, hoe erg is dat?

Incidenteel niet voldoen aan de anderhalve-meter-eis kan geen kwaad, bijv. als twee mensen langs elkaar lopen. Het streven blijft echter om dit zoveel mogelijk te voorkómen.

Hoe moet een omloopassistente omgaan met het 'anderhalve meter praktijkbeleid'?

De omloopassistente zal ook de 1,5 meter moeten respecteren. Bij handelingen waarbij dichter dan 1,5 meter in de buurt van een potentiële bron gekomen wordt, geldt dat de PBM (zie aanvullende maatregelen in de Leidraad) moeten worden gedragen.

Welke maatregelen gelden in bijv. de keuken en/of kantine?

Het is noodzakelijk om ook als personeel binnen de praktijk altijd de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Mag praktijkkleding gedragen worden tijdens de lunchpauze?

De Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken geeft precies aan hoe om te gaan met bedrijfskleding. De leidraad voegt op dit gebied geen extra maatregelen toe. Tegen het tussen de middag kleding uitdoen bestaat geen bedenking, het advies is dan om de kleding niet weer opnieuw aan te doen na de pauze maar te vervangen door schone kleding. Dit i.v.m. met mogelijke transmissie van micro-organismen bij het tijdelijk ophangen van reeds gedragen kleding.

Is desinfectiemiddel zonder alcohol ook goed?

Een desinfectiemiddel anders dan alcohol mag als het is voorzien van een zgn. N-nummer (Nederlands toelatingsnummer) en als bij gebruik de gebruiksaanwijzing van de leverancier wordt gevolgd (beoogd gebruik).

Is een baliescherm noodzakelijk?

Nee, als 1,5 meter afstand tot de baliemedewerker is gewaarborgd is dit niet nodig.

Hoe om te gaan met een gezin met meerdere kleine kinderen?

Het beleid is in het algemeen om zoveel mogelijk alleen te komen. Kinderen hebben echter veelal begeleiding nodig. Patiënten, ook kinderen, mogen geen extra bron van transmissie worden. Toelaten van meerdere kinderen tegelijkertijd kan, mits dit voor de praktijk beheersbaar is.

Moeten bezorgdienstmedewerkers die toegang hebben tot de praktijk een mondneusmasker dragen?

Binnen de praktijk geldt het 1,5 meter beleid. Indien dit niet is te handhaven dan is een (niet-medisch) mondneusmasker voor de bezorger de te nemen maatregel.

coronavirus